Home ข้อคิด คำคม เลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงด้วย10 วิ ธี

เลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงด้วย10 วิ ธี

12 second read
ปิดความเห็น บน เลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงด้วย10 วิ ธี
0

การสอนให้ลูกมีความเข้มแข็งทางจิตใจในที่นี้คือ การสอนให้ลูกสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ย ากลำบากต่างๆ ที่หลากหล า ยที่ต้องประสบพบเจอได้อ ย่ างชาญฉลาด แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เป็นอ ย่ างดี วันนี้เราเลยมีวิ ธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง โตไปได้ดี มีอะไรบ้างที่เราควรปลูกฝังให้ลูกมีตั้งแต่ยังเ ด็ ก

1 กร ะ ตุ้ นให้ลูกของคุณเผชิญหน้ากับความกลัว

หากลูกหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกกลัวไปตลอ ด ลูกจะไม่มีวันได้รู้จักวิ ธีสร้างความมั่นใจเมื่อต้องรับมือ กับสถานการณ์ที่ ย า ก ลำบาก ไม่ว่าลูกของคุณจะกลัวความมืด หรือ กลัวที่จะพบกับผู้คนใหม่ ๆ เป็นต้นคุณสามารถช่วยลูกให้ได้ลองเผชิญหน้า

กับความกลัวได้ อาจจะค่อยๆ ให้ลูกได้เผชิญกับความกลัวทีละนิด คอยอยู่เคียงข้างลูก และคอยชื่นชมในความ พ ย า ย า ม ของ ลูกที่สำคัญคือ การให้รางวัลในความกล้าหาญแก่ลูก ด้วยวิ ธีนี้จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ว่าตัวเขาสามารถก้าวออ กจากเซฟโซนได้ อ ย่ า ง มั่นใจเต็มภาคภูมิ

2 ปล่อยให้ลูกได้ทำผิ ดพลาดบ้าง

สิ่งสำคัญคือ การสอนลูกว่าการมีข้ อผิ ดพลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ปล่อยให้สิ่งที่ผิ ดพลาดเป็นประสบการณ์ เพื่อคอยสอนใจไม่ให้ลูกไม่ทำผิ ดซ้ำสองด้วยวิ ธีนี้ลูกจะไม่รู้สึกละอายใจที่จะทำผิ ดพลาดไปบ้าง และจะสามารถยกโ ท ษให้ตัวเอง ได้ไว หากเกิดข้ อผิ ดพลาดใดๆ ก็ต ามในชีวิตของลูก

3 ปล่อยให้ลูกของคุณรู้สึกอึดอัดบ้าง จะเป็นไรไป

ในย ามที่ลูกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัด ย า ก ลำบากใจ ให้คุณลองปล่อยให้ลูกได้ลองหาทางออ กกับสิ่งที่เจอด้วย ตัวเอง เมื่อใดก็ต ามที่เกิดปัญหาแล้วคุณยื่น มือเข้าไปช่วยเหลือลูกทุกๆ ครั้งร่ำไปจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเขาต้องได้รับการช่วยเหลือ จากคุณเสมอ ยิ่งทำให้ลูกไม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในการหาทางเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองได้

4 สอนทักษะเฉพาะ

เช่น การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตลอ ดจนทักษะการอ ดทนและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญ เช่น การรู้จักควบคุมความ อ ย า ก ได้ อ ย า ก มี ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ลูกคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวแม้ในขณะที่เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่ ย า ก ลำบาก

5 สอนให้ลูกรู้จักวิ ธีการพูดเชิงบวกกับตัวเองซ้ำๆ บ่อยๆ

วิ ธีนี้เรียกอีก อ ย่ า ง ว่าการสอน Self-Talk คือ การให้ลูกได้อธิบาย ว่าในวันนี้ลูกได้ทำอะไรบ้าง ตัว อ ย่ า ง เช่น ฝึกให้ลูกพูดกับ ตัวเองในด้านบวกซ้ำๆ หากทำเป็นประจำ จะช่วยเปลี่ยนภาพในจินตนาการในใจลูกให้มองตัวเองในแง่ดีสำหรับใน เ ด็ ก เล็กหากว่า

เราฝึกให้ลูกพูดด้านบวกบ่อยๆ จิตใต้สำนึกของ เ ด็ ก จะรับรู้และซึมซับแต่สิ่งที่ดีๆ เข้าไปผลลัพธ์ที่ เ ด็ ก แสดงออ กมาก็จะมาจากใต้ จิตสำนึกที่ดีในตัวเอง วิ ธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิ ธีที่จะช่วยปลูกฝังให้ลูกเป็น เ ด็ ก ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ตลอ ดจนแสดงออ กทางอารมณ์ ต่างๆ ได้ อ ย่ า ง เหมาะสมพอ ดี

6 เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก

นอ กจากการสอนลูกด้วยวิ ธีต่างๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ การที่คุณต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่ างที่ดีโดยเฉพาะเรื่อง ศีลธรรม จรรย าบรรณให้ลูกเห็น เพราะตราบใดที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะย่อมต้องการเข็มทิศทางศีลธรรมจรรย าที่ดี เ ด็ ก จะเรียนรู้

ระดับของการให้ความสำคัญของการแสดงออ กต่อเพื่อน มนุษย์ ทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการเห็นอ กเห็นใจตลอ ดจนความ ซื่อสัตย์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมจากพ่อและแม่อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นการสอนอย่ างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องทำตัว เป็นแบบ อ ย่ า ง ที่ดีอยู่เสมอด้วย

7 สอนทักษะการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ทางด้านลบ

ในข้ อนี้ สิ่งที่คุณไม่ควรทำ คือ การ พ ย า ย า ม ทำให้ลูกของคุณสงบในขณะที่ลูกกำลังโ ก ร ธ หรือแสดงอารมณ์ด้านลบต่างๆ หรือคอยให้กำลังใจ กระทั่งโอ๋ลูกทุกครั้งที่เศร้าหมองหรือผิ ดหวัง แต่คุณควรสอนลูกถึงวิ ธีจัดการกับอารมณ์ด้านลบด้วยตัวเอง บ้าง ไม่เช่นนั้นลูกจะไม่รู้วิ ธีอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

8 สอนลูกให้รู้จักการรับผิ ดชอบหน้าที่ของตัวเอง

เมื่อใดก็ต ามที่ลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง เช่น ไม่ทำต ามหน้าที่ในสิ่งที่คุณได้มอบหมายต ามที่ตกลงกันไว้คุณควรเปิดโอกาส ให้ลูกอธิบายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ต้องไม่ใช่คำพูดแก่ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเช่นพูดโ ท ษสิ่งอื่นๆ การสอนให้ลูกรู้จักรับผิ ดชอบการลงโ ท ษ

ว่ากล่าวต ามสมควรเมื่อลูกบกพร่องในหน้าที่ของตัวเอง และชมเชยเมื่อลูกมีความรับผิ ดชอบต ามความเป็นจริงจะหล่อหลอมให้ ลูกโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีความมั่นคงทางอารมณ์หากเกิดข้ อผิ ดพลาดต่างๆ ขึ้น มา เขาจะไม่กล่าวโ ท ษ คนอื่น แต่จะ ยืด อ กรับผิ ดด้วยตัวเองอย่ างภาคภูมิ และสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยอมรับในสังคม

9 ให้ความสำคัญกับความกตัญญู

การสอนให้ลูกรู้จักความกตัญญูตั้งแต่ยังเล็ก วิ ธีสอนลูกให้กตัญญูไม่ใช่แค่คำพูดที่พร่ำสอน แต่การกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่ างนั้น สำคัญที่สุด เริ่มง่าย ๆจากการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านย ามแก่เฒ่าหรือเ จ็ บป่วย เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี

ให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการปลูกฝังให้ลูกรู้จักความกตัญญูกตเวทีจะทำให้ลูกของคุณรู้ว่าอะไรผิ ดชอบ ชั่ ว ดีที่ ควรกระทำและไม่ควรทำต่อเพื่อน มนุษย์ นอ กจากนี้ เมื่อลูกแสดงถึงความกตัญญู เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน หรือช่วยแบ่งเบา

ภาระพ่อแม่ แม้แต่เล็กๆ น้อยๆคุณควรให้คำชมเชยแก่ลูกต ามสมควร ให้ลูกได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่อง ถูกต้องและน่ายกย่อง นอ กจากนี้ หากพ่อแม่เห็นข่าว หรือเรื่องราวดี ๆ ก็สามารถนำเรื่องนั้น มาบอ กเล่าให้ลูกเห็นภาพ เช่น เ ด็ ก คนนี้กตัญญูต่อพ่อแม่

พอโตแล้วก็ช่วยทำงาน แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยการหารายได้พิเศษ อย่ างไรก็ต าม การอบรมสั่งสอน เ ด็ ก ไม่ควรกดดัน ค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ สอน เรื่องราวต่าง ๆ ถ้าตอ กย้ำมากเกินไป ลูกอาจจะกดดันจนรู้สึกต่อต้านได้

10. เป็นแบบอย่ างของความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ลูก

ชี้แนะและเป็นแบบ อ ย่ า ง ให้ลูกได้เห็นว่าการหมั่นฝึกทำตัวเองให้มีจิตใจให้เข้มแข็งจนเป็นนิสัย ถือว่าเป็นวิ ธีที่ดีที่สุดในการ พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ ตลอ ดจนความมั่นคงทางอารมณ์หมั่นให้ลูกรับรู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณ ที่ค่อนข้าง

ให้ความสำคัญในเรื่องความเข้มแข็ง และไม่ยอมแพ้ต่อความย ากลำบากต่างๆ ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน สิ่งนี้จะทำให้ลูกมีแบบ อ ย่ า ง ในชีวิตที่ดี และกล า ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ย าก

ที่มา th.theaรianparent, wanรukth  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …