Home ความเชื่อ ดวง แ น ะหามาปลูกไว้ที่บ้าน ต้นไม้มงคล ได้ความร่มรื่น เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

แ น ะหามาปลูกไว้ที่บ้าน ต้นไม้มงคล ได้ความร่มรื่น เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน แ น ะหามาปลูกไว้ที่บ้าน ต้นไม้มงคล ได้ความร่มรื่น เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต
0

การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอ ย่ างที่มีการรณรงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายของความสวยงาม ประดับบ้านให้สวยงาม ให้ร่มให้เงา ให้ความร่มรื่น ผลิดอ กออ กผล นำมาใช้เป็นอาหารประจำครัว แน่นอนว่ามีประโยชน์

และที่สำคัญต้นไม้บางชนิด ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้ แ น ะนำว่าให้หามาปลูกไว้ได้เลย นอ กจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังได้ความเป็น มงคลแก่ตัวผู้ปลูกอีกด้วย

1 ต้น มะม่วง

นอ กจากจะให้ร่มเงา และผลแสนอร่อยแล้ว มะม่วงยังเป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อมาตั้งแต่พุทธกาลว่า จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านร่ำร ว ยยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่น มาทำไม่ดีใส่ได้ ควรปลูกต้น มะม่วงไว้ทางทิศใต้ของบ้าน

2 ต้นกวนอิม

หล า ยคนให้ความเคารพบูชากันเป็นจำนวน มาก เพร าะมีความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเ งิ นต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ที่มีความเป็นสิริมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ มักจะใช้ต้นไม้นี้มาประกอบพิธีบูชาต่างๆ เมื่อปลูกต้นกวนอิมในบ้าน ก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ส่งผลให้มีฐานะดี มีความร่ำร ว ยเพิ่มขึ้น

3 ต้นโกสน

ชื่อโกสน พ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกสน เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก ใบมีสีสันสวยสด ความหมายดี โดยเฉพาะภายในพระร าชวัง และวัด ปลูกเพื่อหวังให้เกิดความร่มเย็นเป็น สุข
หากนำมาปลูกในบ้าน ก็จะทำให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุข ปร าศจากความขัดแ ย้ งใดๆ แ น ะนำให้ปลูกต้นโกศลในวันอังคาร และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้านเพื่อรับแสงแดดย ามเช้า จะทำให้เห็นสีสันของใบที่สวยสด ดึงดูดสายต าของผู้ที่พบเห็น


4 ต้น มะยม

ด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมงคล ต ามคำโบร าณเชื่อ กันว่า การที่เราปลูกต้น มะยม มักจะทำให้คนรักคนชอบ มีความนิยมชมชอบ รักใคร่ปรองดอง ไม่มีใครคิดร้ า ยหรือว่าเป็นศั ต รู หากปลูกต้น มะยมไว้ในช่วงทิศตะวันตก เชื่อ กันว่าสามารถป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้

5 ต้นกระดังงา

ด้วยความที่ตัวชื่อต้นไม้นี้มีความเป็น มงคลอยู่ในตัว เชื่อ กันว่าการปลูกต้นกระดังงา จะทำให้บุคคลท่านนั้น มีชื่อเ สี ยงโด่งดัง นับไหนว่ามีเ งิ น มีทอง มีหน้ามีต า มีเ งิ นทองมากมายก่ายกอง ลาภยศ เกียรติยศ การสรรเสริญ ควรที่จะปลูกในวันพุธ และวางไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน เพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามา จะช่วยในเรื่องของชื่อเ สี ยงทั่วไป

6 ต้นร าชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติ เด่นที่ดอ กสีเหลืองทองสวยอร่ามเป็นพวงระย้าสวยงาม เชื่อ กันว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ใบของร าชพฤกษ์ก็มักถูกนำไปใช้ทำพิธีสะเดาะเ ค ร า ะ ห์ คนจึงเชื่อว่า ร าชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียว ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

7 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความช่วย มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันภั ยและคนใส่ร้ า ยป้ายสีได้ การปลูกควรเลือ กปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะดีที่สุด ผู้ที่ปลูกควรเป็นหัวหน้าครอบครัวและควรปลูกในวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี

8 ต้น มะขาม

ปลูกเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเกรงขาม เพร าะเชื่อ กันว่า ต้น มะขามจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเป็นที่น่าเกรงขามน่ายำเกรง และทำให้ผู้คนชื่นชอบ นอ กจากนี้ ยังช่วยป้องกันคดีความ การทะเลาเบาะแว้ง และวิ ญ ญ า ณ – แ น ะนำให้ปลูกต้น มะขามไว้ทางทิศตะวันตก

9 ต้นแก้ว

มีจุดเด่นดอ กสีขาวส่งกลิ่นหอมรัญจวนใจมาก นิยมปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายนอ กอาคารก็ได้ โดยคำว่า แก้ว หมายถึงสิ่งของมีค่าที่คนนับถือบูชา เปรียบได้กับของมีค่าสูงดั่งแก้ว

ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า หากปลูก ต้นแก้วไว้ประจำบ้าน จะทำให้สมาชิกในบ้านเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนแก้ว มีความเบิกบานใจ และมีคนรักดั่งแก้วต านั่นเอง แ น ะนำให้ปลูกในวันพุธ และปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก

10 ต้นเข็ม

ดอ กเข็ม ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู เป็นสัญลักษณ์แทนความฉลาดหลักแหลมเปรียบกับเข็มที่แหลมคม และการปลูกต้นเข็มไว้ในบ้านเชื่อ กันว่า จะทำให้สมาชิกในบ้าน มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอ กเข็ม และยังช่วยให้มีปฏิภาณไหวพริบ เอาตัวรอ ดได้ดี ให้คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ลงมือปลูก โดยเลือ กปลูกทางทิศตะวันออ ก และปลูกในวันพุธ

11 ต้นวาสนา หรือ วาสนาอธิษฐาน

เชื่อ กันว่า หากบ้านใดปลูกต้นวาสนาจะทำให้มีความสุข ความสมหวังในชีวิต และเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภ ถือเป็นดอ กไม้เ สี่ ย งท า ยหากต้นวาสนาบ้านไหนออ กดอ กสวยงาม จะทำให้มีโชคลาภ ปร ารถนาสิ่งใดก็จะสมดังใจมุ่งหมาย

ต ามตำร าแ น ะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และเนื่องจากต้นวาสนาเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์ทางใบ จึงควรปลูกในวันอังคาร โดยให้ผู้หญิงเป็นผู้ปลูกจะดีที่สุด เพร าะชื่อวาสนาอธิษฐานเป็นชื่อที่เ ห ม าะกับสุภาพสตรี

12 ต้นไผ่

เป็นต้นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่า กอไผ่จะทำให้คนในครอบครัวเกิดความปรองดอง สามัคคี ไม่แตกแตก รักใคร่กัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ ที่อ่อนต ามลม จะทำให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าปลูกไผ่สีสุกจะช่วยให้สมาชิกในบ้านประสบความสำเร็จ ร่ำร ว ย เ งิ นทอง และมีความสุขกันถ้วนหน้า เพร าะชื่อไผ่สีสุกไปคล้องกับคำอวยพรที่ว่า มั่งมีศรีสุข นั่นเอง และต ามตำร าฮวงจุ้ยบอ กไว้ว่า ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่าเหนือธรรมชาติ หากปลูกไว้ในบ้านจะเสริมมงคลให้ผู้อยู่อาศัย เป็นคน มุ่ง มั่น ตั้งใจจริง มีสติปัญญา เอื้ออารี และกตัญญูรู้คุณ ควรปลูกต้นไผ่ไว้ริมรั้วของบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ให้ต้นไผ่ได้แตกหน่อเจริญงอ กงาม และควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออ ก เพื่อให้ต้นไผ่ได้รับแสงแดดย ามเช้า

13 ต้นกล้วย

คนสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ในบ้านกันอ ย่ างแพร่หล า ย สามารถนำส่วนต่างๆ ของต้นกล้วย ทั้งหัวปลี ลำต้น ผล ใบ ฯลฯ มาทำประโยชน์ได้มากมายแล้ว ทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยให้การทำงานร าบรื่น คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้า ปากนั่นเอง ปลูกต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออ กของบ้าน

14 ต้นบานไม่รู้โรย

ชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอ ดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยและคู่รักมีความผูกพัน มั่นคงต่อ กันไปนานๆ ปร าศจากความโรยร า หรือผันแปรตลอ ดไป ควรปลูกในวันพุธ

15 ต้นโป๊ยเซียน

เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ จะทำให้ครอบครัวสงบสุข และเป็นต้นไม้เ สี่ ย งท า ย หากบ้านไหนปลูกต้นโป๊ยเซียนออ กดอ กได้ 8 ดอ ก ก็จะมีโชคลาภ เ งิ นทอง ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เพร าะโป๊ยเซียนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8 องค์ ที่จะนำความเจริญ รุ่งเรือง และช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของ

นิยมให้ผู้ที่มีอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมาลงมือปลูกให้ ทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ และควรปลูกในวันพุธ ที่สำคัญควรเลือ กดอ กสีเหลือง หรือสีส้ม จะเป็น มงคลมากที่สุด

สำหรับใครที่กำลังหาต้นไม้มาปลูกประดับบ้านเรือน ตอนนี้ก็คงพอนึกออ กกันแล้วนะคะ ว่าจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนดีให้เป็น มงคลแก่ตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย ลองเก็บข้ อมูลดีๆเหล่านี้เอาไว้ใช้กันดู บ้านเรือนของคุณจะได้ มีร่มเงา มีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิต

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …