Home ความเชื่อ ดวง หญิงนับซ้าย ชายนับขวา ต ามตำร า พรหมชาติแบบโบร า ณ

หญิงนับซ้าย ชายนับขวา ต ามตำร า พรหมชาติแบบโบร า ณ

8 second read
ปิดความเห็น บน หญิงนับซ้าย ชายนับขวา ต ามตำร า พรหมชาติแบบโบร า ณ
0

ตำร า พรหมชาติแบบโบร า ณ มีเกณฑ์การวัดด ว งชะต าทั้งหมด 12 ด ว งชะต า เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการหมุนเวียนแตกต่างกันออ กไป ต ามช่วงอายุ ของแต่ละบุคคล มีทั้งดีแล้วก็ร้ า ยปะปนกันไปในทุกปี สำหรับผู้ใดอย ากทร า บด ว งชะต าของตัวเองว่าตกไปอยู่ในเกณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอายุปัจจุบัน มาทำนายทายทักต ามตำร า พรหมชาติโบร า ณ

ถ้าเป็นผู้หญิง

ให้เริ่มต้นนับอายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จ นครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

ถ้าเป็นผู้ชาย

ให้เริ่มนับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 แล้วก็เวียนไปทางขวามือต ามเข็มนาฬิกา ให้ครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ฉัตรเ งิ น

ตกในปีนี้ตัวคุณเองจะมีความสุข มีโชคลาภเกี่ยวกับเ งิ นทอง อ ย่ า งยิ่ งจะมีความรักความเจริญงอ กงาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน หากทำการร า ชการหรือค้าขายจะเจริญก้าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จทางการเ งิ นอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เจดีย์

ในปีนี้ตัวคุณเองจะใช้ชีวิตได้อ ย่ างร่มเย็น มีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้บุญกุศลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ ปร า รถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมจะสมหวังความปร า รถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือ กำลังต้องการ จะเป็นไปต ามที่คาดไว้มากอ ย่ า งยิ่ ง การเ งิ นการง า น ไม่ต้องเป็นห่วง แม้ว่าในช่วงนี้จะเหนื่อยก็ต าม มันจะผ่านไปได้ด้วยดี

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ พ่อห ม อ

ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่คุณ ให้ยศศักดิ์ คุณจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่คุณ เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภั ยมิได้มีมาพ้องพานเ ล ย

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ คนค อ

ปีนี้ คุณจะได้รับความเดือ ดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่คุณ แล้วก็จะได้รับความทุ ก ข์ย ากลำบาก ทำให้คุณต้องเ สี ยท รั พ ย์สินเ งิ นทองอยู่เสมอ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ แม่มด

ปีนี้ คุณจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้คุณได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของคุณจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหล า ย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก คุณจะต้องเหนื่อยกายแล้วก็ใจบ้าง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ คนต้องขื่อคา

ปีนี้ ถือว่าชะต าตกไปอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือ ดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออ กห่าง ให้ระวังอั น ต ร า ย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลส ะเ ด าะเ ค ร า ะห์ อ ย่ าเดินทางไกล จะได้รับโ ท ษทัณฑ์อาญา

ถ้าตก ปร า สาท

ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะต าชีวิตของคุณจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผล ป ร ะ โ ย ช น์ แก่คุณเป็นที่พึงใจ จะสมความปร า รถนาทุกประการ จะได้สั ต ว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร ว ย

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เรือนหลวง

ปีนี้ คุณจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอ ย่ าง คุณจะมีโชคลาภ ได้เ งิ นทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อ ย่ างดียิ่ง พวกศั ต รูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภั ยตัวเอง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ นาคร า ช

ตกในปีนี้ถือว่าร้ า ย ให้ร ะมั ดร ะ วั งในเ รื่ อ งของการเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย ให้ระมัดระวังในเ รื่ อ งของมีคม มีคนปองร้ า ย ในช่วงนี้แนะนำให้ภาวนา ให้รั กษ าศีล อ ย่ าได้เบียดเบียนซึ่งคนแล้วก็สั ต ว์ การเ งิ นอยู่ในระดับปานกลาง การง า น ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมง า น

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้ คุณจะมีความสุขพอประมาณ การเ งิ นการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบค อบเ สี ยก่อน ถ้าอ ย่ างนั้นจะเกิดผลผิ ดพลาดขึ้นได้ แล้วก็จะทำให้เดือ ดร้อนใจ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ฉัตรทอง

ปีนี้ คุณจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยท รั พ ย์สินเ งิ นทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสห า ย จะมีผู้ใหญ่ค อยให้ความอุปถัมภ์เป็นอ ย่ างดี ชะต าชีวิตของคุณในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ร า หู

ปีนี้ คุณจะได้รับความร้อนอ กร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้คุณได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้คุณต้องเ สี ยท รั พ ย์สินเ งิ นทอง จะเกิดเป็นปากเ สี ยงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอ ย่ างไม่รู้จบ แล้วก็จะเกิดเ จ็ บป่ ว ยขึ้นแก่คุณ

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …