Home ความเชื่อ ดวง ชะต าชีวิตเป็นอ ย่ างไร ดูจากเลขท้ายสองตัวของเบอร์โทรที่ใช้ตอนนี้

ชะต าชีวิตเป็นอ ย่ างไร ดูจากเลขท้ายสองตัวของเบอร์โทรที่ใช้ตอนนี้

9 second read
ปิดความเห็น บน ชะต าชีวิตเป็นอ ย่ างไร ดูจากเลขท้ายสองตัวของเบอร์โทรที่ใช้ตอนนี้
0

เรื่องของความเชื่อในเรื่องของตัวเลข ยังคงได้รับความนิยมเป็นอ ย่ างมาก โดยเฉพาะเลขเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งวันนี้เราก็มีการแปลความหมายของเลขลงท้าย 2 ตัวหลังเบอร์โทรศัพท์มาบอ กกัน ว่าเลขเหล่านั้น มันแฝงไปด้วยความหมายด้านอะไรบ้าง

99 เป็นคู่ดาวผู้มี ญาณ

98 คู่ดาวความมุ่งมั่น อ ดทน

97 คู่ดาวแห่งความโชติช่วง

96 คู่ดาวแห่งความที่ไม่แน่นอน

95 คู่ดาวแห่งเ ศ ร ษ ฐี

94 คู่ดาวแห่งบาปเคราะห์

93 คู่ดาวแห่งความ ก ดดั น

92 คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

90 คือคู่ดาวปฎิบัติธรรม

91 คู่ดาวอูปถัมถ์

89 คู่ดาวแห่งการมุ่งมั่น มานะ

88 เป็นดาวแห่งความ ร ะ ท ม ข ม ขื่ น

87 คือคู่ดาวการ ห ล ง ผิ ด

86 เป็นคู่ดาวแห่ง โ ล กี ย์

85 ดาวเห็น ก ง จั ก ร เป็น ด อ กบัว

84 คู่ดาวแห่งการมั ว เ มา

83 คู่ดาวแห่งความ นั ก เ ล ง

82 คือคู่ดาวแห่งการต่อสู้ เอาชนะ

81 เป็นคู่ดาวแห่งการผันแปร

80 คือคู่ดาวแห่งโชคร้ า ย

79 เป็นคู่ดาวแห่งความโชติช่วง

78 คือคู่ดาวแห่งความ ห ล ง ผิ ด

77 เป็นคู่ดาวแหงความ ก ด ดั น

76 คือคู่ดาวแห่งการ ต ก ต่ำ

75 คู่ดาวแห่งการเจ้าทิฐิ

74 คู่ดาวแห่งการว่างเปล่า

73 คู่ดาวแห่งความ สู ญ เ สีย

72 คู่ดาวแห่งการ พ ลั ด พ ร าก

71 คู้ดาวแห่ง โ ค่ น อำ อ า จ

70 คือคู่ดาวแห่งความ เ ก็ บ ก ด

69 เป็นคู่ดาวแห่งการไม่แน่นอน

68 คือคู่ดาวแห่ง โ ล กี ย์

67 เป็นคู้ดาวแห่งความ ต ก ต่ำ

66 คู่ ดาวแห่ง กิ เ ล ส ตั ณ ห า

65 เป็นคู่ ดาวแห่งการสมหวัง

64 คู่ ดาวแห่งการสร้างท รั พ ย์ สิน

63 เป็นคู่ดาวแห่งความรัก

62 เป็นคู่ดาวแห่งความ ห ลุ่ ม หลง

61 คู่ดาวแห่งการ พ่ า ย แ พ้

60 เป็นคู่ดาวแห่ง ศุ ภ โชค

59 คือคู่ดาวแห่ง เ ศ ร ษ ฐี

58 แห่งการเห็น ก ง จั ก ร เป็น ด อ ก บัว

57 คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ

56 คือคู่ดาวแห่งความสมหวัง

55 เป็นคู่ดาวแห่งความรุ่งโรจน์

54 คู่ดาวแห่ง โชคลาภ

53 คู่ดาวแห่ง การอ ดทน

52 เป็นคู่ดาวแห่งดีและ ร้ า ย

51 คู่ดาวแห่งความสำเร็จ

50 เป็น คู่ดาวแห่งการขยันหมั่นเพียร

49 เป็นคู่ดาวแห่งบ า ป เ ค ร า ะ ห์

48 เป็นคู่ดาวแห่งความ มั ว เ ม า

47 เป็นคู่ดาวแห่งการว่างเปล่า

46 คือคู่ดาวแห่งการสร้างท รั พ ย์

45 เป็นคู่ดาวแห่งโชคลาภ

44 คือคู่ดาวแห่งนัก ฑู ต

43 เป็นคู่ดาวแห่งความ ล้ ม เ ห ล ว

42 คู่ดาวแห่งความมิตรไมตรี

41 คู่ดาวแห่งความมั่นคง

40 คู่ดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง

39 เป็นคู่ดาวแห่งความ ก ด ดั น

38 คือคู่ดาวแห่ง นั ก เ ล ง

37 เป็นคู่ดาวแห่งการ สู ญ เ สี ย

36 คือคู่ดาวแห่งความรัก

35 คือคู่ดาวแห่งความอ ดทน

34 คู่ดาวแห่งความ ล้ ม เ ห ล ว

33 คู่ดาวแห่งเจ้า โ ม ส ะ

32 คือคู่ดาวมหา เ ส น่ ห์

31 คือคู่ดาวแห่ง เ ว ร ก ร ร ม

30 เป็นคู่ดาวแห่งความ ผั น ผ ว น

29 เป็นคู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต

28 คือคู่ดาวแห่งการต่อสู้

27 คือคู่ดาวแห่งการ พ ลั ด พ ร า ก

26 คือคู่ดาวแห่งความ ลุ่ ม หลง

25 คือคู่ดาวแห่งดีและ ร้ า ย

24 เป็นคู่ดาวมิตรไมตรี

23 คือคู่ดาวมหา เ ส น่ ห์

22 คือคู่ดาวใจอ่อน

21 เป็นคู่ดาวแห่งความ แ ป ร ป ร ว น

20 คือ ดาวแห่งความทะเยอะทะย านที่เกินตัว

19 เป็นคู่ดาวอุปถัมภ์

18 คือคู่ดาวแห่งดาวผันแปร

17 เป็นคู่ดาวแห่ง โ ค่ น อำ น า จ

16 คือคู่ดาวแห่งความ พ่ า ย แ พ้

15 คือคู่ดาวแห่งความสำเร็จ

14 คือคู่ดาวแห่งความมันคง

13 เป็นคู่ดาวแห่งรักสาม เ ส้ า

12 เป็นคู่ดาวแห่ง ม ร สุ ม ชีวิต

11 คือคู่ดาวแห่งต้นดีปล า ย ร้ า ย

10 คือคู่ดาวแห่ง ม ร สุ ม ฉั บ พ ลั น

09 คือความแห่ง พ ร ะ คุ้มครอง

08 คือคู่ดาวแห่งความ ห ลุ่ ม หลง

07คือ คู่ดาวแห่งบ าป

06 คือคู่ดาวแห่งความรัก

05 คือคู่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

04 คือคู่ดาวแห่งนักพูด

03 คือ ดาวแห่งการ ต่ อ สู้

02 คือคู่ดาวแห่งสายน้ำ

01 คือคู่ดาวแห่ง โ ท ส ะ

00 คือความทะเยอะทะย าน

นี่คือ ความเชื่อ ส่ ว น บุคคล แต่ถึงอ ย่ างไรนั้น ควรมีสติ

ขยันทำงาน และใช้ชีวิตอ ย่ าง ร ะ มั ด ร ะ วั ง เพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะ

ที่มา  san sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …