Home ความเชื่อ ดวง ไม่ต้องปลุกเ ส กก็ศักดิ์สิทธิ์ ช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ พกไว้ดีต่อตัว

ไม่ต้องปลุกเ ส กก็ศักดิ์สิทธิ์ ช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ พกไว้ดีต่อตัว

8 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ต้องปลุกเ ส กก็ศักดิ์สิทธิ์ ช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ พกไว้ดีต่อตัว
0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น มีอยู่มากมายหล า ยที่ในโลกของเรา ไม่ว่าจะอยู่ต ามวัด ภูเขาย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น แม้กระทั่งในบ้านของเราเองก็มี หล า ยคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้าน พระหรือใคร ดังนั้นวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังจ้า จะเป็นอ ย่ างไรไปดูเลย

หากจะกล่าวถึงพระในบ้าน พ่อ กับแม่ นี่แหละ คือสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ เพราะท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอ ดเยี่ยม ทำทุกอ ย่ างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น เหมาะแก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชา หรือก้มกราบด้วยความเต็มใจอันแท้จริง

เมื่อสมัยก่อนเวลาที่ไปออ ก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ ได้มีความเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง แม่ หรือขอชานหมากของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มคร อ ง ภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อ กับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึงความดีงาม ความกตัญญู เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกัน

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้องปลุกเ ส ก โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของพ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า

เราพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอให้กระทำ กตเวทิต า แก่พระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลูกทุกคนให้หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ ข ลั ง นอ กบ้านเพราะพระที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็น มงคลที่ประสาทครั้งใด ก็นำความสำเร็จอ ย่ างมั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลาภสักการะ สินจ้าง รางวัล จากผู้บูชาคือลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูกมีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกเอง

ซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอ ย่ างของผู้ที่ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอ ย่ างอบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือตลอ ด

โดยเเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี เอกบรรณรักษ์ เป็นเด็ กที่มีอัธย าศัยดีเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า ของ ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

ทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถข า ยของ ทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ และด้วยความชอบค้ าข า ยและบวกกับมีคน มาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย ที่ต่าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรายนี้จึง ตัดสินใจ ลาออ กจากราชการทันที

ซึ่งก่อนออ กเดินทางเขาได้เข้าไปหาแม่ ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอข า ย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้ อและวางแผนจัดการร้านของตัวเองทุกอ ย่ าง และอบรมกิริย ามารย าทพนักงานต้อนรับในร้านด้วยตัวเขาเอง เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงิน มาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกาด้วย

ปัจจุบันภรรย าที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค ร้ า ย เขามีภรรย าใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภรรย ามั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอ ย่ างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อ ย่ างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอ ย่ างดีจากลูก

และชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุกเดือนไม่ข า ด แม่ผู้รับเงินแทนคุณจากลูกทำบุญตักบาตรสร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตต า ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบูชาพระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อ ย่ างนี้แหละที่เรียกว่า ตั้งดีพลีถูกองค์ ถึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอ ย่ างเรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคน อยู่ในบ้านนั้น เป็น มนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน ดังนั้นลูกทั้งหล า ยที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอ ย่ างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …