Home ความเชื่อ ดวง ภาพมงคล 13 ภาพ มีติดบ้านไว้ ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน

ภาพมงคล 13 ภาพ มีติดบ้านไว้ ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน

8 second read
ปิดความเห็น บน ภาพมงคล 13 ภาพ มีติดบ้านไว้ ดูดเงินดูดทองเข้าบ้าน
0

เคยเห็นบ้านคนร ว ยมีเงินกันไหมว่า มักจะมีรูปภาพแขวนไว้ที่ฝาผนัง สงสัยไหมว่าเขาแหวนไว้ทำไม หากมีความสงสัย วันนี้เราจะพาทุกคน มาคล า ยความสงสัยนี้กัน และเราก็สามารถหามาติดไว้ที่บ้านเราได้เช่นกันน้า

ทุกธุรกิจและการค้ า ข า ย มักมีเรื่องของการเสริมมงคล และเสริมโชคลาภมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยมีความเ ชื่ อเกี่ยวกับรูปภาพที่เ ชื่ อ กันว่า จะสามารถแ ป ล งพลังงานให้เป็นพลังงานดีได้ และช่วยดึงดูดท รั พ ย์ให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของ

บ ริ ษั ทได้ เราจึงได้เห็นว่า ภาพหล า ยๆ ภาพที่เป็นภาพมงคลจึงมักมีร า ค า แ พ ง ด้วยเพราะเมื่อผู้ซื้ อ มีความเ ชื่ อในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นการดึงดู ด สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทำให้ประสบความสำเร็จในขีวิตทุกด้าน

1 ภาพปลา

ภาพของปลาคาร์ฟก็เห็นกันได้บ่อย ซึ่งต ามความเ ชื่ อของคนจี น ปลาเป็นสั ต ว์ที่มีความหมายดี

คำว่า ห ยู ที่หมายถึงปลา พ้องเ สี ยงกับคำว่าห ยู ที่แปลว่าความสมบูรณ์ด้วย เป็นสัญลักษณ์ของความั่ ง คั่ งร่ำร ว ย ผลกำไรและความสมหวังดังใจปรารถนา

ทั้งเรื่องของธุรกิจและเรื่องชีวิต ห น ว ดของปลามีความหมายถึงพลังเหนือธรรมชาติ ส่วนด อ กบัวก็หมายถึง ขอให้มีสิ่งดีๆใหม่ๆในทุกปี แสดงถึงความเติบโตก้าวหน้า

ส่วนภาพปลาทอง ซึ่งในภาษ า จี น มีคำพ้องเ สี ยงที่หมายถึง มีเงิน มีทองล้นหลาม เราจึงเห็นผู้คนส่งมอบ ภาพวาดหรือรูปปั้นปลาทองให้กันเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญและวัน มงคลต่างๆ

2 ม้า

ภาพวาดม้ า เ ชื่ อ กันว่าม้าเป็นสั ต ว์ในลำดับที่ 7 ของนักษัตร โดยม้ าเป็นสั ต ว์ที่ต็มไปด้วยพลังธาตุห ย า ง เป็นสัญลักษณ์ของขุ น น า ง หรือชนชั้นสูง มีควาหมายถึงความรวดเร็ว ว่องไว ความมีกำลัง ภาพ ม้ า จะส่งผลต่อ การทำธุรกิจในด้านที่ดี ช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ

โดยภาพของม้าที่ดีนั้นควรเป็นภาพม้าที่กำลังกระโดด หรือ กำลังออ กวิ่ง ส่วนภาพม้า 8 ตัวที่เราเห็นกันบ่อยๆนั้น มีความหมายว่า ความคล่องแคล่ว ความว่องไว และความรวดเร็ว เหมือนพลังของ ม้ าห นุ่ ม

3 ช้ า ง

ช้ า งเป็นสั ต ว์ที่มีขนาดใหญ่โตแต่เป็น มิตรและมีนิสัยอ่อนโยนไม่ดุ ร้ า ย เป็นสั ต ว์ รั ก สงบไม่คุกคามสั ต ว์อื่นๆ ในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นช้างเปรียบ เหมือนภูเขาที่สูงใหญ่และมั่นคง ส่วน มากมักใช้สำหรับห้องทำงานของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ด้านหลังเป็นผนังว่างเปล่าหรือ

กระจก มีความเ ชื่ อว่า หากนำภาพหรือรูปปั้นช้ า ง ว า งไว้ด้านหลังจะเป็นการช่วยหนุน และสล า ยพลัง งา น ชี่ พิ ฆ า ตได้ นอ กจากนี้ ช้ า ง ยั งเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ และความสมบูรณ์ของเ จ้ าตัวรวมทั้งคนในครอบครัวด้วย

4 เรือสำเภา

ภาพวาดเรือสำเภาเป็นภาพยอ ดนิยม โดยเรือสำเภาเป็นเ ค รื่ อ งหมายของการค้ าข า ยตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีความเ ชื่ อว่าหากนำภาพเรือสำเภาหรือเรือสำเภาจำลองลำเล็กๆมาตั้งไว้ในอาคารบ้านเรือน จะช่วยให้ธุรกิจค้ าข า ยได้ดีขึ้น

5 ภาพ มั ง ก ร

มังกรเป็น สั ต ว์ที่เ ชื่ อ กันว่าเป็นตัวแ ท นของความเป็นสิริมงคลที่สุด ซึ่งค นจี น มักนิยมใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวกับฮว ง จุ้ย รวมทั้งตำนานพื้นบ้านของจี นก็เป็นภาพมั ง ก รเห ยี ย บก้อนเมฆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความีอำนาจ มีบารมี สื่อถึงเรื่องของสายง า นการบังคับบัญ ช า

เป็นเจ้าของเป็นเจ้านาย มังกรจะให้พลังงานที่ทำให้เรามีอำนาจ ควรจัดวางภาพมั ง กรไว้ในทิศตะวันออ กของตัวบ้าน นอ กจากจะช่วยเสริมเรื่องของอำนาจและบารมีแล้วยังแสดงถึงความมั่งคั่และสุ ขภ า พที่แข็งแรงสมบูรณ์

6 ภาพน ก ยู ง

น ก ยู ง เป็นสัญลักษณ์ของความโช คดี และความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะด้านการเงิน ในด้านศาสต ร์ฮ ว ง จุ้ ย เ ชื่ อว่า นกยูงมีด ว งต ามากเป็นพันด ว งต า จะสามารถช่วยป้องกันสิ่งเ ล ว ร้ า ยและเรื่องอั น ตร า ยไม่ให้เข้ามาในชีวิตได้

เสริมในเรื่องของบริวาร จะช่วยให้มีบริวารที่ซื่ อ สั ต ย์ และมีหุ้นส่วนที่ดี หากนกยูงสองตัวจะเป็นการเสริมในเรื่องของความรัก โดยตำแหน่งที่เหมาะสมมักเป็นบริเวณห้องโ ถ งหรือโถงทางเดินในบ้านหรือบริษัท

7 ภาพเ สื อ

เสือ คือ สัญลักษณ์ของผู้ทรงอำนาจแสดงถึงความแข็งแกร่ง เป็นผู้นำ จึงเหมาะกับห้องทำงานของผู้บริหาร การวางภาพหรือรูปปั้นเสือเป็นการเสริมบารมี ควรเลือ กภาพเสือที่มีท่ า ท า ง ไม่ดุ ร้ า ย จนเกินไปเพราะจะส่งผลให้บริวาร ก ลั ว มากกว่าจะเ ค า ร พ ความเ ชื่ อว่า เสือ จะส่งผลดีต่อ ธุ ร กิ จ และการเจรจาต่อรอง และยังช่วยป้ อ ง กั น สิ่งเ ล วร้ า ย อ ย่ า งพวกภู ติผี ได้

8 กิ เ ล น

กิเ ล นเป็นสั ต ว์ต ามความเ ชื่ อโบราณที่มีความเป็น มงคลมาก เป็นสั ต ว์ที่เต็มไปด้วยความเมตต า มักส่งต่อความสุ ขให้กับผู้คน กิเลนเป็นสั ต ว์กิ นพืชที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสั ต ว์โลกอื่น แม้แต่เวลาก้าวเดินก็จะระวังอ ย่ า งดี

ไม่เหยียบสั ต ว์เ ล็กๆ มีเรื่องเล่าว่าเคยมีกิเลนตัวหนึ่งปรากฎตัวขึ้นบนโลกม นุ ษย์ในวันที่ ขงจื้อ เกิดพอ ดี กิเลนจึงมีความหมายถึงนักปราชญ์ผู้นำความสุขความสงบและความดีงามมาให้กับโลกมนุษย์

เ ชื่ อ กันว่า กิเลน จะส่งผลต่อพฤติก ร ร มของมนุษย์ต่างกัน 2 แบบคือ หากเป็นคนจิ ต ใ จดี กิเลนจะให้ความเมตต าคอยเกื้อหนุน แต่หากเป็นคนที่จิตใจชั่ วร้ า ย กิเลน

จะให้โ ท ษเหมือนการต อ บโต้ ศั ต รู เลยทีเดียว ดังนั้นการเลือ กกิเลน มา ช่วยเสริมมงคลจึงต้องประพฤติและปฏิบัติชอบด้วย

ตำแหน่งในการว า ง รู ป ปั้ น กิเลน จะสามารส ล า ย พ ลั งปรานชี่พิ ฆ า ตได้ ช่วยแก้ไขโชคชะต า โดยเฉพาะหากมีพลังพิ ฆ า ตในบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่เช่น สุ ส า น วัด โรงฆ่ า สั ต ว์ ทางน้ำ ทางโค้งเ สี่ ย งพุ่ งชน หรือจุดที่มีพลังล บ พิ ฆ า ต การนำกิเ ล น วางหน้าประตู 2 ตัว จะช่วยป้องกันไม่ให้เรื่องไม่ดีเข้าบ้านได้

9 ภาพนกกระเรียน

นกกระเรียนเป็นสั ต ว์ ม ง ค ล มีความหมายถึงอ า ยุที่ยั่ ง ยื น สุขภาพร่างกายแข็งแรง และยังเสริมทั้งเรื่องการงานและการเรียนให้ราบรื่นประสบความสำเร็จ หากมีภาพนกกระเรียนใน

บ้านจะส่งผลต่อผู้สูงอายุในบ้านและคนป่วยให้แข็งแรงมีกำลัง สำหรับคนหนุ่มสาวจะช่วยเรื่องของหน้าที่การงานและกำจัดอุ ป ส ร ร คต่างๆให้สามารถเดินหน้าได้อ ย่ า งราบรื่น

10 ภาพกวาง

ต ามศาสตร์ฮ ว ง จุ้ ย กวาง เป็นสั ต ว์มงคลที่ช่วยให้สมหวังและช่วยให้เกิดความรุ่งเรือง มีความสุขสงบราบรื่น หากบ้านไหนที่กำลังมีปัญหาเรื่องคดีความหรือคนในบ้านแตก

ความสามัคคี การวางรูปปั้นกวางในบ้านจะช่วยบรรเทาปั ญ หาข องคนในบ้านได้ ส่วนการจัดวางให้หันหน้ากวางไปทางหน้าบ้าน จะช่วยนำพาควา มดีงามและคว ามเป็น มงคลเข้าสู่บ้านของเรา

11 ภาพน้ำตก

ภาพหรือภาพวาดน้ำตก หรือ ลำธาร ทะเล มักนิยมติดเอาไว้หลังเ ค้ า เ ต อ ร์เก็บเงิน โดยเ ชื่ อว่ากระแสน้ำจะไหลเข้าโต๊ะหรือไหลเข้าสู่ในห้องนั้นๆ โดยเ ชื่ อว่าท รั พ ย์จะไหลเข้ามาโดยไม่ไหลออ กไปทางประตูหรือหน้าต่าง

12 ภาพตะกร้าผลไม้

นิยมต ามบ้านหรือร้านอาหาร เป็นภาพหรือสิ่งที่แสดงออ กถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านหรือร้านค้ า โดยมักมีผลไม้มงคล เช่น กล้วย ช่วยเรียกโชคลาภให้ทำธุรกิจราบรื่น มีลูกหลานเต็มบ้าน

แอปเปิ้ล ซึ่งมีความหมายถึงความสันติ ความรัก สันติภาพ

สาลี่ หมายถึงความโชคดีและลาภท รั พ ย์

องุ่น หมายถึง การเพิ่มพูนของท รั พ ย์สมบัติเงินทอง

ส้มสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

13 ปี่เซี๊ยะ

ความหมายของปี่เ ซี๊ ย ะ เ ชื่ อ กันว่าเป็น กวาง ส ว รร ค์ เป็นเทพลก มีป า กแต่ไม่มีท ว า ร ทำให้รับท รั พ ย์และเก็บเอาไว้ได้ไม่รั่ วไห ลออ ก ได้รับความนิยมต ามร้านค้ าหรือธนาคาร มีพลังที่ช่วยป้องกันสิ่งเ ล วร้ า ย คนจี น ฮ่อง ก ง ไ ต้ ห วั น

รวมทั้งคนไ ท ยเ ชื้ อสายจี น นิยมบู ช ามากเพราะเ ชื่ อว่าเป็นเทพเซีย นที่ลงมาคุ้มครอง และช่วยเรื่องโชคเรื่องท รั พ ย์ ปี่เ ซี๊ ย ะ เป็นสั ต ว์เทพสวรรค์บันดาล

และได้รับความนิยมมากมาย โดยเ ชื่ อว่า มีความครบถ้วนต ามหลักเบญจธาตุ ต ามหลักฮวงจุ้ยคือ ทอง น้ำ ไม้ ดิน ไฟ เพราะลักษณะของปี่เซี๊ยะเป็นการนำเอาลักษณะทั้ง 5 ของสั ต ว์มงคล 5 ชนิดรวมกันคือ

มีสี่เท้าของ สิงโต ที่ทรงพลัง (ทอง)

มีเขาและลำตัวเป็น กวาง แสดงถึงความอ่อนน้อม (น้ำ)

มี ปีกของ พญานก ที่แข็งแกร่ง (ไฟ)

มีศี รษะของ มังกร ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจ (ไม้)

มีหาง แ ม ว ซึ่งเป็นการกวักที่ศักดิ์สิทธิ์ (ดิน)

ลักษณะพิเศษของปี่เซี๊ยะที่ไม่มี ท ว าร มีความหมายถึง รับเข้าอ ย่ า งเดียวไม่ปล่อยออ ก

ความเ ชื่ อเรื่องของการเลือ กภาพหรือรูปปั้นในการจัดแต่งห้องหรือบ้านเพื่อเสริ มด ว ง เสริมพลังงานด้านบวกให้เข้ามาหมุนเวียนในบ้านเป็นศ าส ต ร์ที่ได้รับความนิยมมาเนิ่นนานและส่วน มากก็จะประสบผลดีหล า ยราย จึงยิ่งทำให้ความนิยมเรื่องของฮวงจุ้ยยังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการจัดบ้านหรือจัดบริษัทออฟฟิศที่ทำงานอ ย่ า งมากมาย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …