Home ข้อคิด คำคม 12 บุญที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

12 บุญที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ

8 second read
ปิดความเห็น บน 12 บุญที่คนเป็นลูกกตัญญูจะได้รับ
0

พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆ นั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน โดยต ามความเชื่อของทุกศ าสนาจะมีการสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอ ย่ างดี การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ก็ถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตนเราเอง ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

และในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปต่อไปด้วย ซึ่งจะสามารถแบ่งออ กได้เป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่งขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเราดูแลเลี้ยงดู คอยช่วย เหลือ กิจการงานของท่าน ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอ ย่ างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

ช่วงที่สองขณะที่ท่านล่วงลับแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดี เรานั้นควรต้องทำอยู่แล้ว อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ ดูแลผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้พ้นทุ ก ข์พ้นภั ยได้

2. ทำให้มีความอ ดทน จากการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี

3. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

4. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

5. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในหน้าที่การงาน

6. ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคับขัน

7. ทำให้เป็นคน มีเหตุผล ไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม

8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั ก ษ าผู้ที่ทำ

9. ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีสติ ในการที่จะคิดทำการใดๆ

10. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้เป็นตัวอ ย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกๆ ไม่ต้องไปต ามพระอรหันต์ที่ไหนเลย

ที่มา dhammasawatdee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …