Home ข้อคิด คำคม ข้ อคิดเรียกสติ เลิกแคร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้ มากขึ้น

ข้ อคิดเรียกสติ เลิกแคร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้ มากขึ้น

31 second read
ปิดความเห็น บน ข้ อคิดเรียกสติ เลิกแคร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้ มากขึ้น
0

บางครั้งการที่เรามัวแต่ใสใจคนอื่น จนลืมหัน มาใส่ใจตัวเองก็อาจทำให้เราเป็นทุ ก ข์ได้ ฉนั้นถ้าอย ากมีความสุขเราก็ต้องรู้จักรักตัวเองให้มาก ใสใจดูแลตัวเองให้มาก ยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ต้องหัน มาใส่ใจให้มากขึ้น วันนี้เราเลยมีข้ อคิดดีๆมาฝากกัน

อายุมากขึ้นเลิกแคร์คนอื่น แล้วใส่ใจตัวเองให้ มากขึ้นเลิกแคร์ว่า คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอ ย่ า ง ไรหน้ากากและหัวโขนจะ อยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณ

ลงบ้างกลับไปหาเพื่อนที่ดี และจริงใจกับคุณจริงๆ ออ กห่างจากคนที่ไม่ จริงใจกับคุณหรือคน ที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์ จากตัวคุณหรือเอาเปรียบ คุณลดการทำงานห นั ก

ได้แล้วถ้าคุณเป็น มนุษย์เ งิ น เดือนภาคเอกชน อายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับ ผู้บริหาร แสดงว่าคุณคงไม่อยู่ส า ยต า เจ้านายเท่าไร อย่ าเ สียพลังชีวิตไป กับ

การทำงานห นั กเลย ใช้เวลาดูแลสุ ข ภ า พตัวเอง ให้มากขึ้นจะดีกว่าถ้าคุณขึ้น เป็นระดับผู้บริหารที่ต้อง ทำงานห นั กเพื่อบริษัทก็ จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว

และสุ ข ภ า พตัวคุณ เองบ้างถ้าคุณเป็นข้ า ร า ช ก า ร คุณมีความมั่นคง และมีเวลาว่ าง พอสมควรแล้วใช้เวลาดูแล สุ ข ภ า พ และเตรียมงานอ ดิเรก

หลังเกษียณได้เลยเช่นกันถ้าคุ ณทำงานอิสระ f r e e la n c e คุณสามารถทดลอง เ ก ษี ย ณล่วงหน้าได้เลยถ้าคุณเป็นเ จ้าของกิจการ

คุณคงต้องเริ่มหาผู้ช่วย มือขวาที่ไว้ใจได้มาช่ วยคุณ บริหารงานได้โดยคุณสามารถ ออ กมาดูแลห่างๆได้แต่ อ ย่ าหวังว่า ลูกของคุณจะรับภา ระนี้ปล่อยให้เขา

เลือ ก ทางเดินชีวิตเอง เถิดหยุดการใช้จ่าย เ งิ น อ ย่ า งฟุ่มเฟือยถ้าคุณเริ่ม คิดเก็บเ งิ น ไว้ใช้หลังเกษียณดู เหมือนว่าค่อนข้างจะสายไปแล้วนะ อายุเกิน 50 เท่าไร

คุณควรมีเ งิ นสะสม ที่ใช้หลังเกษียณ ต่อปีบวกไปอีก 10 ปีเช่นอายุ 51 ควรมีเ งิ น สะสม10+1=1 1 ปีอายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเ งิ น

สะสม 2 0 ปี นั่นเป็นตัวเลขโดยประม าณว่า คุณจะ ต า ย ที่อายุ 8 0 ปีหยุดลังเลเกี่ยวกับ การทำง า น

และการหางานใหม่เมื่ออา ยุ ย่ า ง เข้าวัย 5 0 คุณควรจ ะมีงาน

ที่มั่นคงและเป็นงานที่ คุณรักจริงๆได้แล้วเ พ ร า ะ ถ้างานนั่นไม่ใช่ตัวตน ของคุณมั นก็คงจะสายเกินไป ที่จะไปเริ่ มใหม่ จงอ ดทนทำต่อไป เ พ ร า ะ คุณคุ้น

ชินกับมัน แล้วถ้าจะหางาน ใหม่น่าจะเป็นงานที่คุณ อ ย า ก ทำ หลังเกษียณ มากกว่าหยุดทำ ร้ า ยร่ างกาย ของคุณเช่นกา รเ ม า ค้า ง สูบบุห รี่ อ ดนอน

อาหารขยะกินโดยไม่ ประมาณขับรถเร็วและหันกลับ มาดูแลร่างกายด้วย การออ กกำลังกาย หล า ย ๆ คนคงจะผลัดวัน และเลี่ยงการออ ก

กำลังกายมา ตั้งแ ต่ยังเป็นหนุ่มสาว แล้วแต่เมื่ออา ยุเลขขึ้นห้าหมายความว่าร่างกาย คุณกำลังจะร่วงโรยแล้วดัง นั้นควรหัน มาใส่ใจกับการออ ก กำลัง กายจริงๆ

เ สี ยทีเลิกกังว ลถึงการเปลี่ยนแปลง ของร่าง กาย เช่นถุงใต้ต า ตีนกา เหนี ยงที่คอ หรือ รอยย่นทั้งหล า ยริ้ วรอยเหล่านี้ เป็นตัวบอ กถึงปร ะสบการณ์

ที่คุณ ผ่ า น ร้อน ผ่ า น หนาว มาคุณไม่สามารถห ลี ก เ ลี่ ย ง ความแก่ได้จงภูมิใจ กับมันยอม รับมัน และจงแก่ อ ย่ า ง สง่าง าม หยุดการเล่นอินเทอร์เน็ตที่

มากเกินไป คุณควรเริ่มทำอะไร ที่เป็นชิ้นเป็นอัน และมีคุณค่าดี กว่าเ สี ยเวลา กับ S o c i a N e t w o r k ยกเว้นว่าคุณใช้ใน การ ติ ด ต่อเพื่อนฝูงเก่า ๆ

หรือหาข้ อมูลข่ า ว ส า ร ที่เป็น ประโยชน์การเล่ นF B เล่น L i n e เล่นได้แต่

ต้องมีการ จำกัดเวลา เ พ ร า ะสิ่งเหล่านี้ ล้ วนทำให้คุณเ สี ยเวลา และได้ปร ะโยชน์

น้อยสำหรับคนที่มี ครอบครั วกลับมาดูแลคู่ชีวิต และลูกของ คุณให้มากขึ้น เขาเหล่านั้น เป็น คนที่หวังดี กับคุณเต็มร้อยโดย ไม่มีเงื่อนไขสำหรับชายโสด

ไม่ง่ าย ที่จะหาคู่ชีวิต ที่รักตัวคุณมา กกว่ากระเป๋าสต างค์ของคุณห าหมา มาเลี้ยงยังง่ายกว่าสำหรับ หญิงโสด คุณคงเคยชิน กับชีวิต โสดแล้ว

และรู้ว่าอยู่คนเดียว สบายที่สุดแล้วหยุดนึกถึงความล้ มเหลว ในอ ดีตที่ผ่ า น มา เ พ ร า ะการคิดถึง แต่เรื่องร้ า ย ๆ ที่ผ่ า น มาจะทำให้ความสุข ที่คุณ

ควรจะได้รับในปัจจุบันห า ยไป คิดเสมือนว่าวันนี้ เป็นวันสุดท้ ายข องคุณ แต่ลงมือทำเสมือนว่า คุณยังมีอ า ยุ ยื น ย า ว ได้ถึงแป ดสิบ หยุดปิดกั้นจิตใจ

ตัวเองที่จ ะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆช่วงเวลาที่ ผ่ า น มาคุณอาจจะพลาดอะไร ห ล า ยๆไป เ พ ร า ะการปิดใจตัวเอ งไว้เพียงแค่ลองเปิดใจ และ เรียนรู้คุณจะพบว่า

โลกมันกว้า ง กว่าที่คุณคิดอายุเลขห้าไม่ไ ด้เป็นอุ ป ส ร รค ต่อ การเรียนรู้ เรื่องใหม่ๆ คบกับ เ ด็ ก รุ่นใหม่บ้ างจะได้เข้าใจสังคมปัจจุบัน ม ากขึ้นและลดปัญหาช่องว่างระห ว่างวัย

ที่มา y i m p a n n, kaeyim  sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …