Home ข้อคิด คำคม เ ปิ ด 7 สายงาน มาแ ร ง มั่นคงทำเ งิ นให้กับคนยุคใหม่ได้

เ ปิ ด 7 สายงาน มาแ ร ง มั่นคงทำเ งิ นให้กับคนยุคใหม่ได้

10 second read
ปิดความเห็น บน เ ปิ ด 7 สายงาน มาแ ร ง มั่นคงทำเ งิ นให้กับคนยุคใหม่ได้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ทำแล้วได้เ งิ นดี สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ไม่น้อย ใครที่กำลังจะศึกษาต่อก็ลองนำไปคิดพิจารณากันดู อาจจะทำให้คุณได้อาชีพในอนาคตก็เป็นได้ เพราะอาชีพที่เราจะเสนอต่อไปนี้ เรียนจบออ กมาไม่ต้องกลัวตกงานเลยจ้า

1.สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการข า ยของอ อ น ไ ล น์ ข า ยอาหารเพื่อสุ ข ภ า พจัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้ ทำให้มนุษย์เ งิ นเดือนที่อย ากมีรายได้เสริมหัน มาหาเรียนหลักสู ต รต่าง ๆ จากโลกอ อ น ไ ล น์

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียน มีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียน มาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

2.สายพย าบาลเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ ย่ างเป็นทางการได้เลย เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หล า ยครอบครัวมีความต้องการให้เ ปิ ดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้นต ามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคน มากมายนิยมทำงานนอ กบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโ ร คประจำ

ตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัย พย าบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบัน ค่าแ ร งขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสาย พย าบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานต ามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

3.สายโค้ช ไม่โหดแต่ได้ครบทุกรส

อ ย่ าลืมว่าโค้ชมีหลากหล า ยประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ซึ่งนอ กจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ต ามความเชี่ยวชาญแล้วยังช่วยเรื่องการพัฒนาและ

ช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออ กมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อ ย่ างเหมาะสม ดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็น มุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคยและยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

4.สายวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้ อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและข า ดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเ งิ นและการออม จนทำให้มีจำนวนห นี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 5.0เริ่มมีการตระหนัก

ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเ งิ นและท รั พ ย์สิน มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อ ย่ างไม่ลำบากในวัยเกษียณเหมือนอ ย่ างในอ ดีตที่ผ่าน มา อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหล า ย

คนเบื่อหน่ายจากการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือนส่วนเจ้าของกิจการก็อาจ มีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เ งิ นทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัย เกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเ งิ น ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอ ย่ างยิ่ง

5.สายแ พ ท ย์ทางเลือ ก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาห ก ร ร ม ในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเ จ็ บป่ ว ยเรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรั ก ษ าด้วยย าแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการ

ทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆที่แ พ ท ย์แผนปัจจุบันทั่วไป ไม่สามารถรั ก ษ าได้ อาชีพการแ พ ท ย์ทางเลือ กหรือ ผู้ที่มีความ สามารถแนะแนวทางการรั ก ษ าจากการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือ

การดูแลรั ก ษ าสุ ข ภ า พด้วยธรรมชาติอ ย่ างการรับประทานอาหารคลีน หรือ การใช้สมาธิรั ก ษ าโ ร ค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รัก สวยรักงามและรักสุ ข ภ า พ

6.สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออ กกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแ ร งมาก เทรนด์การ รักสุ ข ภ า พของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มากเพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร คภั ยใหม่ ๆ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอ ย่ างแพร่หล า ย

ทำให้ผู้ที่รักสุ ข ภ า พแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้ง โภชนาการและการออ กกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดีที่ปัจจุบันกล า ยเป็นไลฟ์ สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง

ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำต ามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอ กรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล มีการสร้าง Personal Brandingส่วนตัวผ่านอ อ น ไ ล น์ ที่สามารถเป็นกระแส ไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์อ ย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรั ก ษ าความงาม และการออ กกำลังกายเพื่อสุ ข ภ า พ ส่งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแ ร งอ ย่ างยิ่ง

7.สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอ ย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพ จะต้องใช้โลกอ อ น ไ ล น์ในการสื่อสารเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้อาชีพนัก พัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกล า ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอ ดกล า ยเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีร า ค าได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือ กเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 5.0 ได้อีกนานเลยล่ะ

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …