Home ความเชื่อ ดวง ปลูกว่านต ามวันเกิด พร้อมค าถ าสวด เสริมโชค ดูดเงินทองเข้าหา

ปลูกว่านต ามวันเกิด พร้อมค าถ าสวด เสริมโชค ดูดเงินทองเข้าหา

9 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกว่านต ามวันเกิด พร้อมค าถ าสวด เสริมโชค ดูดเงินทองเข้าหา
0

ว่านเป็นพืชที่เกิดขึ้นโดยการวิวัฒนาการต ามธรรมชาติเช่นเดียวกับบ ร ร ดาสิ่งมีชีวิตทั้งหล า ย ฉะนั้นจึงไม่สามารถสืบสาวราวเรื่องได้ว่า ว่านชนิดใดเกิดตั้งแต่เมื่อใด เท่าที่ปรากฏในตำราสมุดข่อย ซึ่งได้เป็น มรดกตกทอ ดกันต่อ ๆ มา ตั้งหล า ยชั่ วอายุคนแล้วนั้น ปรากฏ ในหนังสอตำราของอาจารย์เลื่อน กัณหะกาญจนะ กล่าวว่า

ตำหรับว่าน สิทธิการิยะ ยังมีพระฤาษี 4 องค์ในผืนแผ่นดินนี้ มีฤทธาอานุภาพยิ่งกว่าบ ร ร ดาโยคีและฤาษีทั้งปวง ทั้ง 4 องค์นี้มีนาม กะวัตฤาษีองค์หนึ่ง กะวัตพันฤาษีองค์หนึ่ง สัพรัตถนาถฤาษีองค์หนึ่ง จังตังกะปิละฤาษีอีกองค์หนึ่ง พระฤาษี 2 องค์ใน 4 องค์นี้ ได้ให้ธาตุทั้ง 4 ตั้งอยู่บน อธิบดีแก่บ ร ร ดาสรรพสิ่งทั้งปวง ส่วนท่านฤาษีองค์ที่ 4 คือท่านจังตังกะปิละนั้น ได้ตั้ง

บ ร ร ดากบิลว่านต่าง ๆ ขึ้นไว้สำหรับท้าวพระย าทั้งปวงอันรู้จักคุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสงฆ์รัตนะ ทั้งยังรู้จักอ ดกลั้นต่อบ ร ร ดาอ กุศลก ร ร มทั้งหล า ยอีกด้วย เพื่อสำหรับท้าวพระย า

และสมณีชีพราหมณ์ทั้งปวง จนได้รู้จักส ร ร พ คุ ณและสารประโยชน์จากว่านต่างๆ เหล่านั้นไปช่วยบำบัดโ ร คภั ยไข้เ จ็ บและช่วยปกป้องผองภยันตรายทุ ก ข์ภั ยนานาประการแก่ผู้เฒ่าผู้แก่แลคนทั้งปวงทั่วกัน ต ามที่กล่าวนี้แสดงว่า ได้เคยมีการรวบ

รวมบ ร ร ดาว่านต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ สำหรับสั่งสอนประชาชนต่อ ๆ มาให้รู้จักถึงชนิดว่าน ลักษณะและส ร ร พ คุ ณ หรือประโยชน์ของว่าน มาแล้วในอ ดีต ทั้งแสดงว่าการกระทำอ ย่ างนี้ ได้กระทำในสมัยเมื่อพระพุทธศาสนาได้เกิดมีแล้ว คือ ไม่นานเกินกว่า 2500 ปีมานี้เองอ ย่ างแน่นอน

ว่านนั้น มีหลากหล า ยชนิดมาก ๆ ใครที่อย ากจะหาว่าน มงคลที่มาเ ส ริ มโชคลาภลองมาปลูกว่านต ามวันเกิดได้ จะช่วยทำให้โชคดีมีสุข และเรียกท รั พ ย์สินเงินทองเข้ามาอีกด้วย ใน 7 วันเกิดเหมาะจะปลูกต้นอะไรบ้างมาติดต ามอ่ า นกันได้ต ามด้านล่างนี้ได้เลย

1 เกิดวันจันทร์ควรปลูกว่านสี่ทิศ

ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องค า ถ าเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็นการสวดให้เสริมบารมีเพิ่มความเป็น มงคลแก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ด ว ง ช ะ ต าดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่ านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

2 เกิดวันเ ส า ร์ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

โดยให้ปลูกไว้รอบบ้านและให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องค า ถ านี้ นะโม พุทธายะ 3 จบ จะเป็นการช่วยเสริมบารมีให้กับชีวิต ทำให้ชีวิตดีขึ้น ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ข า ดสาย พร้อมทั้งหนุนให้คนในบ้าน มีความสุขพบเจอสิ่งที่ดีเช่นกัน

3 เกิดวันศุกร์ควรปลูกต้นว่านสี่ทิศ

โดยแนะนำว่าให้ปลูกไว้ในหน้าบ้าน 9 – 15 ค่ำ แล้วก็ท่องคาถา วาจาเอ็นดูด้วยนะโม พุทธายะ 3 จบ ซึ่งจะช่วยเสริม ด ว งหนุนด ว งช ะ ต าให้ดียิ่งขึ้น และยังเสริมให้มีเมตต ามหานิยมอีกด้วย ส่งผลให้ทำมาค้าข า ยรุ่งเรือง มีกำไร ชีวิตดีมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป

4 เกิดวันพฤหัสบดีควรปลูกว่าน ธ ร ณี ส า ร

ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยังเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เงินดี ชีวิตมีความสุข

5 เกิดวันพุธควรปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

โดยจะปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย แต่ว่าให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยให้เสริมมีเมตต ามหานิยมและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองรวมถึงคนในบ้านด้วยเหมือนกัน

6 เกิดวันอังคารควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

โดยให้ปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน และให้ปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีต้นขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถานะโมพุท ธ า ยะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโชคลาภมงคลและยังช่วยเรียกเงินทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร ว ยยิ่งขึ้น มีเงินทองใช้ตลอ ดไม่มีข า ด

7 เกิดวันอาทิตย์ ควรปลูกว่าน มหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพระขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชค ลาภ เงินทอง สิ่งดี ๆ สิ่งมงคลต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต มีเงินทองไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดสายเลยและยังช่วยทำให้เก็บเงินอยู่อีกด้วย จะมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ข า ดเลย

ในแต่ละวันเกิดนั้นเลือ กปลูกว่านให้ตรงกับความ ม ง ค ลต ามวันเกิดตนเองได้เลย แต่ถ้าหากจะปลูกว่านอย่ างอื่นเพิ่มด้วยก็ไม่ได้ผิ ดอะไร ลองหาว่านประจำวันเกิดให้กับคนในบ้าน มาปลูกด้วยกันก็ได้ นอ กจากทำให้บ้าน มีความเป็น ม ง ค ลแล้วยังทำให้มีสีเขียวสดชื่ออีกด้วย

ที่มา  horoscopedaily99  thaikasetsart

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …