Home ความเชื่อ ดวง เมื่อเวลาไปทำบุญ แนะอธิษฐานต ามนี้ จะดีต่อตัวเอง

เมื่อเวลาไปทำบุญ แนะอธิษฐานต ามนี้ จะดีต่อตัวเอง

8 second read
ปิดความเห็น บน เมื่อเวลาไปทำบุญ แนะอธิษฐานต ามนี้ จะดีต่อตัวเอง
0

ความจริงโบราณเขาทำไว้ดีนะ คือ เวลาไปทำบุญอะไรเขาก็ลงท้ายด้วย นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ก็คือขอให้ได้บ ร รลุม ร ร คผลนิ พ พ า น แต่การจะไปสู่มรรคผลนิพพานไม่สามารถทำได้ภายในชาติสองชาติ ก็ต้องทำบุญสะสมไปเรื่อยๆ เพราะเราต้องการให้บุญหนุนเราไปสู่ปล า ยทาง

เมื่อเรายังต้องกลับมาเกิดเป็น มนุษย์อีก เพราะฉะนั้นการเกิดมามีทุกสิ่งทุกอ ย่ างพร้อมสมบูรณ์ เช่น มีรูปสมบัติ ก็คือความแข็งแรง ได้เพศภาวะที่ดี รูปร่างหน้าต าดีมันส่งเสริมอะไรทุกสิ่งทุกอ ย่ าง

มีคุณสมบัติ คือ มีปัญญาเฉลียวฉลาด มองโลก มองชีวิตได้ต ามความเป็นจริง แล้วก็มีปัจจัย มีเงิน มีท รั พ ย์ที่ใช้จ่ายโดยไม่ลำบาก ถ้าเรามีทั้ง 3 อ ย่ าง มันก็พร้อมจะผลักดันเราเดินหน้าไปสู่ม ร ร คผลนิ พ พ า น

บางคนเกิดมาพิ ก า รมาตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดมาสวยงามตั้งแต่ยังเป็นเ ด็ ก ๆ จะมีใครคิดบ้างหรือไม่ว่าที่เป็นตัวการกำหนดรูปร่างแ ละบุคลิกภาพของบุคคล ให้มีความแตกต่ างกันออ กไปนั้น คำตอบก็คือ ก ร ร มนั่นแหละ

ชาวพุ ท ธ ทั้งหล า ย คนที่ชื่นชอบการไปวัด นอ กจากจะทำบุญ ทำทานแล้วล่ะก็ สิ่งหนึ่งที่ข า ดไม่ได้นั่นก็คือ การอธิษฐาน ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ให้ปกป้องคุ้มครอง

แม้แต่กระทั่งเรื่องหน้าที่การงาน เรื่องความรัก แต่ทราบกันหรือไม่ว่า การทำบุญนั้นเราจะต้องอธิษฐานอ ย่ างไร จึงจะส่งผลดีกับตัวเรา วันนี้ เราจะมาบ อ ก วิ ธีว่าต้องทำอ ย่ างไร

คำอธิษฐาน เมื่อเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน วิหารทาน สังฆทาน นี้ จงถึงแก่ เจ้ากร ร ม นายเ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระนิพพานในช1ติปัจจุบัน

ถ้าไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอ ย่ าได้ปรากฎแก่ตัวข้าพเจ้า จงให้เกิดในภพภูมิเขตประเ ท ศ ที่มีพระพุทธศ าสนา ประดิษฐานอ ย่ างมั่นคง และให้ได้ศึกษาพระธรรม

ได้อ ย่ างเข้าใจถ่องแท้ ตลอ ดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระ ย ม ร า ช จงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วย

เพื่อลดวิบ า ก ก ร ร มให้ อโหสิก ร ร ม ก่อน แล้วแผ่เมตต าอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่เพื่อให้เรามีชีวิตดีขึ้นยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านทำ ต า มนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบ าก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำร ว ย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …