Home ข้อคิด คำคม ไม่ต้องเก่งขอแค่ลูกเป็นคนดี เก็บไว้นำไปสอนลูก

ไม่ต้องเก่งขอแค่ลูกเป็นคนดี เก็บไว้นำไปสอนลูก

19 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ต้องเก่งขอแค่ลูกเป็นคนดี เก็บไว้นำไปสอนลูก
0

คนเป็นพ่อแม่ทุกคนอย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง แต่ถึงแม้ว่าพ่อแม่ทุกคนอย ากเห็นลูกเก่งก็อย ากให้ลูกเป็นคนดีมากกว่า เ พ ร า ะการ

เป็นคนดีจะทำให้ลูกเติบโตมาเอาตัวรอ ดได้และอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอ ย่ างดี แล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่แม่ต้องสอนลูกถ้าอย ากให้ลูกเป็นคนดี วันนี้เราจะพามาดูกัน

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก เรื่องที่แม่

ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ. ถิรพร ตั้งจิตพร จิตแพทย์เ ด็ กและวัยรุ่น สถาบันสุ ข ภ า พเ ด็ กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้

วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เ พ ร า ะการที่เ ด็ กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เ ด็ กเกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

ฝึกลูกช่วยงานบ้ าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้ าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เ ด็ กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้ านขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้น

การให้ลูกช่วยงานบ้ าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิ ดชอบเอง ทำให้เ ด็ กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อ การใช้ชีวิต ในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้ านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอ ย่ างไร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเองและยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อ การทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิ การตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอ าห า รเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางหลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขน มหรืออ าห า รในห้องนอน เป็นต้น

การพาลูกพบคนหลากหล า ย

การพาลูกพบคนหลากหล า ย นับเป็นการฝึกให้ลูกมีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหล า ย ทั้งสีผิว เชื้อชาติ ภาษา และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิ ดเสมอไป การพาลูกออ กเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญกับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือ กับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตน ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออ กมา อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอ กลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเ สี ยใจ

ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโ ก ร ธที่ถูกแ ย่งขน ม ต้องบอ กว่าลูกกำลังโ ก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกห า ยใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ ออ้างในการทำร้ า ยคนอื่น

สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเ ด็ กเล็กโลกของเขายังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อ ย่ างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือ กันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์อ ย่ างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอ ย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชม หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก ห ลี กเลี่ยงที่จะวิจารณ์และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิ ด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิ ดพลาด พ่อแม่หล า ยคนจะใช้วิธีตำหนิหรือ ดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิ ดอีก ซึ่งจะทำให้เ ด็ กคิดว่าการทำผิ ดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิ ด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการโ กห ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิดข้ อผิ ดพลาด อาทิ เ ด็ กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่

ควรฝึกให้เ ด็ กรับผิ ดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถร ะ วั งอ ย่ างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนอ กจากเรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบหรือแบบอ ย่ างที่ดีให้แก่เ ด็ ก เ พ ร า ะการเห็นแบบอ ย่ างที่ดีจะทำให้เ ด็ กสามารถจดจำการทำดีได้มากกว่า

การใช้เพียงคำพูด การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอ ดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำต ามในสิ่งดี ๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำหากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอ ย่ างแน่นอน

ที่มา th.t h e a s i a n p a r e n t.com  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …