Home ข้อคิด คำคม ทุ นน้อยก็ทำได้ 8 อาชีพสร้างร า ยได้ ใช้งบน้อย กำ ไ รงาม

ทุ นน้อยก็ทำได้ 8 อาชีพสร้างร า ยได้ ใช้งบน้อย กำ ไ รงาม

14 second read
ปิดความเห็น บน ทุ นน้อยก็ทำได้ 8 อาชีพสร้างร า ยได้ ใช้งบน้อย กำ ไ รงาม
0

มีทุ นน้อยแต่อย ากลงทุ นสร้างอาชีพให้ตัวเอง จะทำอะไรดี มีอะไรบ้างที่ลงทุ นน้อยๆแต่ได้กำ ไ รดี เชื่อว่าหล า ยคนกำลังคิดแบบนี้และกำลังมองหาอาชีพให้กับตัวเองอยู่ ลองมาดูสิ่งที่เรานำมาฝากกันวันนี้ดู เผื่อจะเป็นแนวทางให้กับหล า ยๆคนที่อย ากสร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยงบน้อยๆ

สำหรับบางคนที่อย ากมีอาชีพเป็นของตัวเอง มีเ งิ นในมือไม่เกิน 3000 วันนี้เราได้รวบรวมอาชีพทั้ง 8 อ ย่ าง ที่สามารถทำกำ ไ รได้อ ย่ างเท่าตัว และแน่นอนว่าหากใครมีความสามารถก็สามารถนำไปขย ายและเปิด เ ป็ น ธุ ร กิ จ ของตัวเองได้เลย

1 ลงทุ นข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อมมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ ส่วนการลงทุ นใช้เ งิ นไม่มาก

ไม่เกิน 2,000 บ า ท ก็เอาอยู่แล้ว อีกทั้ง น้ำเป็นปัจจัย 4 ที่มีความต้องการเป็นจำนวน มาก ยิ่งตอนช่วงเที่ยง-บ่าย หล า ยคนต่างให้ความสนใจหาซื้ อน้ำดื่มกันเยอะเลยทีเดียว

2 ลงทุ นข า ยแซนวิสใส้ต่าง ๆ

เมื่อคุณเรียนรู้วิ ธีการทำ แ ซ น วิ ส หล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร าค าต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งร าค ามากกว่าต้นทุ น 5-10 บ า ท อาจจะข า ยในร าค าชิ้นละ 15 บ า ท 20 บ า ท เป็นต้น

ดังนั้นช่วงเวลาที่ เ ห ม า ะ แก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น ส่วนต้นทุ นนั้นไม่มาก ลงทุ นแค่ 1,500 บ า ท ก็เอาอยู่ ถ้าคุณข า ยได้ 500 ชิ้น/วัน จะเป็นจำนวนเ งิ น 7,500 บ า ท แต่ถ้าคุณสามารถข า ยส่งต ามโรงเรียนและสถานที่ทำงานได้ ออร์เดอร์วัน ๆ หนึ่ง ทำร า ยได้ให้คุณเหยียบหมื่นชัวร์

3 ลงทุ นข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้ เ ลื อ ก หล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอ ย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอยู่ในวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น การลงทุ นใช้แค่ 1,000 บ า ทก็เอาอยู่

แต่คุณต้องหา แ ห ล่ ง ข า ยสินค้าที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่ว่าข า ยหน้าบ้านแหละดีที่สุด ถ้าอย ากได้ร า ยได้ 2 เท่าจากเ งิ นลงทุ น ต้องศึกษาตลาดและความเป็นไปได้ควบคู่กันไป

4 ลงทุ นข า ยขน มปัง น มสด

มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้านที่ชัดเจน มีสินค้าให้เลือ กที่หลากหล า ย ส่วนต้นทุ นใช้ไม่มาก เริ่มเปิดร้านแบบเล็ก ๆ ค่อยขย ายร้านขนาดใหญ่ อีกทั้ง หลัก ๆ เ สี ยแค่ค่าขน มปัง แยมต่าง ๆ น มสด และ อุ ป ก ร ณ์ การทำที่สามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

ส่วนเรื่องกำ ไ รได้มากกว่าต้นทุ นหล า ยเท่าตัวชัวร์ เพราะขน มปัง น มสด เป็นเมนูที่สามารถทานเล่น นั่งชิว ๆ ได้และก็ได้รับความนิยมอ ย่ างแพร่หล า ยด้วยเช่นกัน

5 ลงทุ นข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลัง เ ลิ ก งาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ามักหาข้าวกิน ส่วนเ งิ นลงทุ นแค่พันกว่าบ า ทก็อยู่แล้ว

แต่คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่าย+แหล่ง ต ล า ด ที่ซื้ อวัตถุดิบก่อนจับจ่ายสินค้าเสมอ ถ้าคุณข า ยเข้าไข่เจียวในร าค า 20-25 บ า ท

สามารถข า ยได้ 100 จาน เป็นเ งิ น 2,500 บ า ท แต่เชื่อเถอะข า ยได้มากกว่า 100 จานชัวร์

6 ลงทุ นข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสูตรน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่ ก ลุ่ ม ลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80เปอร์เซน เป็นลูกค้าของคุณ

ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาข า ย

ส่วนต้นทุ นใช้ไม่มาก แค่ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น อีกทั้ง ร า ยได้ คุณสามารถทำข า ย เ ป็ น ชุดละ 20-30 บ า ท

หรือข า ยแบบชั่งกิโลก็ได้ พอเมื่อพูดถึงร า ยได้ มีมากกว่าเ งิ นลงทุ นหล า ยเท่าตัวแน่นอน เพราะจำนวนกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ณ ปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ

7 ลงทุ นข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติด ป้ า ย หน้าร้านขนาดใหญ่ บอ กร าค าน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อ ย่ างชัดเจน อีกทั้ง วิ ธีที่จะทำให้ลูกค้าติดใจขึ้นอยู่กับรสชาติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสูตรเด็ดให้เจอ

ส่วนต้นทุ นใช้แค่ 2,000 กว่า ๆ ก็เอาอยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้

ส่วนร า ยได้มากเป็นเท่าตัวชั วร์ เ พ ร า ะ กลุ่มคนที่นิยมทานน้ำเต้าหู ปาท่องโก๋มักเป็นวัยทำงาน-ผู้ใหญ่ ฉะนั้น จึงต้องจับกลุ่มลูกค้าให้ดีดีด้วยล่ะ

8 ลงทุ นข า ยเฉาก๋วยน มสด

อ ย่ างแรกต้องดูตลาดที่มีกลุ่ม เ ป้ า ห ม า ย อยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสูตรเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย

ไม่เพียงแต่จะมีลูกค้าซื้ อบ่อย ๆ เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย ส่วนต้นทุ นก็ใช้ไม่เยอะ

ถ้าคุณหาแหล่งซื้ อวัตถุดิบที่ดี เป็นร าค าส่งร า ยได้หักลบกำ ไ รเหลือเยอะแน่นอน มาเริ่มต้นร ว ยด้วย ต้ น ทุ น หลักพันกันดีกว่า แล้วเพิ่มต้นทุ น มากขึ้นในวันหน้า แล้วร า ยได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นต ามมาชัวร์

ที่มา adhomethai.com  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …