Home ข้อคิด คำคม 6 สาเหตุที่ทำให้คุณเป็นห นี้แบบไม่รู้ตัว ควรหาวิ ธีแก้ก่อนจะแย่ไปกว่าเดิม

6 สาเหตุที่ทำให้คุณเป็นห นี้แบบไม่รู้ตัว ควรหาวิ ธีแก้ก่อนจะแย่ไปกว่าเดิม

9 second read
ปิดความเห็น บน 6 สาเหตุที่ทำให้คุณเป็นห นี้แบบไม่รู้ตัว ควรหาวิ ธีแก้ก่อนจะแย่ไปกว่าเดิม
0

หล า ยๆคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลย ว่ากำลังทำให้ตัวเองนั้นลำบากในอนาคต กว่าจะรู้ตัวกลับกล า ยเป็นห นี้มากมาย การเป็นห นี้ ชีวิตมันเครี ย ดวิตกกังวล การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือย สร้างห นี้ ฉะนั้นควรต้องหาวิ ธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เอาชนะ นิสั ยสร้างห นี้ ให้จงได้

1. ใช้จ่ายไป แล้วไม่จดบันทึก

ไม่วางแผนอะไรเลย ใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เปลี่ยนพฤติกร ร ม การใช้จ่ายของบุคคล ให้สมดุล ช่วยให้คุณทราบพฤติก ร รม การใช้จ่ายของตัวเอง ช่วยหาจุดด้ อ ยของการใช้เงิน อีกทั้งยังมีประโยชน์อ ย่ าง

แ ก่คนที่มีปัญหาทางการเงิน ลอง ทำบันทึก รายจ่าย ทุกรายการในแต่ละวันจัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เพื่อ กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อ ไม่ให้เกินงบประมาณของตัวเองที่ตั้งไว้ วิ ธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ข า ดวินัย เป็นอ ย่ างมาก

2. ไม่ออมเงิน สักที

เราต้องออมเงินได้แล้ว จัดสรรเงินเพื่อ การใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องมีเงินใช้เพียงพอในอนาคต ส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ย ามเกษี ยณอีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ กเฉิ น สำรองเงินไว้อ ย่ างน้อย 3- 6 เดือน

สุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อ การลงทุ น เพราะมันจะสร้างผลตอบแทน ได้ดีกว่าเงินฝ ากธน าคารไง การจัดความสมดุลของเงิน อ ย่ างเหมาะสม ช่วยให้แผนการใช้จ่าย เป็นไปอ ย่ างราบรื่น การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ใช่เรื่องย ากอีกต่อไป เพียงปรับนิสั ยใช้เงินที่เกินตัวลงบ้าง ห นี้สิน มากมายก็ไม่ต ามมา

3. ความต้องการ ในวัยเด็ ก

คนที่มีปัญห า ยุ่งย าก ในเรื่องเงิน บางคน มีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็ กที่ไม่สมหวังกับอะไรเท่าไหร่ ส่งผล ต่อจิตใจให้อย ากหลุ ดพ้ นจากสภาพความย ากจน เหตุการณ์ในอ ดีตเหล่านั้น สามารถสร้างแร งกระตุ้ นให้เกิ ดความอย าก

ได้อ ย่ างไม่มีขอบเขต ทำให้ใช้จ่ายเกินตัว เพื่อชดเชยส่วนที่ข าดห า ยไปในวัยเด็ ก อันที่จริงแล้วพฤติกร ร ม ใช้จ่าย เกินตัวดังกล่าว มันคือสาเหตุของความเป็นห นี้ อันเป็นทุ กข์ ฉะนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยน ทัศนคติใหม่ เพื่อให้มีความพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้

4. มีเพื่อนที่ฟุ้งเฟ้อ เราก็เป็นไปกับด้วย

เราต้องคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ สร้างสรรค์ทั้งการทำงาน การทำเงิน เก็บออมและลงทุ น มุ่งสร้างเนื้ อสร้างตัว เพราะเพื่อน มีอิ ทธิพล ในการบ่มเพาะนิสั ยการเงิน เราก็ควรปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว กินอาหารนอ กบ้าน เพราะนี่มันกล า ยเป็นรายจ่ายก้อนโต ซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือนได้เช่นกัน

5. คนที่ใช้ชีวิตหรูหรา เกินไป

คนไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้ เสมือนเป็นกับดั กที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองห นี้ ลดความสบาย ใช้จ่ายให้น้อยลง ในระดับที่เหมาะสม ต ามความกำลัง เช่น ลดการกินอาหารนอ กบ้าน ซื้ อเสื้อผ้า ราค าแพ งให้น้อยลง

จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน เพื่อเตรียมเงินสำรองไว้ใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตประจำวัน คุณจะจึงจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็นได้รวมไปถึงกระทั่งปรับตัวปรับพฤติกร ร ม ฟุ่ มเฟื อย เพื่อไม่ให้เกิ ด ห นี้

6. ใช้บัต รเครดิ ตไม่เป็น

ที่จริงแล้วใช้บั ตรเค รดิตเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้ มไปแลกกับส่วนล ดต่างๆ แต่คนที่มักมีพฤติก ร ร ม การสร้างห นี้ผ่านบั ตร แก้ไขโดยไม่ให้จ่ ายผ่านบัต รมากเกินไป

เลือ กบั ตรเค รดิตและโปรที่เหมาะกับการใช้จ่ายของเรา การใช้จ่ายผ่านบัต รมันประหยัด บัตรแต่ละใบนั้น ก็มีส่วนล ดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบางธุรกร ร มยังฟ รีค่าธรรมเนี ยม การสะส มคะแน นเพื่อเลือ กของกำนั ล

ที่มา  khobjainas

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

9 เหตุผลที่บอ กว่าคุณควรรู้จักเก็บเงิน ไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

ในแต่ละวันชีวิตการเป็นอยู่ของคนเราก็เริ่มเปลี่ยนไป การใ … …