Home ข้อคิด คำคม 10 ลักษณะคนเอาตัวรอ ดเป็น ในโลกที่อยู่ย ากลำบาก

10 ลักษณะคนเอาตัวรอ ดเป็น ในโลกที่อยู่ย ากลำบาก

8 second read
ปิดความเห็น บน 10 ลักษณะคนเอาตัวรอ ดเป็น ในโลกที่อยู่ย ากลำบาก
0

เราอยู่ในโลกที่ย ากลำบาก ที่ทุกคน มีโอกาสเจอปัญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงในทางลบอยู่เสมอ คนที่รู้จักพัฒนาบุคลิก นิสัย ความคิด จิตใจให้เข้มแข็ง จะเป็นคนที่อยู่รอ ดอ ย่ างมีความสุขได้ดีกว่าคนอื่นๆ วันนี้เรามีบทความ 10 ลักษณะคนเอาตัวรอ ดเป็น ในโลกที่อยู่ย ากลำบาก พวกเขาทำอ ย่ างไรไปดูกันเลย

1 รู้ว่าไม่รู้ ก็คือไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ ทั้งยังพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่รู้ด้วย เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามา รถตัวเองสูง จากผ ลการท ดลองระบุว่า นักเรียนกลุ่ม ที่ได้คะแน น ต่ำที่สุด จากการให้ลอ งทำข้ อสอบประเมิ นคำตอบ จะตอ บถูกได้เพียง 50 เปอร์เซน ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแน น สูงสุดนั้น ประเมินได้ใกล้ กับความเป็นจริงกว่า

2 ผัดวัน ประกั นพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันจากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย นักจิ ตวิทย ากล่ าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์เลย เช่น เมื่อส ตี ฟจ็ อบส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่ต่างขึ้น ทั้งยังพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นเดาได้

3 ใส่ใจคนรอบข้าง

คนที่เอ าใจใส่เรื่องความต้องการ เรื่องความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่ านั้น ต้องการ คือคนที่ฉลาด ทางอารมณ์ และขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์นั้น ยังหมายถึงความสนใจ ที่จะเข้าไป พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ ด้วยทั้งยังพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่เขาคุยอยู่

4 มีอารมณ์ขัน ร่าเริง

คนที่มีอารมณ์ขัน มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษ า ที่ระบุว่า คนที่ทำคะแน น การเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูง จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภ าษา และขณะที่งานศึกษ า อีกชิ้ นระบุว่านักแสด งตลก มักจะทำคะแน น ความฉลาด ทางด้านภาษ าได้สูงกว่า ค่าเฉลี่ ยของคนทั่วๆ ไป

5 เปิดกว้าง รับสิ่งต่างๆ

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีไอเดียใหม่ๆ มักจะมองหาทางเลือ ก แล้วชั่งน้ำหนั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้ จะไม่ชอบการยอมรับ อะไรง่ายๆ นัก เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลั กฐาน จนแน่ใจ ที่ยืนยันได้จริงๆ

6 เชื่อมความคิดในเรื่องต่างๆ เข้าหากันได้

คนฉลาด เขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะเขาสามา รถเชื่อมความคิด จากเรื่องที่ดู เหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ เช่นว่า คุณคิดว่าซาชิมิ กับแตงโม เหมือนกันยังไง คำตอบคือทั้งสอง ต้องกินตอนที่ดิ บ และเย็นเหมือนกัน

7 อยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดเขามีความเป็นปัจเจกบุคคล คาดเดาได้ว่า พวกเขา อาจใช้เวลาเหล่ านั้น คิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หล า ยครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มา ในเวลาที่อยู่ลำพัง

8 การมีวินัย

ความมีวินัยหรือความสามา รถ มีความเกี่ยวข้ องกับความฉลาด จากการศึกษ าในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมท ดล องเลือ กระหว่าง การได้รับเงิ น จำนวนหนึ่งทันที หรือรอรับเงิ นก้อนใหญ่ ทีหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมท ดลอง ที่เลือ กรอรับเงิ นก้อนใหญ่ จะทำคะแน นในการทดส อบสติปัญญา ได้สูงกว่าอีกกลุ่มนึง

9 ใคร่ครวญ ในเรื่องคำถามย ากๆ

คนฉลาดนั้น เขามักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล ความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวาย เรื่องพวกนี้ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะปร าชญ์ในโลกนี้ ล้วนตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไรกันแน่

10 ปรับตัว ยืดหยุ่นได้

คนที่ฉลาดเขามีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ เสมอไม่หวั่นไหวง่ายๆ มีผลงานวิจั ยด้านจิ ตวิทย า ออ กมาสนั บสนุนว่า สติปัญญาคนเรานั้น มันสามา รถปรับเปลี่ยนพฤติกร รม ให้รับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …