Home ข้อคิด คำคม ประโยชน์ของการออมเ งิ น ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้

ประโยชน์ของการออมเ งิ น ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้

10 second read
ปิดความเห็น บน ประโยชน์ของการออมเ งิ น ช่วยให้มีชีวิตดีขึ้นได้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูประโยชน์ของการออม เพื่อเป็นการสร้างแ ร งบันดาลใจให้กับหล า ยๆคนที่คิดเริ่มจะเก็บออมเ งิ นจริงๆจังๆสักที ซึ่งเราก็เชื่อว่าหากใครได้รู้ถึงประโยชน์การออมแล้ว คงอย ากจะเก็บเ งิ นขึ้น มามากกว่าเดิม และอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันได้เลย

ปัจจุบัน มีนโยบายจากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเ งิ น มากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อยไปจนถึงวัยทำงาน เพร าะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อ ย่ างมหาศาล

ช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น ส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า เพร าะนำเ งิ นที่ได้จากการออมนั้น มาปรุงปรับและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเ งิ นแต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเ งิ นสักที ผมก็จะแนะนำให้ลอง อ่ า น บทความนี้ดู ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเ งิ น ว่าการออมเ งิ นนั้น มันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษาประโยชน์ของการออมเ งิ นกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเ งิ น

1. เ งิ นออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเ งิ นใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณ ไม่มีเรี ย ว แ ร งทำงานต่อแล้ว

2. การออมเ งิ นเป็นการเก็บเ งิ นเผื่อไว้ใช้ย าม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้า คุณประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเ งิ นออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3. ย ามคุณแก่ชร าลง สั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้ มา รุ ม เ ร้ า คุณก็จะได้มีเ งิ น รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

4. การออมเ งิ นนั้นสามารถ ทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

5. เ งิ นออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน สามารถนำไปช่วยโดยที่การเ งิ นของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

6. เงิ นออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเ งิ นก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7. เ งิ นออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้ อบ้าน ซื้ อรถ หล า ยคนเลือ กที่จะจ่ายเ งิ นสด แทนการ ผ่ อ น ซึ่งถือว่าเป็นภาระและมี ด อ กเบี้ยต ามติดมาเป็นหางว่าว และเลือ กที่จะจ่ายเ งิ นก้อน เมื่อพร้อม เพื่อย ามหลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เ งิ น ช็ อ ต เมื่อไหร่ จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

8. เก็บเ งิ นออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป หรือในสถานที่ที่คุณ ฝันไว้อย ากไปสักครั้ง เ งิ นออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9. เ งิ นออมสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเ งิ น ในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

10. เ งิ นออมสามารถส่งต่อเป็น มรดกต่อลูกหลานได้

11. การออมเ งิ นยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย เช่น คุณต้องการมีรถยนต์เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเ งิ นของคุณช่วย ทำให้คุณมีเ งิ นซื้ อรถยนต์ได้

12. ในย ามที่เราแก่ชร า แต่ไม่มีลูกหลาน เ งิ นออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาร าม หรือมูลนิธิต่างๆ ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมห า ยใจแล้ว

13. และสุดท้ายการออมเ งิ นทำให้เราไม่มีห นี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นห นี้เพร าะไม่มีเ งิ นออม ต้องการเ งิ นก้อนไปใช้และ เ งิ นที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้ห นี้ อีกส่วน

ก็นำไปหมุนเวียน ในการใช้ต ามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีห นี้นอนหลับสบายกว่าคน มีห นี้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าห นี้จะมาเมื่อไหร่

14. การออมเ งิ นทำให้คุณมีเ งิ นที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้ห นี้ยืมสิน เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเ งิ นที่ได้จากการออม ยังมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเ งิ นออมสูง จะมีการอัตร าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอ ย่ างรวดเร็ว เพร าะสามารถนำเ งิ นออมที่มีเป็นเ งิ นทุน

ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพการ ล ง ทุ น ของประเทศ ไม่ต้องไปติดห นี้ติดสิน ขอยืมเ งิ นกู้จากต่างประเทศ เพร าะจะยิ่งทำให้เราเ สี ยดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวน ของอัตร าแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเ งิ นต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน หรือข้าร าชการถ้ามีเ งิ นออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพร าะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากร ากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และท รั พ ย์สินของคนที่อยู่ในครอบครัว ซึ่งการออมเ งิ นนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเ งิ นได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเ งิ น ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเ งิ นแล้วเป็นทุ ก ข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอ ย่ างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค

จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า ขี้งก การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุ ก ข์ การออมเ งิ นที่ดีนั้น ควรออมแต่พอ ดีไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุ ก ข์ เพร าะการออม คือ การที่ร ายได้หักกับร ายจ่าย ซึ่งเ งิ นที่เหลือนั้นจะกล า ยมาเป็นเ งิ นออม และเ งิ นที่ออมในวันนี้

จะไม่ได้ สู ญ ห าย ไปไหน แต่เ งิ นจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเ งิ น นั้นดีแค่ไหนจากคำที่มีคนกล่าวว่า ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพร าะฉะนั้น เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อร ากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ที่มา millionaire moneyhub  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …