Home ข้อคิด คำคม เ ปิ ดสัญญาณอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครมีงานประจำควรรั ก ษ าไว้ให้ดี

เ ปิ ดสัญญาณอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครมีงานประจำควรรั ก ษ าไว้ให้ดี

15 second read
ปิดความเห็น บน เ ปิ ดสัญญาณอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครมีงานประจำควรรั ก ษ าไว้ให้ดี
0

ต้องบอ กว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปทุกวัน อาชีพหล า ยๆอาชีพ เริ่มที่จะนำหุ่ นยนต์เครื่องจักรในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาทำงาน มากขึ้นแล้ว ทำให้เกิดส่งผลกระทบ วันนี้เรามีบทความ

เปิดสัญญาณอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครมีงานประจำควรรั ก ษ าไว้ให้ดีไปดูกันว่า สัญญาณอะไรที่กำลังส่งเ สี ยง ที่มันกำลังเตื อนคุณอยู่ ณ ตอนนี้

1. และในขณะที่บางบริษัท ที่เปิดกิ จการอยู่ ก็แทนที่พนักงาน ด้วยหุ่ นยนต์ ในอนาคต เราจะค่อยๆ เห็นหุ่ นยนต์ มาแทนที่ลูกจ้ างมากขึ้นแน่นอน ใครที่เป็นลูกจ้า งอยู่ ถ้ารู้ถึงจุดนี้ แล้วต้องรีบปรับตัว หาอะไรทำเป็นของตัวเองได้แล้ว

2. ก็เแหมือนที่ได้เห็นในข่ า วว่านั่นแหละว่า บางบริษั ททยอยปิด กิจการ โดยไม่ได้แจ้ง อะไรเลย บางบริษัท ก็ย้ายฐานการผลิต ไปที่อื่นอยู่ต ามประเท ศเพื่อนบ้าน

นั่นก็เพราะต้นทุ นที่ถูกกว่า จึงเป็นเหตุให้หล า ยคนตกงา นแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อวานยังทำงานงกๆ แล้วอยู่ดี ๆ เช้าวันรุ่งขึ้น เดินทางไปทำงานที่บริษัท รู้ข่ าวอีกทีก็ ตอนอยู่ที่หน้าโร งงานั่นแหละ

3. ธุรกิจท่องเที่ยวจากเมื่อก่อนที่เคยเฟื่องฟู ทุกวันนี้เริ่มลำบากให้เห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยวห า ย อ ย่ างนักท่องเที่ยวจี นงี้ ที่เคยเข้ามามาก ก็เริ่มห า ยไปมาก ไม่ใช่

เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยวหรืออะไรหรอ กนะ แต่เพราะในประเท ศเขาเอ งก็เจอปัญหาหนักเช่นกัน ทั้งคนเที่ยว ทั้งคนลงทุ นห า ยไปเพราะปัจจัยที่ใหญ่ เกินที่เราจะควบคุม

4. การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ซ้ำ เ ติ มการท่องเที่ยวเข้าไปอีก หนักกว่าเดิมอีกทีนี้ เพราะนอ กจากจี นจะปิดประเท ศไม่มีนักท่องเที่ยว ต่างก็พากันเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเอง ด้วยกันแทบทั้งนั้น

5. เศรษฐกิจพอเพียงนั้น มันสามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้มากเกินจนไป อ ย่ างน้อยๆ ประเท ศเราก็ มี ดิ น ดี มีแม่น้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ที่สามารถปลูกผักปลูกผลไม้ เลี้ยงตัวเอง ให้เรามีกิน มีใช้ได้

6 ที่ดินหรือบ้านตอนนี้ข า ยย ากมาก คนไม่มีเงิน เพราะเงินในระบบห า ยไป ส่วนคนที่มีเงินอยู่ ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายเลย ใครที่มีเงินอยู่ก็พย าย ามจะประหยัดให้ได้มากที่สุด อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเงินฝื ด

7. บางคนก็ฟุ้งเฟ้อเกินไป ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงินและกู้เงิน แบบที่ไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ถ้าหากวันหนึ่ง ที่เกิดวิก ฤ ติ จะเอาตัวไม่รอ ดเอานะ มีเงินเหลือสำรอง ก็เอาไว้ใช้จ่ายในย ามจำเป็นบ้าง

8. ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโร ปกระเป๋าหนักนั้น ที่เคยชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ตอนนี้ก็ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

9. ใครทำงานธน าค ารเนี่ย มองหาง านใหม่ไว้ก็ดีนะ ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง ที่จะถูกปล ด เพราะระบบใหม่ธน าคาร เขาอาจเน้นใช้แอพ มากกว่าจำนวนสาขา หรือพนักงาน

ในการดำเนินธุรกิจ เมื่อพอถึงตอนนั้น จะหางานทำย ากมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ จะมีคนที่ออ กจากระบบนี้ พร้อมกันหล า ยหมื่น กล า ยเป็นไปแย่ง กันสมั ค รงานในที่ใหม่นั่นเอง

10. ส่วนห นี้สินที่มีอยู่ เป็นห นี้สินที่ ด อ ก เบี้ยต่ำ หากมีการปรับ ด อ ก เบี้ยนโยบ ายขึ้น เพียงบาทสองบาท จะเกิดความลำบากต่อคนเป็นห นี้เลยล่ะ เช่นบ้าน เคยผ่อ น 9,000/เดือน จะกล า ยเป็นว่า ด อ ก เบี้ยแทบทั้งหมด เรียกว่าผ่อนแต่ ด อ ก ต้นไม่ลดก็ว่าได้

11. การมาของ 5 G ทำให้หล า ย ๆ อ ย่ างเปลี่ยนไป และอะไรเก่า ๆ ก็ร่วงหล่นเหมือนที่ยุคกำเนิด 2 G ทำให้โทรเลขเลิกใช้ ยุค 3 G มา E m a i l ก็มาแทน มาถึงยุค 4 G โทรศั พท์มือถือ แทบจะทำได้หมด

12 โลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะหมดไปเรื่อย ๆ แทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่ ที่กำลังจะมาเยือน

13. อสังหา ต่าง ๆ เช่น คอนโด ที่หล า ยคนซื้ อเพื่อ เ ก็งกำไร เริ่มแสดงอะไรบางอ ย่ างให้เราเห็นแล้ว เนื่องจากมีคนแนะนำ ให้คนไปกู้เงินเกิน มาก ๆ เพราะอย ากได้ค่านาย หน้าหรือไปฟังจากคอสสัมนา ในอสังหา และเข้าไปลงทุ นต ามเพราะคิดว่า จะเอาค่าเช่ามาผ่อน แล้วสุดท้าย ไม่มีคนเช่า ทีนี้ก็ไม่พอจ่ายกล า ยเป็ นหมุนเงินไม่ทัน

14. ค้ าออ นไลน์ จะเริ่มถดถอยเพราะมีการแข่งขันกัน มาก ลูกค้ ามีทางเลือ กมากมาย หลากหล า ยโดยเฉพาะบริษัท ที่สร้างระบบ การค้ าอ อ นไ ล น์ มาแบบครบวงจรโป รโ มชั่นดีๆ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ ก ที่มากมายหลากหล า ย

15. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมั น ถ้าจะลงทุ นในธุรกิจหุ้ นน้ำ มัน ก็พิจารณาให้ดี

16. AI จะเข้ามามีบทบ า ท ในชีวิตคนเรา โดยที่เ ลี่ ย งไม่ได้ และทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้ และการที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น มันเหมือนกับที่ รุ่นพ่อแม่เรา ไม่คิดว่าทุกอ ย่ างจะมารวม ในมือถือเครื่องเดียวได้นั่นแหละ

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …