Home ข้อคิด คำคม 13 นิสัยคนจะได้ดี อนาคตร่ำร ว ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี

13 นิสัยคนจะได้ดี อนาคตร่ำร ว ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี

8 second read
ปิดความเห็น บน 13 นิสัยคนจะได้ดี อนาคตร่ำร ว ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี
0

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูนิสัยของคนจะได้ดี ว่าเขาจะต้องเป็นแบบไหน เขาทำอะไรบ้าง ถ้าหากใครอย ากจะได้ดี ก็อย ากให้นำไปฝึกทำต ามกันได้ เผื่อชีวิตเราจะดีขึ้น

1. พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมาย อ ย่ างไม่ท้อล้ม แล้ว ก็ลุกต่อให้เดินไปได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้าย จะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนร ว ยสร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอ กเป็นเป้าหมายของเขา

2. ออ กกำลังกายเป็นประจำ

76เปอร์เซน ของคนร ว ยออ กกำลังกายอ ย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะ เขารู้ว่าการออ กกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุ ข ภ า พ ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3. ตื่นเช้า

คนร ว ยเกือบ 50เปอร์เซน มีเวลาตอนเช้ามืด อ ย่ างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อน เริ่มทำงานจริงเช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 เพราะตื่นเร็วกว่าก็มี เวลา คิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากล า ยเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ ควบคุม ปัจจัยเวลา ได้ส่วนคนที่ตื่น สายทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

4. อ่ า นหนังสือเป็นประจำ

88เปอร์เซน ของคนร ว ย อ่ านหนังสือ อ ย่ างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็น การอ่ า นเพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอ ดไม่ได้อ่ า นหนังสือหมวดบันเทิง

5. เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือ กคบก็ได้แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด จะคบทุกคน ทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจ และ

หากเราอย าก จะอยู่ในสังคมคนร ว ยสร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็น ต้องร ว ยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติ ด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริงแบบนี้ ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

6. มีแหล่งร า ยได้หล า ยทาง

65เปอร์เซน ของคนร ว ย ในกลุ่มที่ทำการศึกษา ไม่ได้มีร า ยได้ จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอ ย่ างน้อย อ ย่ าง เช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไรและเงิ นปันผล จากหุ้น และ การร่วมหุ้นทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เ งิน มากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำและ ต่อยอ ดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7. ไม่เห่อต ามกระแสมหาชน

แต่คนร ว ยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้น มา และ ชักชวนคนรอบข้างให้เดินต าม

8. คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวกเป็นสุดยอ ด ปัจจัยสู่ความ สำเร็จ ของคนร ว ยสร้างเอง ทุกคนซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก ซึ่งคนร ว ย จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ ตัวเองตกลง ไปในหลุมของการคิดลบ

9. แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุ มากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์ ในบางด้าน มากกว่าเคยทำบางอ ย่ าง สำเร็จ มาก่อน และที่ปรึกษาไม่ได้ ช่วยพัฒนาชีวิตคนร ว ยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือ การเงิ นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขผ่านพ้นปัญหา หล า ยรูปแบบ ที่ย ากๆ ได้คือ คนร ว ยจะไม่คิดเอง ทำเอง ด้วยตัวคนเดียวแต่ยินดี ให้คน มาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10. มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนร ว ย รู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมาย ขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความ สำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหาร อ ย่ างสำรวมและแต่งตัวเหมาะสม ไม่น้อยเกิน

และไม่มากเกินอะไรที่เกินพอ ดีคือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็เพื่อรั ก ษ าความ สัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรารู้ว่า คือ ทุกคน มีชีวิตจิตใจ ต้องการกัลย าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่า

เราคือ กัลย าณมิตร คือต้องแสดงออ กไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดง ให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณ เราชื่นชมเราเราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคน คิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอ ก ไม่เคยแสดงออ กเราจะไม่รู้แต่แรก เลยด้วยซ้ำว่า เรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11. ชอบฟังเ สี ยงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คน ที่ร ว ยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และ เขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจ รับฟังความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว ได้อ ย่ างทันท่วงที ว่าอะไรกำลังผิ ดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้า

แล้วถ้าฟังแล้ว มีเหตุผลจริง ก็ยอมรับพร้อมกับเอามาปรับปรุง ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้องส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่น ก็เสี่ยงมากที่จะล้ม ทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่ากำลัง เดินลงเหวและส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว คนร ว ยก็สามารถ

หลงเดินไป เส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกันแต่เค้ารับฟังเ สี ยง เตือนว่านั่นน่ะผิ ดทาง อ ย่ างที่บอ กไว้แต่แรก ว่าคนร ว ยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติ ที่ใช่และการกระทำที่ใช่

ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัวคนธรรมดาก็ร ว ยได้ สำเร็จ ได้ด้วยตัวเอง และถ้าเรา เชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้นสร้างได้ ไม่ต้องลุ้น ให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์ เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

12. ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนร ว ยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียวอ ย่ างน้อย 15 นาทีทุกวันซึ่งเรื่องที่คิด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับ เงิ นทองธุรกิจ ล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่อง การวางแผนชีวิต โดยรวมและการดูแลสุ ข ภ า พเช่นกัน

13. ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนร ว ยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือ ก ช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบ เล่นพรรค เล่นพวกล้วนๆไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วย ทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย

คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จผลงานโดยรวม ก็จะออ กมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่งคนเก่ง ก็จะ ได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …