Home ข้อคิด คำคม สาเหตุที่บอ กว่าทำไมหาเ งิ นได้เยอะแต่เ งิ นไม่พอใช้

สาเหตุที่บอ กว่าทำไมหาเ งิ นได้เยอะแต่เ งิ นไม่พอใช้

10 second read
ปิดความเห็น บน สาเหตุที่บอ กว่าทำไมหาเ งิ นได้เยอะแต่เ งิ นไม่พอใช้
0

หาเ งิ นได้มากขึ้น ก็จะมีเรื่องให้ใช้เ งิ น มากขึ้น คำว่าเ งิ นไม่พอใช้ ไม่ได้แปลว่าหาเ งิ นได้น้อย แต่ความต้องการ ต่างหากที่เยอะ ซึ่งคำถามแบบนี้มักจะมีอยู่กับคนทำงานแทบทุกคน ฉนั้นเราลองมาดูบทความต่อไปนี้กัน แล้วจะรู้ว่าทำไมถึงเงนไม่พอใช้

พูดกันติดปากตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ ว่าหาเ งิ น มาจ่ายออ กหมด หาเ งิ นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอจ่าย หาเ งิ น มาไม่ทันได้ใช้ หาเ งิ น มาได้ก็ไม่เคยมีเ งิ นเก็บ

คนทำงานทุกคนต่างต้องการเ งิ นเดือนสูงๆ ร า ยได้เยอะๆ กันทั้งนั้น อ ย่ างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้เ งิ นเดือนที่พอใช้จ่ายตลอ ดเดือน เหลือเก็บบ้ างเล็กน้อยก็ยังดี

แต่สภาพสังคมปัจจุบัน ชีวิตของคนทำงาน มีสิ่งที่ทำให้ต้องเ สี ยเ งิ น เ สี ยค่าใช้จ่ายค่ามากขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นร า ยจ่ายที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลง

หรือลดร า ยจ่ายไม่ได้ เช่น ค่าผ่ อ นชำระบั ต ร เ ค ร ดิ ตขั้นต่ำในแต่ละเดือน ค่าผ่ อ นสินค้า ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเสริมสวย-ซื้ อเครื่องสำอาง

ค่าใช้บริการฟิตเนส ค่าน้ำมันรถ ร า ยจ่ายเหล่านี้ เป็นการจ่ายเพื่อสิ่งที่ อาจไม่จำเป็นต้องมี ต้องทำ หรือต้องเป็น แต่ก็ยังดีกว่าร า ยจ่ายในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เช่น ค่าเ ห ล้ า ค่าบุ ห รี่ ค่าหวย

หรือค่าใช้จ่ายสำหรับอ บ า ย มุ ข ต่างๆ เ งิ นเดือนเท่าไหร่จึงจะพอ กับความต้องการจึงเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับคนทำงาน หล า ยคน มีร า ยได้มากกว่าตอนเริ่มต้นทำงาน

แต่ก็ยังไม่พอใช้จ่าย ไม่พอใช้ห นี้ ลองมองย้อนกลับไปในอ ดีต หากเราไม่ก่อห นี้ โดยเฉพาะห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อซื้ อสิ่งที่ต้องการอ ย่ างง่ายๆ ป่านนี้คงมีเ งิ นเก็บมากมาย

หากคนทำงานอ ย่ างคุณ จ่ายค่าเ ห ล้ า ค่าบุ ห รี่ในแต่ละวัน เท่าค่าใช้จ่ายประจำวันโดยเฉพาะค่าข้าว ถ้างดเ ห ล้ า งดบุ ห รี่ในแต่ละเดือน จะเหลือเ งิ นค่าข้าวเป็นสองเท่าเลยทีเดียว

หากคุณมีร า ยได้หลักพัน หรือหลักหมื่นต้นๆ แต่ซื้ อเสื้อผ้า เครื่องประดับร า ค าแพงใส่ไปทำงาน ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละหล า ยหมื่นที่ยังต้องผ่ อ น ดื่มกาแฟแก้วละเกือบร้อย

แม้จะเป็นความสุขของคนทำงานที่ถือเป็นการให้รางวัลตัวเองจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย แต่ความทุ ก ข์ที่ต้องจ่ายหรือเป็นห นี้จะต ามมาในภายหลังพฤติก ร ร มและการใช้ชีวิตเช่นนี้

ส่งผลให้คนทำงานส่วนใหญ่มีห นี้สิน แม้แต่คนที่ทำงานได้เ งิ นเดือนสูงแต่บริหารร า ยได้ของตนเองไม่ดี ก็ไม่เหลือเ งิ นเก็บเพราะส่วน มากได้เ งิ นเยอะก็ใช้เยอะต ามไปด้วย

นี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับความอย ากได้อย ากมีของคน ยกตัวอ ย่ างง่ายๆ ตอนเป็นเด็กคุณอาจจะคิดว่า มีเ งิ นแค่ 1 ล้านบ า ท ก็ถือว่าร ว ยแล้ว

แต่เมื่อโตขึ้น มาเ งิ น 1 ล้านบ า ท อาจจะเป็นเ งิ นจำนวนที่น้อยมากในสายต าคุณ นั่นก็เพราะกิเลสไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งคนเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ กิเลสก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นต าม สภาพและฐานะนุรูปที่คุณต้องสร้างภาพให้ปรากฏแก่สังคม

ดังนั้นถึงจะมีเท่าไรก็ไม่พอใช้ เพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้น ลองพิจารณาดูว่าในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำงาน คุณอาจมีร า ยได้แค่หลักพัน หรือหลักหมื่นต้นๆ จากร า ยได้ที่เพียงพอต่อ

การใช้ชีวิตในหนึ่งหนึ่งเดือน เมื่อคุณมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ร า ยได้ก็เกิดการไม่พอใช้ ต้องหมุนเ งิ นเดือนชนเดือน หลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มคิดว่าถ้ามีเ งิ นเดือนสามหมื่นบ า ท

ก็คงพอค่าใช้จ่าย อยู่ได้สบายๆ แต่เมื่อเ งิ นเดือนคุณถึงสามหมื่นเมื่อไหร่ ก็กลับเข้าสู่พฤติก ร ร มเดิม เ งิ นสามหมื่นที่คิดว่าพอ สุดท้ายก็ไม่พออยู่ดี จากที่เคยคิดว่า

ใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ พย าย ามเปลี่ยน มาเป็น อย ากเก็บออมให้ได้เยอะที่สุด จนรู้สึกว่าออมเท่าไหร่ก็ยังออมไม่พอ หรือ สร้างห นี้ได้

แต่ต้องเป็น ห นี้เพื่ออนาคต ออมเ งิ นกับประกันชีวิต และฝากเ งิ นกับธนาคาร จะได้สบายตอนแก่ หรือมีเ งิ นเก็บไว้ใช้หากเกิดเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ น หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น

ประเมินร า ยจ่ายจากเ งิ นเดือนหรือร า ยรับอื่นๆ ก่อนเสมอ เพื่อจัดสรรเ งิ นเดือนเป็นส่วนๆ คิดว่าควรจ่ายอะไรเท่าไหร่บ้ าง จะได้รู้ว่าที่จ่ายไปแต่ละเดือนจนไม่เหลือ กินเหลือเก็บนั้น

ร า ยจ่ายส่วนใดที่ไม่มีความจำเป็น ก็ค่อยๆ ตัดออ กไป เรียกง่ายๆว่า ใช้จ่ายอ ย่ างประหยัด หากเก็บออม 1 ปี ได้ สัก 8 หมื่น เก็บออมได้ 3 ปี เป็น 2 แสน 4 หมื่น

ระหว่างนั่นอาจจะไปฝากธนาคาร ล ง ทุ น ก็จะมีเ งิ นเก็บเพิ่มได้ แม้ในอนาคตข้าวของเครื่องใช้จะขึ้นร า ค า คุณก็ไม่เดือ ดร้อนอะไร ถ้าเทียบกับคนที่ทำงาน มา 3 ปีเท่ากัน

แต่ไม่มีเ งิ นเก็บแม้แต่บ า ท เดียว ที่สำคัญคุณจะมีเ งิ นสำรองนอนนิ่งๆ ไว้ใช้ได้ย ามฉุ ก เ ฉิ น เช่น ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย หรือเกิดอุ บั ติ เ ห ตุที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป

ที่มา moneyhub  sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …