Home ข้อคิด คำคม คุณสมบัติเจ้านาย 10 ข้ อที่ได้ใจลูกน้อง

คุณสมบัติเจ้านาย 10 ข้ อที่ได้ใจลูกน้อง

9 second read
ปิดความเห็น บน คุณสมบัติเจ้านาย 10 ข้ อที่ได้ใจลูกน้อง
0

เรามักจะได้ยินหล า ยๆคนบ่นถึงหัวหน้างานอยู่บ่อยๆ บางคนก็บ่นถึงในทางที่แย่หัวหน้าไม่ดีอ ย่ างนั้นอ ย่ างนี้ แต่คนที่เขาเจอหัวหน้าที่ดีก็จะพูดถึงแต่ในทางที่ดี ไปทำงานก็มีความสุขเ พ ร า ะได้หัวหน้าดีๆ ใครที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าอยู่เราจะพามาดูกันว่าหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องอย ากได้นั้นเป็นอ ย่ างไร

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณต้องเก่งกาจ ในเรื่องการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอ ดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ การบริหารคน ด้วย เ พ ร า ะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไป

ในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจและวิจัย ของ Gallup พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก และยินดีร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติต าม และให้ความเคารพอ ย่ างแท้จริง ไม่ใช่การทำไป เ พ ร า ะตำแหน่งและบทบาท ในหน้าที่การงานเท่านั้น ต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านาย ที่ได้ใจลูกน้อง

1. มีความยุติธรรม และมีภาวะผู้นำ

สองสิ่งนี้ คือคุณสมบัติที่ข า ดไม่ได้ ของผู้เป็นหัวหน้า หากคุณต้องการให้บริษัท ดำเนินธุรกิจอ ย่ างราบรื่น รวดเร็ว และผลงาน มีคุณภาพสูง คุณต้องเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรม ทำให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือ ห้ามลำเอียงเด็ดข า ด เ พ ร า ะลูกน้อง เ ก ลี ย ดเจ้านายลำเอียงที่สุด

2. ชี้เป้าห ม า ยที่ชัดเจน

การชี้เป้าห ม า ยที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด และบอ กออ กไปตรงๆ โดยคาดว่า อีกฝ่ายน่าจะรู้ว่าต้องทำอะไร เป็นวิ ธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เ พ ร า ะไม่รู้ว่างานที่ทำ ผิ ดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอ ย่ างไร อย ากให้ทำอ ย่ างไร ก็บอ กลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

3. ทำงานร่วมกับลูกน้องได้

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านายที่ได้พบเจอ กัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้ มีความเข้าอ กเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เ พ ร า ะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพ และความสามารถ

ที่ลูกน้องแต่ละคน มี ช่วยให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่น รวดเร็ว และเป็นระบบ นอ กจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย เ พ ร า ะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร ลูกน้องก็สบายใจ ได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

4. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือ การใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อ ย่ างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเป็นทาสอยู่หรือเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ต ามอำเภอใจ สั่งให้ลูกน้องทำสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอ กเหนือจากงานที่รับผิ ดชอบ

5. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอ กจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ สร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาอ ย่ างยอ ดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไข รวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่น และมีศรัทธามากขึ้นไปเท่านั้น

6. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงาน อ ย่ างสุดความสามารถ กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขา รู้สึกได้ว่า พวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ข า ดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือ กัน ไม่ใช่เ พ ร า ะการบริหารงานที่ดี ของเจ้านายเพียงคนเดียว

7. เปลี่ยนเรื่องย าก ให้เป็นเรื่องง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอ กจากปัญหาสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ความเยอะของเจ้านาย ยังสร้างความลำบาก ให้กับลูกน้องได้อีกเช่นกัน เจ้านายที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

8. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพที่แท้จริง หรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง ทำงานได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสได้พัฒนา ศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกด้วย

9. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดี ต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งข้ อ ดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงาน และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน เป็นไปอ ย่ างราบรื่น เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

10. ให้กำลังใจที่ดี และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิ ดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจ เข้าใจ ให้อภั ย และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ คือเจ้านายในด ว งใจ เ พ ร า ะไม่มีลูกน้องคนไหน อย ากทำผิ ดพลาด เมื่อผิ ดพลาดแล้ว กลับได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ ลูกน้องคนไหนไม่รัก และไม่ทุ่มเทใจทำงานให้ ก็บ้าแล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอย ากเจอ เ พ ร า ะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุข ต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานกับเจ้านายแบบนี้ตลอ ดไป

ที่มา  aanplearn

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …