Home ความเชื่อ ดวง 3 ทานทำแล้วสุขกายสบายใจ ได้บุญกุศลชีวิตก้าวหน้า ไม่ต้องมีเงิน มากก็ทำได้

3 ทานทำแล้วสุขกายสบายใจ ได้บุญกุศลชีวิตก้าวหน้า ไม่ต้องมีเงิน มากก็ทำได้

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 ทานทำแล้วสุขกายสบายใจ ได้บุญกุศลชีวิตก้าวหน้า ไม่ต้องมีเงิน มากก็ทำได้
0

คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สห า ย ข้าท า ส บริวาร และบุตรภรรย า สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอ กจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตต ากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคน เหล่านั้นด้วย

คำว่า ทาน ที่แปลว่า การให้ นั้น จัดเป็นบุญเป็นกุศล เป็นความดีอย่างหนึ่ง หมายถึง เจตนาที่ เป็นเหตุให้เกิดการให้ก็ได้ หมายถึงวัตถุ คือสิ่งของที่ให้ก็ได้ ทานจึงมีความหมายที่เป็นทั้งนามธรรมและรูป ธรรม ถ้าหมายถึงเจตนาที่ให้ก็เป็นนามธรรม ถ้าหมายถึงวัตถุที่ให้ก็เป็นรูปธรรม

วันนี้เรามีเรื่องดี ๆ ซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มาก ๆ ขัดสน และมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอย ากให้ทุกอย่างดีขึ้นลองหมั่นทำ 3 ทานนี้ ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน

1. วัตถุทาน

ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน มาก เอาที่ไม่เดือ ดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสั ต ว์ที่บ้าน จะหยอ ดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น

2. ธรรมทาน

หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูก ๆ การทำงานประจำวัน ที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

บทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น หรือสวดมนต์ทุกวัน เพร าะการสวดมนต์ทุกครั้ง นอ กจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่สวดจะมีพรหมเทพเทวา ดวงจิต วิญญาณ ที่อยู่ตรงนั้น มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย

3. อภั ยทาน

จะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพร าะถ้าเราโ ก ร ธ ปักใจหรืออาฆ าตแค้นใคร มักจะให้อภั ยย าก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิ ธี ให้เราให้อภั ยคนได้แบบง่าย ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย คือ เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทา

และถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ ปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้ คนนั้นต้องรับก ร ร มนั้นเอง ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขย ายออ กไป จะสำเร็จได้ง่าย

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่าย ๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ ปาฏิหาริย์ ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุก ๆ วัน

ที่มา  lifein-hug

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

น้อยคนจะรู้ ปุ่มบนรีโมทแอร์ ทำให้แอร์เย็น แ ถ มประหยัดไฟ

แอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยให้เราคล า ยร้อนได้ แต่สิ … …