Home ข้อคิด คำคม ทักษะ 10 ข้ อของคนยุคใหม่ที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อมีที่ยืน มากขึ้น

ทักษะ 10 ข้ อของคนยุคใหม่ที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อมีที่ยืน มากขึ้น

12 second read
ปิดความเห็น บน ทักษะ 10 ข้ อของคนยุคใหม่ที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อมีที่ยืน มากขึ้น
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเกี่ยวกับทักษะต่างๆที่เราต้องมีไว้ เพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอ กและยืนหยัดในที่ทำงานได้ต่อไป ไม่ต้องไปเดินหางานใหม่ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า

โลกเปลี่ยนไปมนุษย์งานในยุคนี้ ต้องเจอโจทย์ ที่ท้าทาย มากกว่าเดิม เพราะนอ กจากรั กษาชีวิตให้รอ ด ต้องทำความคุ้น เคย กับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่าง ๆ แล้ว ยังต้อ งรั ก ษ าเก้าอี้ ในออฟฟิศของคุณ ได้ไว้ ให้เหนียวแน่น

ในยุคที่ตำ แหน่งงานน้อยลง บริษัทมีตัวเลื อ กที่มากขึ้น ทักษะอะไรที่จะทำใ ห้บริษัทตัดสินใจ ที่จะเลือ กคุณเ ข้าทำงานหรือไปต่อ ทักษะอะไร ที่ A I ไม่สามารถทดแทน คุณ ได้ แล้วทักษะอะไร ที่จะช่วยใ ห้คุณมีที่ยืนในยุคปฏิวัติ อุตสาหก รรม ครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง

1. ทักษะมีใจรั กการบริการ

มีจิตอาสาและเสี ยสละ สามารถหาหาวิ ธีช่วยเห ลือผู้อื่นอ ย่ างกระตือรือร้น

2. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

รั บรู้ถึงพฤติ ก ร ร ม ของอีกฝ่ายได้อ ย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไ มเขาถึงทำอ ย่ างนั้น

3. ทักษะการเจรจาต่อรอง

ช่วยล ดช่องว่างทางความคิด และปร ะสานผลประโยชน์ให้ Win-Wi n ได้ทั้งสองฝ่าย

4. ความสามารถ แก้ปัญหาซับ ซ้อน

การแก้ปัญหาด้วยมุมมองแ ละวิ ธีที่หลากหล า ยเพื่อจัดการปั ญหาที่ซับซ้อน มากกว่าเดิม

5. ทักษะก ารประเมินและตัดสินใจ

ประเ มินและตัดสินใจในการทำงานได้ ด้วยตัวเอง โดยใช้วิ ธีที่ถูกต้อง และเหมาะสม

6. คิดอ ย่ าง มีวิจารณญาณ

ใช้เหตุผลวิเครา ะห์เปรียบเทียบข้ อ ดีข้ อด้อยวิ ธีแ ก้ปัญหาได้อ ย่ างมีระบบ

7. ความสามารถ ร่ว มมือ กับผู้อื่น

การจัดการพฤติกร รมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นไ ด้อ ย่ างราบรื่น

8. บริหารจัดการคน

บริหารคนให้ตรงกับงาน และ เติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานไ ด้ดีที่สุด

9. คว ามคิดสร้างสรรค์

สร้างสรรค์ไ อเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือ กมีทางออ กในชีวิ ตมากขึ้น

10. ทักษะควา มยืดหยุ่นทางความคิด

ใช้หลักก ารหลากหล า ยเพื่อจัดลำดับ และ ปรับวิ ธีการทำงานต่าง ๆ ด้วยค วามคิดที่สร้างสรรค์

ที่มา  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …