Home ความเชื่อ ดวง ของดีที่ไม่ต้องปลุกเสก จากแม่ พกติดตัวไว้

ของดีที่ไม่ต้องปลุกเสก จากแม่ พกติดตัวไว้

10 second read
ปิดความเห็น บน ของดีที่ไม่ต้องปลุกเสก จากแม่ พกติดตัวไว้
0

ทห ารคนหนึ่ง ต้องมีหน้าที่ออ กไปร บกับข้าศึกในส งคร า ม เขาเป็นคนกำพร้าพ่อ เหลือเพียงแม่ ผู้ให้กำเนิดเท่านั้น ก่อนจะจากแม่ไปสู่สมรภูมิ จึงถามแม่ว่ามีวัตถุมงคล ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อ เป็นสมบัติเก็บไว้ให้กล้าหาญ และเป็นเครื่องคุ้มครอง ป้องกันอั น ตร ายในการต้องจากแม่จากบ้าน และจากประเทศชาติเพื่อ ไปปฏิบัติหน้าที่โดยต้อง เสี่ยวกับอั น ตร ายถึงชีวิตได้ในครั้งนี้ แม่ได้ฟังลูกถามก็ใจห า ย เ พ ร า ะมีความเป็นห่วงลูก

และสงส า ร โดยที่ไม่มีวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเครื่อง ตะกรุด หรือผ้ายันต์ เป็นต้น อันเป็นของเก่า แก่และขลังเลย ครั้นจะบอ กลูกต ามตรง ก็กลัวว่าลูกจะเสี ยกำลังใจ จึงตอบลูกว่า มีของเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ อ ย่ า ง หนึ่ง ลูกไปเมื่อไหร่แม่จ ะเตรียมมอบให้ ของนี้ลูก ติ ด ตัวไปแล้วแม่มั่นใจว่าจะช่วย คุ้มครองให้ลูกปลอ ด ภั ย และประสบชัยต่อ ศัตรูไม่รู้จักพ่ายแพ้ ลูกชายได้ฟังก็ดีใจ จึงบอ กวันที่กำหนดจะ เดินทางให้แม่ทราบโดย

ยังมีเวลาเหลืออยู่อีก 2-3 วัน แล้วลาแม่ไปทำธุระ อ ย่ า ง อื่น เมื่อลูกออ กจากบ้านแล้ว แม่ครุ่นคิดว่า จะได้สิ่งใดให้ลูกต ามที่ ลูกต้องการนำ ติ ด ตัวไป เพื่อเป็นเครื่องคุ้มครอง ภั ย โดยลูกปรารถนา จะได้จากตน และเอ่ยปากขอ เ พ ร า ะไม่มีสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นนี้เลยในบ้าน และในที่สุดก็คิดได้จึงฉี กชายผ้านุ่งของแม่เอง มาม้วนเรียวย าวขนาดพอ ดี แล้วเอาเชือ กเล็กๆ รัดจนแน่นถักด้ายเป็น ปลอ กหุ้มทับไว้อีกจนหนาแน่น

มองไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไร เพียงมองแต่ต าและเอามือคลำ ดูจะรู้สึกเหมือนว่า เป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่ง จากนั้นจึงตั้งอธิฐานขอ อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณพระสย ามเทวาธิวาชตลอ ด เทพยดาทุกองค์รวม กับความรักที่แม่มีต่อลูก อ ย่ า ง แน่วแน่ จงเป็นเสมือนเกราะแก้วที่วิเศษช่วยคุ้มครองป้องกัน และพิทักษ์ รั ก ษ า ลูก ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ของชายชาติทห าร ให้มีความปลอ ด ภั ย และประสบชัยชนะ

อย่ าได้มีอั นตร ายทั้งปวงทุกประการ แล้วแม่ก็เก็บสิ่งที่ทำไว้นั้นเป็น อ ย่ า ง ดี ครั้นถึงวันที่ลูกจะเดินทาง และเข้ามากราบเพื่อลา และขอพรจากแม่ แม่ให้พรด้วยถ้อยคำที่ดูดดื่ม เป็นที่ประทับใจ อ ย่ า ง ยิ่งแล้ว มอบสิ่งที่ทำไว้แก่ลูกโดยบอ กลูกว่า สิ่งที่แม่ให้ลูกนี้ แม่เชื่อมั่นว่ามีอานุภาพสูงสุด และศักดิ์สิทธิ์ แท้จริง ของลูกจงเก็บ รั ก ษ า ไว้กับตัวให้จงดี เพื่อเป็นเครื่องช่วยคุ้มครอง ลูกให้ปลอ ด ภั ย ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

และลูกจะประสบ แต่ความชนะทุกครั้งไป โดยไม่รู้จักพ่ายแพ้ต่อศั ต รูเลย ลูกชายกราบรับคำพรของแม่ และรับของที่แม่ มอบให้ขึ้นทูนศีรษะ เ พ ร า ะเข้าใจว่าเป็นรูปพระเล็ก ๆ ที่เก่าแล้ว แม่จึงถักหุ้มแน่นหนากันหัก หรือคงเป็นตะกรุดที่ พ่อเคยใช้ประจำตัว แล้วใส่กระเป๋าเสื้อลาแม่ออ กจากบ้าน ไปด้วยความตั้งใจ โดยมีขวัญและกำลังใจดี ยิ่งต่อมามิช้านาน เขาถูกผู้บังคับบัญชาคัดเลือ ก ส่งไปปฏิบัติงานสงครา มโดยต้องอยู่แนวหน้า

ทำหน้าที่ต่อสู้ร บกับฝ่าย ข้าสึกซึ่งเขามีความภาคภูมิใจ อ ย่ า ง มาก ทุกครั้งที่ ชายผู้นี้ออ กทำการร บ เขามีขวัญ และกำลังใจดีเยี่ยม เ พ ร า ะมีความมั่นใจว่าต้องปลอ ดภั ย ต้องชนะ ด้วยเชื่อมั่นว่า เขามีของดีที่ขลัง และศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับจากมือแม่ ประจำไว้อยู่กับตัวตลอ ดเวลา ฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่กล้าหาญ ไม่ครั่นคร้ ามต่ศั ต รูและมีไหวพริบดี ตัดสินในได้ถูกต้อง เฉียบข า ดแม้ต้อง ต่อสู้กับปัจจามิตร ถึงขั้นเข้าสู้ อ ย่ า ง ใกล้ชิดตัวกัน

เขาก็สามา ร ถมีชัยชนะ อ ย่ า ง งดงาม และเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยแคล้วคลาด ไม่ต้องอาวุธศั ต รู ในการร บเลย ทั้งๆ ที่เพื่อนร่วมร บเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับเขาแม้จะแขวน สร้อยห้อยคอด้วยพระเครื่องต่างๆ จำนวน มาก องค์ ต้องบ า ดเ จ็ บและถึงแก่ความต า ยในการร บแต่ละครั้งๆ มิได้ว่างเว้น แต่เขากลับโชคดีกว่า ผู้อื่นที่ไม่เคยประสบอันต ร ายเลย ไม่เคยเสี ยเลื อ ดเลยทุกครั้งไป จนผู้บังคับบัญชา และเพื่อน ๆ ของเขา เชื่อ

และพูดกันเป็นเลื่องลือว่า เขามีของดีที่ขลัง และศักดิ์สิทธิ์ วิเศษกว่าผู้อื่น เป็นเครื่องคุ้มครองตัว จึงมีความปลอ ด ภั ย จนจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญ ผิ ดกว่าผู้อื่นทั้งหล า ย ครั้นเมื่อสงคร าม อินโด จี น สงบแล้ว ชายผู้นั้น กลับเข้าประจำการ ณ หน่วยทห า รที่ตนสังกัด ไปหาแม่ที่บ้าน กราบแม่และเล่ าเรื่องราวที่คนทั้งหล า ย เลื่องลือให้แม่ฟัง แล้วสิ่งที่ตน มั่นใจ ว่าเป็นของขลัง อันศักดิ์สิทธิ์นั้น แก่แม่เพื่อเก็บไว้ จะได้มาขอ ติ ด ตัว

ไปใช้ใหม่ในเมื่อ โอกาสอันสมควร แม่ฟังลูกเล่ าเรื่องทั้งปวงด้วย ความระทึกใจอย ากจะพูดอย ากจะชี้แจงให้ลูกเข้าใจ ว่าของที่ลูกมั่นใจ ว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์นั้น ที่แท้คือผ้านุ่งของแม่ และที่ลูกได้รอ ด พัน อั นตร ายทั้งปวง ทุกประการ อ ย่ า ง น่าอัศจรรย์นั้น แท้จริงก็ด้วยเมตต าจิต ของแม่เป็นเครื่องปกปักคุ้มครอง อ ย่ า ง สำคัญ เ พ ร า ะแม่ได้หมั่นสวดมนต์และแผ่เมตต า อธิษฐานต่อพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ให้ช่วยคุ้มครองป้องกัน ภั ย ทุกประการ อ ย่ า ให้เกิดแก่ลูกและขอให้ลูกมี ความสุขในที่ทุกสถาน แม่ผูกใจถึงลูกอธิฐาน เพื่อความปลอ ด ภั ย และแผ่เมตต าต่อลู กเ พ ร า ะความรัก อ ย่ า ง แท้จริงแรงใจและแรงรัก ของแม่จึงเกินพล านุภ าพอันอิ่งใหญ่ส่งผลแก่ลู กสมดังที่แม่มุ่งหวังทุกประการ แต่แม่ก็ไม่ได้พูดอธิบาย ให้ฟังเข้าใจโดยเขารู้ ความจริงเรื่องนี้ ในอีกหล า ยปีต่อมา เมื่อแม่เขา เ จ็ บ หนักใกล้จะสิ้นใน ต า ย จึงกล่ าวให้เขาทราบ แต่กระนั้นเขายังเก็บ รั ก ษ า ชายผ้านุ่งแม่ชิ้นนั้นไว้อีกตลอ ดไป ชายผ้านุ่งของแม่แท้ ๆ รวมด้วยความเมตต า ของแม่ที่มีต่อลูกที่รักแม่ยังกล า ยเป็น สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้ฉะนี้

ที่มา postkidde sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …