Home ความเชื่อ ดวง โบราณว่าไว้ 8 ลักษณะใบหน้าบ่งบอ กถึงผู้หญิงดีมีวาสนา ร่ำร ว ยเงินทอง

โบราณว่าไว้ 8 ลักษณะใบหน้าบ่งบอ กถึงผู้หญิงดีมีวาสนา ร่ำร ว ยเงินทอง

10 second read
ปิดความเห็น บน โบราณว่าไว้ 8 ลักษณะใบหน้าบ่งบอ กถึงผู้หญิงดีมีวาสนา ร่ำร ว ยเงินทอง
0

สวัสดีจ้าสาวๆ วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโ ห ง ว เ ฮ้ งตัวเองดูว่า คุณนั้น มีโ ห ง ว เ ฮ้ งที่ดีหรือไม่ ถ้าหากใครเคยรู้เรื่องนี้จะทร าบดีว่า การมีโ ห ง ว เ ฮ้ งที่ดีนั้น จะทำให้ชีวิตเรานั้นดี มั่งคั่ง ทำอะไรก็ดูดีไปหมด ถึงเจอปัญหาก็ไม่หนักหนาอะไร ฉนั้นเราลองมาสำรวจกัน จากลักษณะรูปลักษณ์ของใบหน้าเรากัน

นอ กจากโ ห ง ว เ ฮ้ ง ผู้หญิงจะต้องมีความงามทั้งภายนอ ก แล้วยังมีโ ห ง ว เ ฮ้ งในชีวิตดีอีกด้วย ไม่ว่าจะความสุขของชีวิต มีบุญบารมี หรือจะวาสนาดีนั่นเอง สำหรับโ ห ง ว เ ฮ้ งดีนั้น ถึงคุณไปทำศั ล ย ก ร ร ม หรือเสริมแต่งให้ดูดี ก็ไม่สามารถเปลี่ยนช ะ ต า ชี วิ ต คุณได้ ใบหน้าที่สวยงามสมส่วนต ามความนิยม นอ กจากจะเผยให้เห็นถึงความงดง ามภายนอ กที่ดึงดูดสายต าแล้ว

ยังซ่อนเร้นคำทำนายความสุข และความสำเร็จของชีวิต หนึ่งในศาสตร์ที่หล า ยคนสนใจคือ โ ห ง ว เ ฮ้ ง การมีโ ห ง ว เ ฮ้ งดีแต่กำเนิด จะทำให้ชีวิตสุขสบาย มาดูโ ห ง ว เ ฮ้ งวาสนาดี

ผู้หญิงแบบนี้สามีร ว ย ดูโ ห ง ว เ ฮ้ งคิ้ว โ ห ง ว เ ฮ้ งจมูก แต่ละแบบล้วน มีความสำคัญ คนสมัยนี้มักนิยมดูหน้าต าว่า มีโ ห ง ว เ ฮ้ งดีหรือไม่ การดูโ ห ง ว เ ฮ้ งหน้าต านั้น เป็นที่ยอ ดฮิตกัน มาก

ต ามหลักหนังสือโบร าณว่าไว้แล้ว ต้องตรงกับตำร าเท่านั้น ได้ดูใบหน้าในส่วนของแก้ม คาง คิ้ว จมูก ริมฝีปาก ซึ่งมีวิ ธีการดูแตกต่างตำร ากันออ กไป เรามาลองพิสูจน์ด้วยตำร าของเรา ไปดูกันเลย

1 หน้าผาก

บุคคลที่มีหน้าผากเว้าลึกทั้งสองข้าง บ่งบอ กถึงความเป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิด ชอบค้นหาความจริง และเป็นคนร่าเริง บุคคลที่มีหน้าผากกว้าง เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะที่ดี สติปัญญาเฉียบแหลม

สุภาพ และอ่อนโยน บุคคลที่มีหน้าผากเล็กแคบ เป็นคน มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เป็นนักคิดโดยกำเนิด และเป็นคนไม่ยอมคน บุคคลที่มีหน้าผากนูนโค้ง เป็นคน มีน้ำใจดี และมีความฉลาด

2 ใบหน้า

บุคคลที่มีใบหน้าทรงกลม เป็นคน มีท รั พ ย์มาก มีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี เป็นคนชอบใช้ความรุ น แ ร ง บุคคลที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม จะเป็นคน มีบุคลิกเงียบๆ เชื่อมั่นในความคิด

และยึดมั่นในความเชื่อของตัวเอง บุคคลที่มีใบห น้ า ท ร งสามเหลี่ยม มีลักษณะนิสัยปลิ้นปล้อน และเป็นคนฉลาด มีความคิด และมีส ม อ งดี บุคคลที่มีโหนกแก้มต่ำ มีความเป็นผู้ต ามมากกว่า

ต้องการคนชี้ และคอยบอ กทาง จึงจะประสบความสำเร็จได้ บุคคลที่มีโหนกแก้มสูง แสดงถึงความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง กล้าหาญ และเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

3 คาง

คางสองชั้น เป็นพวกวัตถุนิยม ไม่ค่อยมีความรับผิ ดชอบในเรื่องของตัวเอง ทำให้ดูเหมือนเป็นคนข ี้เกียจ และไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น บุคคลที่มีคางกลม เป็นคนเจ้าความคิด เป็นนักสร้างสรรค์ มีน้ำใจ

และมักจะเจอ กับสิ่งที่ทำให้แปลกใจอยู่บ่อยๆ บุคคลที่มีคางย าว เป็นคนเจ้าระเบียบ มีความมั่นคงในตัวเอง และมีความคิดความอ่านที่ดี บุคคลที่มีคางกระดูก เป็นคน มีความเพียรพย าย าม มุ่งมั่น และชอบออ กคำสั่ง

4 คิ้ว

บุคคลที่มีคิ้วหนาเข้ม เป็นคนหัวไว มักก้าวหน้าเร็วกว่าคนทั่วไป มักต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนรอบข้าง เป็นคน มีเ ส น่ ห์ บุคคลที่มีคิ้วตก เป็นคนเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นดี

รู้เรื่องของคนอื่น มากกว่าเรื่องตัวเอง ชอบแสดงความเห็นอ กเห็นใจ และในบั้นปล า ยชีวิตจะมีลาภ บุคคลที่มีคิ้วตรงเรียว เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอย่ างมาก เป็นคนเด็ดข า ด จนอาจดูเหมือนไร้น้ำใจต่อคนรอบข้าง บุคคลที่มีคิ้วเชิดขึ้น เป็นคน มีอำนาจ ไม่ยอมคน ชอบเอาชนะ ค่อนข้างหยิ่ง และมั่นใจในความคิดของตัวเองแบบสุดโต่ง

5 ด ว ง ต า

บุคคลที่มีต า 2 ข้างห่างกัน มาก เป็นคน มีเหตุผล มีความคิด และมองการณ์ไกลเสมอ แต่ไม่ค่อยรอบคอบ บุคคลที่มีหางต าเชิดขึ้น เป็นคนเงียบๆ นิ่งๆ ใช้อารมณ์ในการกระทำเสมอ ทำให้ดูเหมือนเป็นคนแข็งกระด้าง

เป็นคนไม่ยอมคน ขยัน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ชีวิตมักจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเสมอ บุคคลที่มีต าตก เป็นคนสุภาพถ่อมตัว จนอาจดูเหมือนเป็นคนไม่มีพลัง เป็นคนง่ายๆ ไม่เรื่องมาก และอ่อนไหวได้ง่าย

6 จมูก

บุคคลที่มีจมูกใหญ่ เป็นคนยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ชอบทำอะไรคนเดียว เป็นคนกล้าหาญ ร่าเริง มีสีสัน และมีชีวิตชีวา บุคคลที่มีจมูกเล็ก มักมีอารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่ค่อยแน่นอน มีนิสัยชอบจับผิ ดคน

7 หู

บุคคลที่มีใบหูแข็ง เป็นคนสู้คน เชื่อมั่น และยึดความคิดตัวเองเป็นหลักเสมอ บุคคลที่มีใบหูใหญ่ เชื่อว่าเป็นคน มีบุญบารมี ชีวิตร าบรื่น มั่นคง บุคคลที่มีใบหูเล็ก แสดงถึงความเป็นคนสู้ชีวิต ต้องยืนบนลำแข้งตัวเอง หวาดระแวง และข ี้ตกใจ

8 ปาก

ริมฝีปากบนหนา ล่างบาง มักเป็นคนข ี้น้อยใจคนง่าย มักแสดงความคิดเห็นของตัวเองออ กมาบ่อยๆ ข ี้บ่น ริมฝีปากหนาทั้งบน และล่าง เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างรุ น แ ร ง เป็นคนปากร้ า ยใจดี แม้จะพูดจาแรงๆ แต่มีความจริงใจ ริมฝีปากบางทั้งบน และล่าง เป็นคนเย็นชา พูดจาตรงไปตรงมา มักไม่ค่อยรั ก ษ าน้ำใจผู้ฟังเท่าไหร่

ศาสตร์ที่เกี่ยวกับโ ห ง ว เ ฮ้ งนี้ เป็นความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอ ดกัน มาตั้งแต่สมัยโบร าณ ลองสำรวจตัวเองดูว่า มีโ ห ง ว เ ฮ้ งดังกล่าวไหม

ที่มา poobpub deemindplus  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …