Home ข้อคิด คำคม อนาคต 6 อาชีพนี้อาจเ สี่ ย งตกงาน รับมือไว้ให้ดี

อนาคต 6 อาชีพนี้อาจเ สี่ ย งตกงาน รับมือไว้ให้ดี

13 second read
ปิดความเห็น บน อนาคต 6 อาชีพนี้อาจเ สี่ ย งตกงาน รับมือไว้ให้ดี
0

อาชีพ คือ การทำมาหากิน คือหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรง ชีวิตในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชี พจะได้ค่าตอบแทน ไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันโลกของเรานั้น

มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ จะทำอะไรก็สะดวกสบายทุกอย่ าง แต่หารู้ไม่ว่า การที่มีเ ท คโ นโ ลยี มากขึ้นนั้น หล า ยคนอาจต้อง ตกงาน โดยเฉพาะ 6 อาชีพต่อไปนี้ อาจต้องห า ยไป ในอนาคตอันสั้นนี้

1. ผู้ประก าศข่ า ว เพราะผู้ประกาศข่ า วปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำงานได้ทั้งวัน ทั้งบนเว็บ และช่องทางบนสื่ อ อ อ นไ ลน์ ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วย ลดค่า ใช้จ่ายด้านการผลิตได้มากขึ้นด้วยนะ เพราะทุกวันนี้ โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

2. พนักงานข า ย เพราะผู้บริโภคจะสามารถ ซื้ อ สินค้ าและ ชำร ะเ งินผ่านระบบ ออ นไ ลน์ได้ มันสะดวกกว่าเก่าเยอะเลย

3. นายหน้ าทัวร์ เพราะนักท่องเที่ยว เขาจะสามารถทำ การเช็ คข้ อมูล เทียบร า ค า วางแผนการเดินทาง ผ่ านเว็ บไ ซต์ ผ่านแ อปพลิเ คชั่ น ได้ด้วยตัวเองแล้ว

4 E – B O O K พนักงานสื่ อสิ่งพิมพ์ นั่นเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะเข้ามามีบทบาท มาแทนที่ ธุรกิจสิ่งพิ มพ์จะห า ยไป เช่นพวก หนังสื อพิ มพ์ นิ ต ย ส าร เหล่านี้จะมาในรูปแบบดิ จิ ทั ล

5. คนงาน สายการผลิ ต ที่พูดแบบนี้เพราะว่า เทคโ นโ ลยี หุ่ นย นต์ A I เหล่านี้จะเข้ามาทำแทนแร งงาน มนุษย์ทั้งหมด ทำให้คนในสายงาน เหล่านี้ อาจต้องตกงาน

6. พนักงานธน าค าร เพราะการทำธุรก ร ร มการเงิน แบบออ นไ ลน์ มัน มาแทนที่ และสะดวกสบายอ ย่ างมาก จะถูกใช้งานทดแท น สาขาธน าค าร อย่ างเต็มรูปแบบ แล้วต่อไปนั้น ลูกค้ าไม่จำเป็นต้องไปธน าค าร เมื่อเจอปัญหา หรืออุ ป ส ร ร ค อะไรเข้ามาในชีวิต ขอให้มีสติและไม่ใช้อ าร มณ์ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พอเรามีสติ เราก็จะมีปัญญา สามารถแก้ไขปัญหา หรือผ่านพ้ นอุ ป ส ร ร คไปได้

ที่มา  khobjaina

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …