Home ข้อคิด คำคม แก่ไปชีวิตสบายมีกิน มีใช้ 15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45

แก่ไปชีวิตสบายมีกิน มีใช้ 15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45

8 second read
ปิดความเห็น บน แก่ไปชีวิตสบายมีกิน มีใช้ 15 สิ่งที่ต้องคิด ทำได้ก่อนอายุ 45
0

ใครๆก็อย ากเป็นคนที่มีอิสระภาพทางการเ งิ นที่ดี โดยเฉพาะในตอนที่แก่ไป ชีวิตจะได้ไม่ลำบากตอนแก่ แนวคิดจากประสบการณ์ตรง ผมได้วางเป้าหมายส่วนตัวเอาไว้ ว่าต้องการมีอิสรภาพทา ง การเ งิ น เมื่ออายุไม่เกิน 45 ปีและมีท รั พ ย์สิน ที่สร้าง ร ายได้ เพียงพอให้ใช้ไป ได้ตลอ ดทั้งชีวิตของผม

1 ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เ พ ร า ะได้ส่วนลด คะแนนสะสม ได้เ งิ นคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เ งิ นสด ผมใช้บัตรเ ครดิตหล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวน และเลือ กใช้บั ตรที่ให้ส่วนลด มากที่สุด

2 จงเลือ กทำงาน ที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสมกับตัวเอง มันช่วยทำให้เ งิ นเดือนและตำแหน่ง เติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือ กทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

3 เรียนรู้การลงทุ นโดยใช้เ งิ นผู้อื่น

เช่น การกู้เ งิ นซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเ งิ นลงทุ นน้อย ผมลงทุ นคอนโด ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อนร าคา 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ธนาคารผ่ อ นจ่าย เดือนละหมื่นบ า ท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบ า ท แล้วปัจจุบันที่ข า ยกันในเว็ บ ร าค า 2.8 ล้านบ า ท หากข า ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน และได้กำไร จากส่วนต่างค่า เช่ากับยอ ดผ่ อ นอีกด้วยนะ

4 ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย และเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว สิ่งแรกทำเรื่อง รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอ กเบี้ย มาตรการสองเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่าร า ยเดือน มันช่วยประหยัดไปปี ละแสนบ า ทเลยล่ะ

5 มันเป็นเ งิ นก้อนที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวัลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 เปอร์เซน ของเ งิ นโบนั สแล้วในส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำเช่นนี้ได้เ พ ร า ะผมมีความสุข ในการเก็บเ งิ น มากกว่าใช้เ งิ นไงล่ะ

6 จงเลื อ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่ เ พ ร า ะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุ นจม จนกว่าข า ยออ กไป ผมเลือ กบ้านในทำเลดี ร าค าคุ้มค่า อีกอ ย่ างคือไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือ กรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

7 เก็บเ งิ นล้านบ า ทแรกให้ได้ แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เ พ ร า ะพอเราเรียนรู้วิ ธี การบริหารเ งิ นที่ถูกต้อง จน มีล้านบ า ทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่อยอ ด ความมั่งคั่ง

8 อ อมเ งิ นตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อ ย่ าซื้ อทีเดียวติดๆ กั น เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เ พ ร า ะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อ ย่ าไปซื้ อมัน จำไว้

9 เรียนรู้ จากการลงทุ นของเราที่ผิ ดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุ นเป็นเ รื่องปกติ ผมเองเคยข าดทุ นจากวอเรนต์ เกือบแสน เคยติดหุ้ นวงในมาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข า ยได้ ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้ นในแบบที่เคยเจ็ บมาก่อน

10 ศึกษาหาความรู้ การเ งิ น ให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรม เว็บ บอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากม าย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นในปัจจุบันนี้

11 เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สิน และร ายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ องว่าควรปรับปรุงส่วนไหน และใช้กำหนดแน วทาง ไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การเติบโตของร ายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สิน และผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุ อิสรภา พทางการเ งิ น

12 จงเลือ กนำเ งิ น ไปลงทุ นเฉพาะเ งิ นเย็น

การลงทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุ น และถ้าข า ดทุ นจริงเราจะได้ไม่เดื อ ดร้อน มากนัก ผมกำหนดเ งิ นสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอ ย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุ นได้ สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ ทางการเ งิ น ต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาอ ย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้

13 ออมเ งิ นแบบอื่น นอ กจากฝากเ งิ นธนาคาร

การออมเ งิ นทางเลือ ก ได้แก่ พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม และประกั นชีวิต เป็นต้น อย ากแนะนำให้ลอง เ พ ร า ะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้ไว

14 หัดลงทุ นเพื่อให้ มีร า ยได้เสริมอยู่เสมอ

อนาคตอาจกล า ยเป็นร า ยได้หลักก็ได้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น กองทุ นรวม ตร าส า ร ทุ นทอง คอนโด และข า ยของออ นไลน์ ก่อนลงทุ นต้องศึกษาให้รู้ก่อน และจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหนผมเคยลองมาหล า ยอ ย่ างปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวมกับคอนโดเป็นหลัก

15 ร ะ วั งวิก ฤ ติเศรษฐกิจให้ดี

เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง วิกฤติแฮมเ บอร์เก อร์ ทำให้คนร ว ยจนลงในพริ บต า ความรู้เศรษ ฐศา สตร์เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มี ทั้งเติบโตแล ะตกต่ำสลับกันตลอ ดการสังเกตดั ชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ มันช่วยให้ลงทุ นถูกจังหว ะและความเสี่ย งไม่สูง

ที่มา  kha-yam

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …