Home ข้อคิด คำคม 10 อาชีพที่การตลาดแ ร งงานต้องการ อย ากให้มาร่วมงานด้วย

10 อาชีพที่การตลาดแ ร งงานต้องการ อย ากให้มาร่วมงานด้วย

13 second read
ปิดความเห็น บน 10 อาชีพที่การตลาดแ ร งงานต้องการ อย ากให้มาร่วมงานด้วย
0

ทุกวันนี้งานนั้นห า ย ากก็จริง แต่ก็ยังมีกลุ่มสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแ ร งงานอยู่ ฉนั้นวันนี้หากใครที่กำลังหางานทำอยู่ลองมาดู 10 อาชีพที่การตลาดแ ร งงานต้องการ อาจจะใช่สายงานของคุณ และทำให้หางานได้ง่ายขึ้นก็ได้

อันดับที่ 1 ง า น ข า ยและการตลาด

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 22.65 เปอร์เซ็น ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต่างงัดกลเม็ดห มั ดเด็ดออ กมาสู้กันอ ย่ างเต็มที่ ดังนั้นหน้าที่ ง า น ข า ยและการตลาดจึงมีความสำคัญมาก

ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีส่วนของกลุ่มสาย ง า น อิสร ะ ที่กำลังได้รับความนิยมและรายได้ดีไม่แพ้ ง า น ปร ะจำ อันได้แก่ เกมเมอร์ ยูทูปเบอร์ คนขับแก๊ปไบร์ค/แก๊ปฟู้ด อูเบอร์ ข า ยของออนไลน์ และกลุ่มคนที่หารายได้เสริมจากแพลตฟอร์มต่างๆ

อันดับที่ 2 ง า น การ เ งิ น และบัญชี

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 12.16 เปอร์เซ็น เมื่อขึ้นชื่อว่าทำธรุกิจแล้ว สิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือเรื่อง เ งิ น ทอง

อันดับที่ 3 ง า น วิศวกรและการผลิต

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 8.62 เปอร์เซ็น เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปโรง ง า น และอุตสาหก ร ร มการผลิตต่างๆ นั้นเริ่มหัน มาใช้เครื่องจักรในการผลิตกัน มากขึ้น ความต้องการบุคลากรวิศวกรและการผลิตนั้นย่อมมีมากต ามไปด้วย

อันดับที่ 4 ง า น IT&Programmer

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 8.11 เปอร์เซ็น ถือเป็นหนึ่งในเบื้องหลังคนสำคัญที่เป็นคนที่คอยพัฒนาและซัพพอร์ตให้หน่วย ง า น หรือองค์กร สามารถดำเนินกิจการในยุคปัจจุบันที่มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการทำธุรกิจ เพื่อให้สอ ดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน

อันดับที่ 5 ง า น ด้านธุรการ

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 7.15 เปอร์เซ็น เรียกกันติดปากว่า ง า น แอดมิน เป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน

อันดับที่ 6 ง า น บริการลูกค้ า

ความต้องการอของตลาดแ ร ง ง า น ยู่ที่ 6.39 เปอร์เซ็น เรียกอีกอ ย่ างว่า ง า น บริการลูกค้ า เป็น ง า น ที่เกี่ยวข้ องกับการบริการและการสร้างความปร ะทับใจให้กับลูกค้ า เพื่อให้ลูกค้ าอยู่กับเราไปนาน ๆ และภักดีแบรนด์ตลอ ดไป

อันดับที่ 7 ง า น ช่วงร ะยะสั้นต่างๆ

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 6.28 เปอร์เซ็น เวลานี้คงต้องยอมรับว่า ง า น ร ะยะสั้นนั้น มีค่าตอบแทนสูง เช่น ตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้งและหล า ยองค์กรเล็งเห็นแล้วว่า ง า น บางตำแหน่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างพนัก ง า น ปร ะจำเพื่อเป็นการล ดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง

อันดับที่ 8 ง า น ร ะดับผู้บริหาร

ผู้บริหาร คือ ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถหล า ย ๆ ด้าน และสามารถแบ่งงานให้ต ามความสามารถของแต่ละบุคคลและให้คำแนะนำการทำงานได้อ ย่ างเป็นร ะบบ เพื่อให้เกิดปร ะสิทธิภาพสูงสุด

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 5.63 เปอร์เซ็น ง า น ร ะดับผู้บริหารคือ ผู้ที่มีหน้าที่กร ะจาย ง า น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ต ามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ล่ะบุคคล พร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำการทำ ง า น นั้นอ ย่ างเป็นร ะบบ และมีการติดต ามปร ะเมินผล ง า น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดปร ะสิทธิภาพสูงสุด

อันดับที่ 9 ง า น บริหารทรัwย ากรบุคคล

การบริหารจัดการทรัพย ากรมนุษย์ที่ดีไม่ใช่การให้ความสำคัญที่เรื่องอัตราจ้างเพียงอ ย่ างเดียว แต่ควรหัน มาใส่ใจการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย เพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพในชีวิต

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 5.02 เปอร์เซ็น ในปัจจุบันการบริหารทรัwย ากรบุคคลมีความจำเป็นและสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน

อันดับที่ 10 ง า น โลจิสติกส์ & ขนส่ง

การขนส่งโลจิสติกส์(Logistic) เป็นการจัดการร ะบบขนส่งสินค้ าต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของลูกค้ า โดยการขนส่งเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปสู่ปล า ยทางที่ตั้งไว้เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

ความต้องการของตลาดแ ร ง ง า น อยู่ที่ 3.04 เปอร์เซ็น เป็นร ะบบการจัดการการส่งสินค้ าข้ อมูล และท รั พ ย ากรอ ย่ างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคต ามความต้องการของลูกค้ า

ที่มา  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …