Home ข้อคิด คำคม คนเราส่วนใหญ่มักเป็นห นี้จาก 8 สิ่งนี้

คนเราส่วนใหญ่มักเป็นห นี้จาก 8 สิ่งนี้

9 second read
ปิดความเห็น บน คนเราส่วนใหญ่มักเป็นห นี้จาก 8 สิ่งนี้
0

การเป็น ห นี้ เกิดได้จากหล า ยสาเหตุ ในบางครั้งการที่เราเป็นห นี้ ก็ทำให้เราได้ท รั พ ย์สินนั้น มาเป็นของเรา เพียงแต่เราต้องวางแผนการชำระห นี้ให้ดี มิเช่นนั้น เราอาจจะต้องเสียทั้งเ งิ น

และ ท รั พ ย์สินไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลย หากเป็นห นี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นห นี้พอ กพูนไม่รู้จักจบสิ้น คุณคงไม่มีความสุขแน่นอน วันนี้เราจะพามาดูสิ่งที่ทำให้คนเราเป็นห นี้

1. เป็นห นี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เ งิ นเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเ งิ นว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเ งิ นแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเ งิ นให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ ไม่ระมัดร ะ วั งการใช้จ่าย เมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้ อได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ

ก็จะเริ่มใช้เ งิ นที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งถ้าใครชอบรูด บัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นห นี้ การเป็นห นี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผน การใช้เ งิ น จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เ งิ นเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ข า ดความเฉลียวใจเวลาใช้เ งิ นซื้ อสิ่งของต่างๆ

2. เป็นห นี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเ งิ นได้ทัน

การเป็นห นี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเ งิ น มาชำระได้ ทันกำหนด เมื่อเ งิ นที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเ งิ นที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็น

ห นี้บัตรเครดิตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีห นี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเ งิ น มาชำระให้ครบ ต ามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามีดอ กเบี้ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะย าว ถ้าไม่สามารถปิดยอ ดห นี้ได้เร็ว

3. เป็นห นี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เ งิ นทุ นสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่ สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายต ามมาอย่างมากมายเป็นเงาต ามตัว และยังต้องมีทุ นหมุนเวียนสำหรับ ผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย ห นี้ลักษณะนี้ก็ถือว่า

เป็นห นี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือ การศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุ น ให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุ นและผลกำไรต ามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหาร ห นี้สินไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ถ้ากู้เ งิ นจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็น สำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

4. เป็นห นี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้ อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังล ดร า ค า หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0เปอร์เซน 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

5. เป็นห นี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หล า ยคนจึงต้องกู้ห นี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำท รั พ ย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นห นี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเ งิ นกู้ที่มีดอ กเบี้ย

น้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเ งิ นที่ช่วยให้สามารถบริหารเ งิ นได้ ควรหลีกเลี่ยงการ กดเ งิ นสดโดยตรงจากบัตรเครดิตและการกู้ห นี้นอ กระบบ นอ กจากนี้ต้องพย าย ามหา หนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

6. เป็นห นี้จากการพนัน

มีคนจำนวน มากที่หลงมัวเมากับการพนันทั้งหล า ย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเ งิ นจ่าย ก็จะเป็นห นี้ที่ต้อง รีบหาเ งิ น มาจ่ายโดยเร็ว เป็นห นี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นห นี้ได้มากเพราะง่ายต่อ การพนัน

ด้วยเ งิ นเดิมพันสูง ห นี้ลักษณะนี้เป็นห นี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบายมุขที่จะนำ ไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพนันได้

7. เป็นห นี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

ห นี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ต ามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเ งิ นกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวห นี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกัน นั่นเอง การไม่รับค้ำประกันห นี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นห นี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับตนเองเลย

8. เป็นห นี้จากความประม า ท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ กรณีการทำประกันภั ยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเ งิ น คุ้มครองทั้งชีวิตและท รั พ ย์สินของตนเองและผู้อื่นต ามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มี

ประกันภั ยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียห า ยและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของ ตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมีประกันภั ยภาคสมัครใจไว้ด้วย

เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเ งิ นได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารั ก ษ าพย าบาลทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเ งิ นจากบริษัทประกันภั ยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบ กับฐานะทางการเ งิ นของตนเอง เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อห นี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดร ะ วั งการใช้ชีวิตมากขึ้น

ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อห นี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก เช่น การซื้ ออสังหาริมท รั พ ย์ เพราะว่าสินค้ามีร า ค าสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้ห นี้ยืมเ งิ นจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้าน

หรืออสังหาริมท รั พ ย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นห นี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของ อสังหาริมท รั พ ย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นห นี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง โดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อห นี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ที่มา  dd-wealth  create-readingth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …