Home ความเชื่อ ดวง โบราณว่าไว้ 13 ต้นไม้ ที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน จะนำพาสิ่งไม่ดีเข้าหา

โบราณว่าไว้ 13 ต้นไม้ ที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน จะนำพาสิ่งไม่ดีเข้าหา

8 second read
ปิดความเห็น บน โบราณว่าไว้ 13 ต้นไม้ ที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน จะนำพาสิ่งไม่ดีเข้าหา
0

ช่วงนี้แอดไปตลาดนัด เจอผู้คนที่กำลังเลือ กซื้ อต้นไม้มาปลูกกันเยอะมาก แต่รู้ไหมว่ามีต้นไม้บางชนิดที่นำมาปลูกแล้วทำให้ชีวิตเรามีแต่ปัญหา ฉนั้นการที่เราเลือ กที่จะปลูกต้นไม้ ควรศึกษาหาข้ อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ให้ดี วันนี้เราจึงมีข้ อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับต้นไม้ ที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือ กต้นไม้มาปลูกกัน

1 ต้น มะรุ ม

ว่าหากบ้านไหน มีต้น มะรุ มอยู่ในบ้าน บ้านนั้นจะมีเรื่องร้ า ย ๆ มารุ มเร้า ทำให้กลุ้มใจเดือ ดร้อนวุ่นวายกันไปทั้งบ้าน เนื่องด้วยชื่อของต้น มะรุ มนี้แหละค่ะ ถ้าเราลากเ สี ยง ย า วขึ้นอีกหน่อยจะคล้ายกับคำว่า มารุ ม

ซึ่งแท้จริงแล้วเหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้น มะรุ มไว้ในบ้านนั้นเป็นเพราะ ขนาดของต้น มะรุ มนั้นค่อนข้างสูงและใหญ่ แต่กลับมีความเปราะบาง หั กง่าย หากมีลมกันโชกแ ร งเข้าหน่อย

กิ่ง ก้าน ที่มีความใหญ่โตของต้น มะรุ ม อาจจะหั กและทำความเ สี ยห า ยให้กับบ้าน รวมถึงอาจจะทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุแก่คนที่เดินผ่านไปผ่าน มานั้นค่ะ

2 ต้นเต่าร้าง

ว่ากันว่า หากสามีภรร ย า คู่ไหนปลูกต้นเต่าร้างไว้ในรั้วบ้าน หรือรั้วเรือนหอแล้ว อาจทำให้มีเรื่องต้องเลิกรากันไป รวมถึงห ม อผีสมัยก่อนใช้ใบเต่าร้างเป็นส่วนปร ะกอบสำคัญในพิธีทาง ไ ส ย ศ า ส ต ร์

ทำให้ไม่เป็น ม ง ค ล แต่หากจะนำต้นเต่าร้างไปใช้ในการจัดสวนก็ควรร ะวัง ย า งของต้นเต่าร้าง อ ย่ าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดง คัน หรืออาจทำให้ถึงขั้นต าบอ ดได้เลยค่ะ

3 สาวน้อยปร ะแป้ง

แม้ว่าต้นสาวน้อยปร ะแป้งจะไม่มี พิ ษ ร้ า ยแ ร งที่อาจจะเป็นอั น ต ร า ยถึงแก่ชีวิต แต่มันก็ยังสามารถแพร่ พิ ษ ไปในอากาศจนทำให้ร ะบบทางเดินห า ยใจทำงานผิ ดปกติ เกิดอาการตัวบวมได้ทั้งในมนุษย์และน้องหมา น้องแมว

ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากต้นไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะน้ำ ย า ง เพราะมีส า ร พิ ษ ที่เรียกว่า แคลเซียมออ กซาเลท เป็นส่วนที่อาจทำให้เกิดการร ะคายเคืองผิวหนัง หากเข้าต าจะไปทำล า ยกร ะจกต าได้

4 ต้นร ะกำ

เขาว่ากันว่า ถ้าบ้านไหนนำต้นร ะกำมาปลูกต้นไว้ในรั้วบ้าน จะนำความชอ กช้ำร ะกำทรวงมาให้ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะชื่อที่ฟังแล้วไม่ค่อยเป็น ม ง ค ล เท่าไหร่ ร ะกำ เป็นชื่อที่ฟังแล้วหดหู่ ไม่มีกำลังใจเอาเ สี ยเลย แต่จริง ๆ

เหตุผลที่ไม่ควรปลูกต้นร ะกำไว้ใกล้ ๆ บริเวณบ้านนั้นอาจมาจากลักษณะของต้นร ะกำที่มีลักษณะลำต้นเป็นทรงพุ่มแตกกอ ลำต้น มีหนาม ย า วและแหลมคมมาก หากปลูกไว้ในบ้านอาจจะทำให้เกิดอั น ต ร า ยได้

5 ต้นรัก

ถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อมี ม ง ค ล ฟังแล้วแอบไปอมยิ้มต ามได้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่ร้ า ยแ ร งที่อยู่ภายใต้ชื่อที่ฟังแล้วลื่นหู นั้นก็คือ ย า งของต้นรักนี้แหละค่ะ ย า งของต้นรักเป็นสิ่งที่อั น ต ร า ยต่อผิวหนังมากเลยค่ะ

คนเมื่อก่อนจึงป้องกันการที่จะเกิดอั น ต ร า ยแก่คนในบ้านด้วยความเชื่อที่ว่า หากปลูกต้นรักไว้ในบ้านจะทำให้คนในบ้าน มีแต่ปัญหาวุ่นวายใจที่เกี่ยวข้ องกับความรัก ทำให้ไม่สบายใจ มีเรื่องให้ต้องแก้จนหัวหมุนเลย

6 ยี่โถ

ต้นยี่โถเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย ออ กดอ กสีสันสวยงาม แต่ทุกส่วนของต้นยี่โถเต็มไปด้วย พิ ษ ร้ า ยแ ร งโดยเฉพาะ พิ ษ ที่อยู่ในน้ำ ย า งนั้นส่งผลต่อ การทำงานของร ะบบหั ว ใ จและร ะบบปร ะสาท หากเผลอ กินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการป ว ดหัว หั ว ใ จเต้นช้า ก ล้ า มเนื้อหั ว ใ จไม่ทำงานหรือหั ว ใ จหยุดเต้นได้

7 ต้นโ ศ ก

เป็นความเชื่อมาแต่โบราณของคนไทยที่จะไม่นิยมนำมาปลูกในบ้าน คำว่าโ ศ ก มักทำให้นึกถึงคำว่าโ ศ กเ ศ ร้ าซึ่งมักจะมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆ แล้วชื่อเดิมของโ ศ ก คือ อโ ศ ก แปลว่า

ความไม่มีโ ศ กเ ศ ร้ า เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่ความโ ศ กเ ศ ร้ า แต่ถึงอ ย่ างไรคนไทยก็ยังมีความเชื่อว่า ชื่อ ต้นโ ศ ก ไม่เป็น ม ง ค ล นักหากนำมาปลูกในบ้าน จะชวนให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านชวนหดหู่เ ศ ร้ าห ม อง

8 เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า ชื่ออาจจะดูไพเราะ แต่ก็มีความเชื่อว่าถ้าปลูกเอาไว้ในบ้านแล้วคนในบ้านจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้แยกทางกันอยู่ จัดว่าเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล และเป็นต้นไม้ห้ามปลูกในบ้าน

นอ กจากนี้ ถึงแม้ส่วนปร ะกอบของต้นเฟื่องฟ้าจะไม่มีส า ร พิ ษ อะไร แต่กิ่งก้านของต้นเฟื่องฟ้าจะมีหนามแหลมอยู่ทั่ว ซึ่งหากปลูกไว้ในบ้านหรือใกล้บ้านก็อาจจะเกิดอั น ต ร า ยกับผู้อาศัยได้

9 ลั่นทม หรือลีลาวดี

ด้วยชื่อเดิมที่ฟังคล้ายกับคำว่า ร ะทม จึงเป็นต้นไม้อัป ม ง ค ล ทำให้คนโบราณไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะเชื่อ กันว่าจะทำให้มีแต่เรื่องเ ศ ร้ าใจ ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นต้น ลีลาวดี แทนแล้ว และด้วยรูปทรงที่สวยงามและมีกลิ่นหอมจึงทำให้คนนิยมนำมาจัดสวน

แต่ขณะเดียวกันก็ควรร ะวังเพราะ ย า งในทุกส่วนของต้น มี พิ ษ เป็นกรด หากสัมผัสต ามเนื้อตัวจะมีอาการคันไปจนถึงบวมแดงอักเสบโดยเฉพาะกับเ ด็ ก นอ กจากนี้กิ่งยังเปราะง่ายจึงเป็นอั น ต ร า ยกับเ ด็ กเล็กที่เล่นใกล้ ๆ

10 ต้นชบา

ในสมัยโบราณ ไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้าน เพราะดอ กชบานั้น มักถูกนำไปโยงเกี่ยวกับในเรื่องของการเกิดคดีความ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอ กไม้อัป ม ง ค ล เพราะในอ ดีตมีการนำพวงมาลัยอ กชบาไปสวมคอนักโ ท ษที่กำลังจะถูกปร ะหารชีวิต ดังนั้นจึงไม่ควรจะนำมาปลูกไว้ในบ้านเพร ะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้

11 หลิว

คนจีนไม่นิยมปลูกในบ้านเพราะใบหลิวลู่ย้อยลงมา เป็นสัญลักษณ์คล้ายคนโ ศ กเ ศ ร้ า เห็นเข้าทำให้อารมณ์เ ศ ร้ าซึม เขาว่าบ้านใดมีลูกสาวและปลูกต้นหลิวไว้ในบ้านด้วย ลูกสาวบ้านนั้นจะไม่มีใครมา สู่ขอและต้องเป็นสาวครองโสดไปตลอ ด และหากแต่งงานก็จะมีบุตร ย า กและไม่มีผู้สืบสกุล

12 ต้นงิ้ว

เมื่อพูดถึงต้นงิ้ว คนส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้น มาทันที เพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่มีหนามแหลมคมและในนิทานชาดก เรื่องนางกากี ที่พร ะ ย า ครุฑลักพาตัวนางไปจากพร ะโพธิสั ต ว์ นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพลีซึ่งในภาษาบาลีหมายถึงคำว่า สิมพลี ที่แปลว่าต้นงิ้วป่าในภาษาไทย จึงทำให้ต้นงิ้วเป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้

13 ต้นนางแย้มป่า

ห้ามปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดข า ด ต ามความเชื่อว่าต้นนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีภูต ผี ปี ศ า จ สิงอยู่ หากปลูกไว้ภายในบ้าน วันดีคืนดี ต้นนางแย้มป่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ ทำร้ า ย รั ง แ ก ผู้คนในบ้านให้หวาดผวาเ สี ยขวัญ หรือเ จ็ บไ ข้ได้ ป่ ว ย อ ย่ างไรก็ต าม ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่คิดว่าเชื่อไว้ก็ไม่เ สี ยห า ยอะไร เพราะบางอ ย่ างก็เป็นการร ะมัดร ะวัง ไม่ปร ะมาทดีกว่าต้องมานั่งแก้ไขทีหลัง

ที่มา  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …