Home ข้อคิด คำคม ล ดภาระ ปล ดห นี้ให้หมดไวขึ้นกว่าเดิม ด้วย 6 วิ ธี

ล ดภาระ ปล ดห นี้ให้หมดไวขึ้นกว่าเดิม ด้วย 6 วิ ธี

14 second read
ปิดความเห็น บน ล ดภาระ ปล ดห นี้ให้หมดไวขึ้นกว่าเดิม ด้วย 6 วิ ธี
0

ถ้าพูดถึงการเป็นห นี้เราเชื่อว่าแทบจะทุกคนเลยแหล่ะที่เป็น เ พ ร า ะแต่ละคนก็ย่อมมีความต้องการ อ ย่ างเช่น รถ บ้านซึ่งเป็นของชิ้นใหญ่และมีร า ค าที่เราไม่สามารถที่จะซื้ อเ งิ นสดได้

ฉนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องผ่ อ น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเป็นห นี้ ฉนั้นสำหรับใครที่อย ากหมดห นี้เร็วๆวันนี้เรามีวิ ธีที่จะทำให้เราปล ดห นี้ได้เร็ว และไม่เป็นห นี้อีก จะมีวิ ธีไหนบ้างไปดูกัน

1 พ ย า ย า ม จ่ายให้เกินเ งิ นงวดในทุก ๆ เดือน

เ งิ นสินเชื่อบ้านนั้น จะมีทั้งเ งิ นต้นและเ งิ น ด อ ก ในช่วงแรก ๆ นั้นแน่นอนว่าจะมี ด อ ก เบี้ยสูงมาก ดังนั้น หากคุณจ่ายเท่ากับ จำนวนเ งิ นที่ธนาคารกำหนดมานั้น คุณต้องใช้ห นี้กันเต็ม ๆ 30 ปีเลยนะคะ ดังนั้น คุณจึงควรจ่ายเพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือน เ พ ร า ะเ งิ นที่จ่ายเกินไป ในแต่ละเดือนนั้น

ธนาคารจะนำไป ล ดเ งิ นต้นของ คุณนั่นเอง ตัว อ ย่ า ง เช่น เ งิ นงวดที่คุณจะต้องชำระแต่ละ เดือนเท่ากับเดือนละ 15,000 บ า ท แต่หากคุณผ่ อ นเกินไปเดือนละ 20,000 บ า ท

ก็จะทำให้เ งิ นต้น ของคุณล ดลงไปเดือนละ 5,000 ในทุก ๆ เดือน เมื่อเ งิ นต้นของคุณล ดลงแล้ว จะทำให้ระยะเวลาในการผ่ อ นของ คุณล ดลงไปด้วยเหลือเพียบ 15-20 ปีเท่านั้น

2 โปะเ งิ นก้อน

ในแต่ละปีหากคุณมีเ งิ นเก็บหรือได้โบนัสมาจากบริษัทที่ทำงานอยู่ คุณสามารถนำเ งิ นก้อนเหล่านี้มาโปะห นี้บ้านของ คุณซึ่งเ งิ นก้อนนี้สามารถล ดทั้งต้น และ ด อ ก เบี้ยลงเป็นจำนวน มากเลยค่ะ

หรือคุณอาจจะวางแผน เพื่อจ่ายเ งิ นงวดเพิ่มขึ้นอีก 1 งวด จากเดิมคุณต้องจ่าย 12 งวดแต่ให้คุณจ่ายเพิ่มเป็น 13 งวด ก็สามารถล ดเ งิ นต้น และเ งิ น ด อ ก เบี้ยบ้านให้กับคุณไปได้มากเช่นกัน

3 ติ ด ต ามโปรโมชั่นของธนาคารเรื่อย ๆ

ให้คุณหมั่น ติ ด ต ามข่าว ส า ร ของธนาคารที่ตนเองมีสินเชื่อ อยู่หรือธนาคารอื่น ๆ ที่เสนอ ด อ ก เบี้ยที่ถูกลง ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่น บ้านต่างกันไปหากเงื่อนไข ของธนาคารนั้น ๆ ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ คุณผ่ อ นบ้านในอัตรา ด อ ก เบี้ย ที่ล ดลงได้

4 รีบผ่ อ นจ่ายให้มากในช่วง ด อ ก เบี้ยต่ำ

ช่วง 3 ปีแรกของ การ ก ู้ซื้ อบ้านแน่นอนว่า ด อ ก เบี้ยจะถูกที่สุด เนื่องจากโปรโมชั่นของแต่ ละธนาคารจะ พ ย า ย า ม เสนอให้คุณในอัตรา ด อ ก เบี้ยที่ต่ำกว่าคู่แข่ง เพื่อให้ คุณตัดสินใจเลือ ก ก ู้กับธนาคารนั้น

ดังนั้นคุณจึงควรจัดสรร เ งิ นเก็บในช่วง 3 ปีแรก เพื่อนำมาผ่ อ นให้มากขึ้น เพื่อไปล ดเ งิ นต้นและ ดอ ก เบี้ยในการ ก ู้เมื่อเ งิ นต้นล ดลงก็จะ ทำให้ ด อ ก เบี้ยล ดลงเช่นกัน ให้ระยะเวลา ในการผ่ อ นจาก 30 ปีจะล ดลงไปด้วย

5 เมื่อครบกำหนดของธนาคารให้ปรับโครงสร้างห นี้ใหม่

โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อผ่ อ นบ้าน ผ่ า น ไปครบ 3 ปีแล้ว ด อ ก เบี้ยบ้านจะเปลี่ยนเป็น แบบ MRR อัตรา ด อ ก เบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ เรียกเก็บจากลูกค้ าร า ยย่อยชั้นดี ตัว อ ย่ า ง เช่น ใน 3 ปีแรกธนาคารกำหนดอัตรา ด อ ก เบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 บ า ทต่อปี

เมื่อเข้า สู่ปีที่ 4 ธนาคารกำหนดให้ ด อ ก เบี้ยเป็น MMR-1 แล้ว MRRในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป สมมุติในปีนี้กำหนดให้ MMR = 7เปอร์เซน ดังนั้นกล า ยเป็นว่าปีนี้ คุณจะต้องจ่าย เท่ากับ 7-1 = 6 บ า ท ซึ่งหมายถึง ด อ ก เบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและเ งิ นงวดที่จ่ายไปนั้นจะจ่ายเป็นเ งิ น ดอ ก เบี้ยซะส่วนใหญ่เลยค่ะ จึงจำเป็น อ ย่ า ง ยิ่งที่คุณจะต้องรีบปรับโคร งสร้างห นี้เ สี ยใหม่เมื่อเข้าปีที่ 4 โดยมีวิ ธีปรับล ดอัตรา ด อ ก เบี้ย 2 วิ ธีดังนี้ คือ

Refinance การรีไฟแนนซ์ คือ การ ย้ า ย ห นี้จากธนาคารเดิมของ คุณไปยังธนาคารใหม่ ซึ่งธนาคารใหม่จะเสนอ ด อ ก เบี้ยในอัตราที่ถูกลงให้กับคุณเพื่อ จะให้คุณสามารถปิดห นี้ได้เร็วขึ้น

Retention การรีเทนชั่น คือ การขอล ดอัตรา ด อ ก เบี้ย กับธนาคารเดิม ที่คุณผ่ อ นชำระอยู่ เพื่อให้ ด อ ก เบี้ย ในการผ่ อ นชำระล ดลง หรือเท่ากับปีก่อน ๆ ที่เคยผ่ อ นชำระมา คุณมีสิทธิ์เลือ กว่าจะ ทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ หรือทำการรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมก็ได้ ต ามที่เหมาะกับคุณ

ซึ่งแต่ละแบบนั้นจะมี ข้ อ ดีข้ อเ สี ยต่างกัน อ ย่ า ง เช่น การรีไฟแนนซ์นั้น อาจจะทำให้ ด อ ก เบี้ยของคุณถูกลงกว่าธนาคารเดิมมาก แต่คุณจะต้องเตรียมเอก ส า ร ใหม่ทั้งหมด และต้องใช้เวลาในการอนุมัติอีกด้วย และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น มา

ส่วนการรีเทนชั่น นั้นไม่ต้องยุ่ง ย า ก ในการเตรียมเอก ส า ร เ พ ร า ะธนาคารเดิมของคุณมีข้ อมูลอยู่แล้ว การพิจารณาอนุมัติเร็วหากคุณเป็นลูกค้ าชั้นดี คือจ่ายเ งิ นตรงต ามจำนว นและเวลาที่กำหนดตลอ ด แต่อัตรา ด อ ก เบี้ยก็จะเป็น ไปต ามที่ธนาคารกำหนด และมีค่าธรรมเนียมอีกด้วย

6 ไม่สร้างห นี้เพิ่ม

นอ กเหนือจากการ พ ย า ย า ม ผ่ อ นเพื่อล ดเ งิ นต้นล ดเ งิ น ด อ ก ของคุณแล้ว คุณต้องมีวินัยในการใช้จ่าย ด้วยการไม่สร้างห นี้ใหม่ ให้เกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะพอจะทราบวิ ธีปล ดห นี้ บ้านของคุณให้หมดเร็ว ๆ กันบ้างแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นหากคุณวางแผนการเงิ นและค่าใช้จ่ายของคุณดี ๆ ก็สามารถทำให้ห นี้บ้านของคุณหมดเร็วขึ้นนะคะ

ที่มา forlifeth  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …