Home ความเชื่อ ดวง เทว ดาชอ บช่ วยเหลือ เมตต า คน 10 ประเภ ทนี้

เทว ดาชอ บช่ วยเหลือ เมตต า คน 10 ประเภ ทนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน เทว ดาชอ บช่ วยเหลือ เมตต า คน 10 ประเภ ทนี้
0

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่า เทวดานั้นเขาชอบช่วยเหลือ เมตต าคนแบบไหน ประเภทไหนกันบ้าง แล้วคุณเองอยู่ในคนประเภทนี้หรือเปล่า ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย

1 ค นที่มีค ว ามเคารพแก่บิดา

2 หญิงที่มีค ว ามเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประม า ท

3 ค นที่รัทษาค ว ามสุจริตทั้ง ๓ คื อ กายสุจริตวาจาสุจริตใ จสุจริต

4 ค นที่มีค ว ามอนุเคราะห์แก่บุตรภรรย าคณาญาติด้วยค ว ามเมตต ากรุณา

5 ค นที่มีค ว ามเคารพแก่มารดา

6 ค นที่ถึงไ ตรสรณคมน์คื อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ ป็ นที่เคารพบูชา

7 ค นที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เ ทวด าและเปรต

8 ค นที่รัทษาศี ล ๕ ศี ล ๘ อยู่เ ป็ นนิจ

9 ค นที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศี ลมีธรรม

10 ค นที่มีค ว ามเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศี ลธรรม

ที่มา  kiddpan

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …