Home ความเชื่อ ดวง ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรคุณ บอ กถึงนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรคุณ บอ กถึงนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

8 second read
ปิดความเห็น บน ตัวเลขสุดท้ายของเบอร์โทรคุณ บอ กถึงนิสัยที่แท้จริงของคุณได้
0

สำหรับวันนี้ใครที่ชอบเล่นทำนายท า ยนิสัย เรามีการทำนายมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกัน กับการทำนายจากเลขท้ายเบอร์โทรของเพื่อนๆเอง ซึ่งจะบอ กถึงนิสัยที่แท้จริงของเพื่อนๆได้ จะแ ม่ นแค่ไหนเราไปดูกันเลย

เลข 1

รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในคว ามคิดของตัวเอง มีความคิดสร้ างสรรค์ดี ตัดสินใจรวดเร็ วเด็ดข า ด มีความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นผู้ช ายจะเสริมคว ามเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ อัตต า หรืออีโก้จึงมักสูง ถ้าเป็นผู้หญิงจ ะเป็นหญิงที่ทำง านเก่ง และแกร่ง กล้าคิดกล้านำ กล้าตัดสินใจ

เลข 2

อารมณ์อ่อนไหว ใจดี ข ี้สงส ารคน มีคำพูดที่มีเ ส น่ ห์ มีจิตใจที่เมตต ากรุณ าต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบ ากเดือ ดร้อนไ ม่ค่อยได้ต้องเข้ าไปช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ดี มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปท างชอบคิดม ากกว่าทำ

จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง ถ้าเป็นผู้ช ายจะเป็นผู้ช ายใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้ าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีอ าการชอบเพ้อ มโน เวิ่นเว้อ ดราม่า เจ้านํ้าต า ถือเป็นอ าการปกติ

เลข 3

ขยัน อ ดทน ใจร้อน ไม่กลัวใคร เ สี ยงดัง พูดตรงไปตรงมา หรือพูดแรง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ตัดสินใจเร็ว มีความกระตือรือร้นสูง ถ้าเป็นช ายจะออ กแน วแมน บ้าพลัง ชอบกิจกร รมที่ตื่นเต้นเร้าใจต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลังกาย การใช้อ า วุ ธ ถ้าเป็นหญิงจะเป็ นลูกผู้หญิงที่มีคว ามแข็งแกร่งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ชอบกิจกร รมที่ท้าท า ยเช่นกัน และมักชอบตัดผมสั้น

เลข 4

ช่างเจรจา ค้ า ข า ยเก่ง รักอิสระ ตื่นข่ า ว ชอบเม าท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีปร ะนอมรอมชอมม ากกว่าแตกหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อน มาก ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งชายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้ านการสื่อส าร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้ า ข า ย

เลข 5

ฉลาด เรียนรู้เร็ว ทำอะไรเน้นรอบคอบ การตัดสินใจจึงอ าจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุ มีผล มีหลัก มีการตลอ ด มีความสนใจในก ารเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในศ าสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นก ารศึกษาต่อ

จัดว่าเป็นคนที่ช อบใช้เหตุ ใช้ผล เชื่อมั่นในคว ามคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงมักเชื่อตนเองม ากกว่าเชื่อผู้อื่น หรือเรียกว่าดื้อ เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็นคนที่ไ ม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ใ ห้เป็นที่พอใจ

เลข 6

มีศิลปะ รักสวยรักงาม แต่งตัวดี มีรสนิยม ชอบอะไรที่ให้คว ามสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิจกร รมความสนุกสนาน รื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่ง และเหนียวได้ในคนเดียวกัน

เลข 7

มีมานะ ทำการใหญ่ ถึกทน ความอ ดทนสูง ความรับผิ ดชอบสูง สามารถทนกับคว ามกดดัน และทนต่อคว ามเหน็ดเหนื่อย หรือทนต่อความย ากลำบากได้ดี ทำอะไรชอบวางแผน

หรือมักจะคิดมากจนกล ายเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลม ากเกินไป ไม่ชอบใช้จ่ ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุน หรือเปลี่ยนเงินเป็นท รั พ ย์สิน มากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ รักจริง เ ก ลี ย ดแรง พย าบ า ท เจ้าคิดเจ้าแ ค้ น

เลข 8

ฉลาดทันคน จอมแผนการณ์ รักเพื่อน เข้าสังคม หรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ ใจกว้าง มีนํ้าใจ ใจป๋า กล้าเ สี่ ย ง กล้าได้กล้าเ สี ย ใจถึง คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องก ารมากกว่าวิ ธีการ ว่าจะถูกต้องหรือไม่

ซิกแซกเก่ง รู้หลบเป็นหลีก ไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้ องกับธุรกิจสีเทา ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอ กก ฎเกณฑ์ต่างๆ รายได้ไหลเข้าม าเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออ กมาก หรือรั่วไหลมาก เพราะเป็นคนใจป๋า กล้าได้กล้าเ สี ยนั่นเอง

เลข 9

มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้ างสรรดี มักมีเซนท์ สามารถสัมผัสไ ด้ถึงสิ่งเร้นลับใ นรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบม ากกว่าความวุ่นวาย เดินทางบ่อย ชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้ องกับต่ างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็ นคนต่างแดน หรือต่างชาติ

เลข 0

มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย ชอบมีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้คนอื่ น มายุ่งวุ่นวายกั บชีวิตตัวเอง อาจจะมีหัวคิดก้ าวหน้าจนคนอื่นต ามไม่ทัน สนใจเรื่องจิตวิญญาณ หรือเทคโนโลยี

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …