Home ข้อคิด คำคม 22 เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นให้ได้มากขึ้น

22 เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นให้ได้มากขึ้น

18 second read
ปิดความเห็น บน 22 เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นให้ได้มากขึ้น
0

สำหรับวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาดูวิ ธีการเก็บเ งิ นยังไงให้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเ ท ค นิ คที่เรานำมาฝากนี้มีคนเคยทำได้แล้ว เลยอย ากจะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่อย ากจะเก็บเ งิ นได้ลองทำต ามกัน ใครที่เก็บไม่เคยได้หรือไม่เคยมีเ งิ นเก็บเลยก็ลองทำต ามกันดู

1.จ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรก กันส่วนหนึ่ง ของเ งิ นเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือนแล้วอ ย่ าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ ดข า ด ถ้าจำเป็นต้องถอนเ งิ นส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลังกู้เ งิ น เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้งด อ ก

2.หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ร า ยจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ทำร า ยการขึ้น มาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้ า งหล า ยคนแปลกใจว่ายิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

3.เก็บเ งิ นคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เ งิ นรับที่เป็นเบี้ย หัว แ ต กเช่น เ งิ นคืนต ามโ ป ร โม ชั่ น การซื้ อสินค้า เ งิ นคืนเบี้ยประกันร า ยได้เบี้ยใบ้ ร า ยทางต่างๆ

ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปีร า ยรับที่ได้จากเ งิ นคืนพวกนี้มัน มากขนาดไหน ร า ยรับพวกนี้เป็นร า ยรับไม่ต้องเ สี ยภ าษี น่าเ สี ยดายที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

4.จ่ายเ งิ นค่างวดผ่ อนต่างๆ เข้าบัญชีตัวเอง แม้เมื่อผ่ อนค่างวดนั้นหมดแล้ว คุณกำลังผ่ อนค่างวดรถ หรือจอแบ น อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ขอให้คุณผ่ อนต่อไป ด้วยเ งิ น

จำนวนเท่าเดิมแต่จ่ายเข้าบัญชีเ งิ นออม ของคุณเอง วิ ธีนี้คุณไม่เดือ ดร้อน เพราะคุณเคยชินกับภาระผ่ อนนั้นๆ อยู่แล้วทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระ ผ่ อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

5.เก็บเหรียญทั้งหล า ยลงกระปุก เปิดอีกบัญชีสำหรับเ งิ นหยอ ดกระปุก อ ย่ าดูถูกการสะสมเ งิ นเล็ก เ งิ นน้อยจากก้อนเล็กๆ เติบโตกล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่ในอนาคต

6.ซื้ อ พันธบัตร รั ฐ บ าล สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย มีการออ กพันธบัตรประเภทต่างๆให้ผู้สนใจสิ่งที่ต้องดู คือประเภทพันธบัตร อัตรา ด อ กเบี้ย และวันจ่ายด อ กเบี้ย

7.เพิ่มผลตอบแทนการลง ทุ น ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนด อ กเบี้ยต่ำ เ งิ นออมที่มีอยู่ควรไปสร้างเ งิ นต่อด้วยการลง ทุ น ในผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นที่ให้ผลตอบแทน สูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ ย ง ด้วย

8.รัดเข็ดขัดชั่ วคราว อย ากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2-3 เดือนเพื่อออมเ งิ นให้มากกว่าปกติ เก็บเ งิ นได้เท่าร า ค าของแล้วจึงค่อย กลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

9.ใช้ประโยชน์จากการโอ นเ งิ น บัญชีธนาคาร เมื่อเ งิ นเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้วคุณควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด ฮา

10.ใช้การเ สี ยภ าษีให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภ าษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเ สี ยและประโยชน์ที่คุณควรได้ ล ดหย่อน

11.เข้าร่วมแผนออมเ งิ นของบริษัท แผนการออมของบริษัท เป็นแผนออมเ งิ นแบบปลอ ดภ าษีและนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับลูกจ้าง

12.ส้มหล่น อ ย่ าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เ งิ นก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้งเช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเต อ รี่ เ งิ นปันผลกองทุน ฯลฯเ งิ นก้อนนี้ควรนำไปใช้ในการออม หรือลง ทุ นเพื่อ การเกษียณอายุ อ ย่ าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภ าษีด้วย

13.เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิ ธีง่ายสุด ของการออมเ งิ น พร้อมทั้งเป็นแหล่งเ งิ นกู้ด อ กเบี้ยต่ำอีกต่างหาก

14.เก็บเ งิ นเบิกร า ยการต่างๆ ส่วนที่เกินจากร า ยจ่ายจริง เข้าบัญชีเ งิ นออม ค่าเดินทางหรือร า ยจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากร า ยจ่ายจริงไว้ หรือ

คุณอาจได้ค่าล่วงเวลาควรเก็บเ งิ นส่วนนี้มาออมเช่นกัน เช่น ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บ า ทถึงสิ้นปีจะมีเ งิ นก้อน 2.4 หมื่นบ า ท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องไปถอนเ งิ นออมหลัก

15.ทิ้งเ งิ นไว้ในบัญชี กระแสร า ยวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวน มากทิ้งเ งิ นไว้ในกระแสร า ยวัน เพราะปลอ ด ด อ กเบี้ย แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาดโอกาสในการทำเ งิ น

ที่ควรก็คือมีเ งิ นในกระแสร า ยวันให้พอ กับร า ยจ่ายร า ยเดือนหากเ งิ นเหลือให้โอ นไปยังบัญชีเ งิ นฝากที่มี ด อ กเบี้ยหรือโอ นไปลง ทุ นในผลิตภัณฑ์การเ งิ นที่มี ด อ กเบี้ยดีสุดในเวลานั้น

16.ให้นำเ งิ นเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก ถ้ารับเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์หรือร า ย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะได้รับเ งิ น มากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเ งิ นเป็น ร า ยสัปดาห์

จะมี 4 เดือนที่ได้รับเ งิ น มากครั้งกว่าปกติ หรือถ้าได้รับเ งิ นเป็นร า ย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เ งิ นเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกิน มาให้นำไปเข้าบัญชีเ งิ นออม ทันที

17.เข้าโครงการออมเ งิ นที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดต าให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

18.ฝากเ งิ นเข้าบัญชี ส่วนบุคคลเพื่อ การเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง ในต่างประเทศนิยมมากมีการทำบัญชีฝากสะสมเพื่อหลีกเลี่ ย ง การจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว สำหรับไทยมีกองทุ น สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

19.ยืมมาออม บางคนประสบความสำเร็จในการ กู้ เ งิ นธนาคารแล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเ งิ นออมของตนเองอีกทีหนึ่ง วิ ธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหักล ดหย่อน เช่น กู้ซื้ อบ้านและใช้ได้กับช่วงเวลาที่ด อ กฝากมากกว่าด อ กกู้ หลังภ าษี เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

20.ใช้ประโยชน์จาก F l o a t ความหมายของ F l o a t คือระยะช่วงที่ผู้ถือเช็ค ได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเ งิ นสั่งจ่ายต ามเช็คกล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูก ตัดบัญชี ก็ควรแช่เ งิ นไว้ ในบัญชีเ งิ นฝากให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอ นไปเข้าบัญชีกระแสร า ยวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

21.นำเ งิ นปันผลและด อ กเบี้ยไปต่อเ งิ นโดยอัตโนมัติ เมื่อลง ทุ น หรือฝากเ งิ นในผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นใดจัดการให้เ งิ นปั นผล หรือ ด อ กเบี้ยสามารถนำฝาก หรือลง ทุ น ต่อได้อัตโนมัติในระยะย าวจะเห็นผลน่าพอใจ

22.จ่ายห นี้ให้หมด คุณอย ากได้ผลตอบแทน 17-21เปอร์เซน หรือเปล่า อ ย่ ามีห นี้ บัตร เ ค ร ดิ ต สิเคลียร์ห นี้บัตรให้หมด รู้มั้ยว่าถ้ายอ ดห นี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบ า ทด อ กเบี้ย ที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บ า ท รีบเคลียร์ห นี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือไม่ต้องเ สี ยด อ กเบี้ยก้อนนี้ การปลอ ดห นี้บัตรจึงเป็นวิ ธีออมเ งิ น ก้อนใหญ่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีห นี้ จริงๆหาบัตรที่ ด อ กถูกสุดมาใช้

ที่มา pattanakit  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …