Home ข้อคิด คำคม ผู้ที่เกิดมามีบุญ เจริญด้วยสติ ปัญญา จะมี 19 ลักษณะนี้

ผู้ที่เกิดมามีบุญ เจริญด้วยสติ ปัญญา จะมี 19 ลักษณะนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน ผู้ที่เกิดมามีบุญ เจริญด้วยสติ ปัญญา จะมี 19 ลักษณะนี้
0

ในสมัยก่อนพุทธกาล มีตำราของพราหมณ์กล่าวถึงลักษณะของมหาบุรุษ เชื่อ กันว่า ผู้ที่มีลักษณะของมหาบุรุษต ามตำรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญ ถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ถ้าออ กบวช ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า

มาในสมัยนี้ บางคนก็ดูว่าคนไหน มีบุญหรือไม่มีบุญจากรูปร่างหน้าต าบ้าง จากโหงวเฮ้งบ้าง จากล า ยมือบ้าง หรืออื่น ๆ และเมื่อเชื่อว่า ผู้ที่มีรูปร่างหน้าต าอ ย่ างนี้ มีโหวงเฮ้งอ ย่ างนี้ มีล า ยมืออ ย่ างนี้ เป็นผู้มีบุญ

หล า ยคนก็เลยพย าย ามเปลี่ยนตัวเองให้มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เสริมหน้าผาก เสริมจมูก ทำต า 2 ชั้น ใส่บิ๊กอาย ปรับคาง ฯลฯ เพื่อจะได้เป็นคน มีบุญ ทำอะไรจะได้ประสบความสำเร็จได้บ้าง

จากอ ดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีความเชื่อที่เล่าขานบอ กต่อ กัน มาอย่ างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำคือ ผู้ที่ร่ำร ว ย มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะดีในชาตินี้คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอ ดีตชาติ

และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดีของผู้มีศีลมีธรรม ซึ่งวันนี้ เรื่องที่อย ากรู้ได้นำความเชื่อที่ว่านี้มาเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

คือ หากผู้ใดมีลักษณะต ามนี้คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดก็เป็นได้ซึ่งชายหรือหญิงผู้นั้นต้องมีความสงบทั้งทางจิตใจและการแสดงออ กเปรียบดั่งผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหล า ย

1. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ ให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้ ผู้อื่นเดือ ดร้นทั้งทางใจและกาย

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร

3. เป็นผู้ไม่บ่น เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่ างไร

4. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคิดการไตร่ตรองอย่ างถี่ถ้วนถึงผลที่จะต ามมา

5. เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

6. เป็นผู้มีความอ ดทน นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

7. เป็นผู้มีวาจาสำรวม อ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

8. เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่าน มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

9. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำ ร้ า ย ผู้อื่น

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

11. เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหล า ยทั้งปวง

12. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น

13. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี

14. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

15. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา

16. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบ า ป ต่อ การกระทำอันเป็น ร้ า ย ความชั่ วสิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น

17. เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเ ล ส อบ า ยมุข และสิ่งงมงาย

18. เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ

19. เป็นผู้ที่ไม่เ ศ ร้ าโ ศ ก เพราะสั ต ว์และสังข า รร่างกายที่เ สื่ อ มไปแล้ว

ที่มา  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …