Home ข้อคิด คำคม ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอเข้าใกล้ ยกโ ท ษให้แต่ไม่ยุ่งด้วย ข้ อคิดดีมาก

ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอเข้าใกล้ ยกโ ท ษให้แต่ไม่ยุ่งด้วย ข้ อคิดดีมาก

8 second read
ปิดความเห็น บน ให้อภั ยได้ แต่ไม่ขอเข้าใกล้ ยกโ ท ษให้แต่ไม่ยุ่งด้วย ข้ อคิดดีมาก
0

คนที่ ชนะ ไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้ว การให้อภั ย กับการให้โอกาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ย แต่ไม่ให้โอกาสได้ เพราะการ ให้อภั ย คือ การยกโ ท ษ ทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเรา จากการ ถูกทำร้ า ยทางใจ

แต่การให้โอกาส ต้องมาพร้อมกับ การพิสูจน์ตัวเอง ของคนทำผิ ดถ้าคนทำผิ ด ไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เ สี ยใจ เราไม่จำเป็น ต้องให้โอกาสเสมอไป. และบางครั้ง เขายังต้องรับโ ท ษ จากความผิ ดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่ ยกโ ท ษให้เขา แล้วเดินหนีออ กมา เอา ความสุขของเรา กลับคืน มา เป็นของเรา

ทุ ก ข์ ตกอยู่ที่คนเ ก ลี ย ด ก ร ร มตกอยู่ที่คนเ คี ย ดแ ค้ น ให้อภั ย แต่ไม่สุงสิงด้วย ทุ ก ข์ตก อยู่ที่คนเ ก ลี ย ด ก ร ร ม ตกอยู่ที่คนเ คี ย ดแ ค้ น คนที่ไม่ทุ ก ข์ ไม่มีก ร ร ม คือ คนที่ไม่เ ก ลี ย ด ไม่เ คี ย ดแ ค้ นใคร ใครให้อภั ยก่อน ก็มีความสุขในชีวิตก่อน ให้อภั ย แต่ไม่ให้โอกาส ให้อภั ยแต่ไม่กลับไปคบ

คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ให้อภั ย กับ ให้โอกาส มันคนละส่วนกัน การให้อภั ย คือ การยกโ ท ษทางจิตใจ ในสิ่งผิ ดที่เขาทำต่อเรา ทำให้ความรู้สึก ของความโ ก ร ธแ ค้ นของเราบ ร รเ ท า เรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้

เราจึงให้อภั ยให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิ ด นั้นจะเป็นอ ย่ างไร จะเ สี ยใจ จะชดใช้ จะรับโ ท ษ หรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ เพื่อปลดปล่อยความโ ก ร ธ ออ กจากใจเรา

บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะ คิดว่าเราทำไม่ได้ หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแ ค้ นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจ ที่โ ก ร ธแ ค้ นนั้น มาพร้อม กับความทุ ก ข์ และมันทำร้ ายเราเสมอ คนที่ทำผิ ดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

การให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขา แต่เป็นการทำให้เราพ้นจากจิตใจ ที่เ คี ย ดแ ค้ นและเ จ็ บป ว ดต่างหาก เคยได้ยินไหม ให้อภั ย แต่ ไม่สุงสิงด้วย ยกโ ท ษให้

แต่ ไม่กลับไปคบ ให้อภั ยเขา เราสุข โ ก ร ธเขา เ ก ลี ย ดเขา เราก็ทุ ก ข์เอง ให้อภั ยมันช่วยปลดปล่อย เราจาก ความทุ ก ข์ และ ความแ ค้ น คนที่ทำได้คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆ แล้วการให้อภั ย กับการให้โอกาส เป็นคนละส่วนกัน เราให้อภั ยแต่ไม่ให้โอกาสได้

เพราะการให้อภั ยคือ การยกโ ท ษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเราจากการถูกทำร้ ายทางใจ แต่การให้โอกาสต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนทำผิ ด ถ้าคนทำผิ ดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เ สี ยใจ เราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเสมอไป และบางครั้งเขายังต้องรับโ ท ษจากความผิ ดนั้น

แต่ส่วนของเรานั้น แค่ยกโ ท ษให้เขา แล้วเดินหนีออ กมา เอาความสุขของเรากลับคืน มาใหม่เป็นของเรา การให้อภั ย ทำให้เราได้ชีวิต และ ความสุขของเรากลับมา

ที่มา  khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …