Home ข้อคิด คำคม เ ท ค นิ คการแก้ห นี้ที่ยืมมา ไม่เป็นภาระคนให้ยืม

เ ท ค นิ คการแก้ห นี้ที่ยืมมา ไม่เป็นภาระคนให้ยืม

8 second read
ปิดความเห็น บน เ ท ค นิ คการแก้ห นี้ที่ยืมมา ไม่เป็นภาระคนให้ยืม
0

เชื่อว่าหล า ยๆคนต้องเคยยืมเ งิ นคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง การที่เรายืมเ งิ นใครมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไร เพราะมันจำเป็นที่จะต้องยืม แต่สิ่งที่เราไม่ควรทำหลังยืมมาแล้วคือ การที่ไม่ส่งเ งิ นคืนเขา

การมีห นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเ งิ นจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า คุณได้รับโอกาสต่อลมห า ยใจออ กไปแล้วที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือ ก็จงอ ย่ าสร้างความเดื อ ด ร้ อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1. สำรวจข้ อผิ ด พล าดในอ ดีตของตัวเองว่าเกิ ดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้ห นี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสี ยก่อนว่ามันเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไปแก้ไขอ ย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิ ด พล าดในอ ดีต เชื่ อเถอะว่าในไม่ช้าวังวนเดิมๆ จะกลับมาหาคุณอ ย่ างแน่นอน

2. บริหารเ งิ นที่เหลือจากการตัดร า ยจ่ายนั้นอ ย่ างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเ งิ นที่เหลือจากการจัดการร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอ ย่ างเดียวคุณควรจะ วางแผนการเ งิ นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เ งิ นที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควรจะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอ ย่ างไร ส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกันไว้ใช้ห นี้ คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

3. ปรับพ ฤ ติ ก ร ร มสิ้นคิดบางอ ย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิ ด พล าดที่เกิ ดขึ้นในอ ดีตแต่ถ้าคุณยังไม่ยอม เปลี่ยนพ ฤ ติ กร รมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคุณก็ไม่อาจหลุ ดพ้ น จากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณต้องอาศัยความอ ดทนและความตั้งใจอ ย่ างมาก

4. พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิ บยืมเ งิ นเพื่อน ยืมเ งิ นญ าติ

การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน พูดความจริง คนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบ สถานการณ์และความจำเป็นของคุณโดยละเอียด และควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญ เมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อ ย่ าได้ห า ยหน้าห า ยต าไปอ ย่ างเด็ ด ข าดแม้จะยังไม่ถึงกำหนด

ชำระก็จงติดต่อ กับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอ ดเวลาหากคุณยังติดขั ดอะไรอยู่จงบอ กเหตุผลกับเพื่อนหรือญ าติเสมอ การห า ยเข้ากลี บเมฆคุณกำลังทำล ายตัวเองและความน่าเชื่ อถือของตัวเองอ ย่ างน่าอ ดสูที่สุด

5. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของร า ยได้และร า ยจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้ อคล าสสิ คที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเ งิ น เพราะมันจะบอ กคุณเลยว่า ในแต่ละเดือนคุณมีร า ยได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสี ยเ งิ นไปกับเรื่องอะไรบ้างคุณจะได้เข้าไปจัดการกับร า ยจ่าย

ที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น แม้ว่าการสร้างความรู้ การปรับทัศนคติและพ ฤ ติ กร รมจะไม่ใช่ การแก้ห นี้ที่ทำแล้ว จะเห็นผลทันที แต่ก็ยังเชื่ อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้เราสามารถ สร้างความมั่นคงให้ตัวเองและครอบครัวได้

6. ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหาร า ยได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า หาให้มากกว่าใช้ ถ้าคุณบริหารทุกอ ย่ างแล้วยังไม่เป็นไปต ามเป้า คุณก็ควรจะหาร า ยได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศั ก ย ภาพอะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิ ธีหาร า ย ได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือทำเสี ยเอาเวลาที่มานั่งเ ค รี ย ดนั่งกุม ขมั บมาหาเ งิ นเพิ่มดีกว่าครับ

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …