Home ข้อคิด คำคม วิ ธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตไปไม่ลำบาก เอาตัวรอ ดได้

วิ ธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตไปไม่ลำบาก เอาตัวรอ ดได้

19 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตไปไม่ลำบาก เอาตัวรอ ดได้
0

หล า ยครั้งที่มักจะเคยได้ยินพ่อแม่บอ กกับลูก ให้ตั้งใจเรียน เรียนจบสูงๆจะได้มีงานที่ดีทำ มีเ งิ นเดือนเยอะๆไม่ต้องมาทำงานลำบากต ากแดดเหมือนพ่อแม่ แต่พ่อแม่รู้หรือไม่ว่าคนที่จะได้ดีบางทีไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง เพราะบางคนเรียนเก่งแต่เอาตัวไม่รอ ดก็มีเยอะ ฉนั้นเราจะสอนลูกอ ย่ างไรให้เขาโตไปเป็นคนดี เป็นทั้งคนเก่งสามารถเอาตัวเองรอ ดได้

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิ ธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก เรื่องที่แม่

ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก พญ. ถิรพร ตั้งจิตพร จิตแ พ ท ย์เ ด็ กและวัยรุ่น สถาบันสุ ข ภ า พเ ด็ กแห่งชาติมหาราชินี แ น ะนำพ่อแม่ผู้ปกครองถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ว่า การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดีสู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้

วิ ธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก

ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเองและยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อ การทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ อาทิ การตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอ าห า รเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางหลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขน มหรืออ าห า รในห้องนอน เป็นต้น

ฝึกลูกช่วยงานบ้ าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้ าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เ ด็ กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้ านขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้น

การให้ลูกช่วยงานบ้ าน โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิ ดชอบเอง ทำให้เ ด็ กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อ การใช้ชีวิต ในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้ านให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอ ย่ างไร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เ ด็ กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่นจะทำให้เ ด็ กเกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแ ร งบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า สำหรับเ ด็ กเล็กโลกของเขายังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อ ย่ างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น

จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือ กันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์อ ย่ างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอ ย่ างไร ลองฟังคำตอบของลูก แล้วชื่นชม หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แ น ะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิ ด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

การพาลูกพบคนหลากหล า ย

การพาลูกพบคนหลากหล า ย นับเป็นการฝึกให้ลูกมีความเห็นอ กเห็นใจผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหล า ย ทั้งสีผิว เชื้อชาติ ภาษา

และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิ ดเสมอไป การพาลูกออ กเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แ น ะที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเข้าใจ ความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญกับการสอนลูกให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ สอนเรื่องมารย าท กฎระเบียบ แต่กลับลืมเรื่องการรับมือ กับอารมณ์ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้น

พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตน ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ เมื่อลูกแสดงออ กมา อาทิ เมื่อลูกร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอ กลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเ สี ยใจ

ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโ ก ร ธที่ถูกแ ย่งขน ม ต้องบอ กว่าลูกกำลังโ ก ร ธใช่ไหม แต่แม่อย ากให้ลูกห า ยใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ ของตนเมื่อโตขึ้น และไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ ออ้างในการทำร้ า ยคนอื่น

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิ ดพลาด พ่อแม่หล า ยคนจะใช้วิ ธีตำหนิหรือ ดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิ ดอีก ซึ่งจะทำให้เ ด็ กคิดว่าการทำผิ ดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิ ด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการโ กห ก ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิดข้ อผิ ดพลาด อาทิ เ ด็ กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้

เ ด็ กรับผิ ดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอ ย่ างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก นอ กจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว ก็ต้องเป็นต้นแบบหรือแบบอ ย่ างที่ดีให้แก่เ ด็ ก เพราะการเห็นแบบอ ย่ างที่ดีจะทำให้เ ด็ กสามารถจดจำ

การทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด การเลี้ยงลูกต้องใช้ความอ ดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูกจะรู้เรื่องและทำต ามในสิ่งดี ๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอ ย่ างแน่นอน

ที่มา th.t h e a s i a n p a r e n t.com  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …