Home ข้อคิด คำคม แนวทางการเลี้ยงลูกไม่ให้เป็นห นี้

แนวทางการเลี้ยงลูกไม่ให้เป็นห นี้

16 second read
ปิดความเห็น บน แนวทางการเลี้ยงลูกไม่ให้เป็นห นี้
0

โบราณว่า มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี เพราะกว่าจะเลี้ยงเ ด็ กคนหนึ่งให้โตขึ้น มาได้ เต็มไปด้วยภาระและค่าใช้จ่ายหนักอึ้ง ตั้งแต่ค่าคลอ ดย าวไปถึงค่าเล่าเรียนปริญญาโทจนบางครอบครัว ถึงกับต้องยอมเป็นห นี้ยิ่งถ้ามีลูกมากกว่า 1 คนก็ยิ่งไม่ง่าย ทักษะการบริหารเ งิ นจึงเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องมี มาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้าง ที่ทำให้พ่อแม่บริหารเ งิ นให้ได้ดียิ่งขึ้น

อ ย่ าวางใจร า ยได้ทางเดียว

แม้ว่าจะมีร า ยได้มาก แต่ถ้าเป็นร า ยได้ ที่มาจากทางเดียวก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรหาช่องทางร า ยได้เสริมอื่นเผื่อไว้บ้าง เช่น ข า ยของอ อ น ไ ล น์ ข า ยงานฝีมือ เป็นต้น

เ งิ นสำรองฉุ กเ ฉิ นต้องมี

นอ กจากค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ ยังต้องออมเ งิ นไว้เผื่อเหตุฉุ กเ ฉิ นอื่น ๆ โดยควรมีเ งิ นสำรองฉุ กเ ฉิ นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือนและไม่แตะต้องเ งิ นจำนวนนี้ ถ้าไม่จำเป็น แบบนี้แม้ว่าครอบครัว จะข า ดร า ยได้กะทันหัน ก็ยังมีเ งิ นพอ กินอยู่ไปได้อีกประมาณครึ่งปีนั่นเอง

ทำบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

เมื่อสมาชิกในครอบครัว เพิ่มขึ้น ร า ยจ่ายก็ยิ่งยิบย่อย ฉะนั้น การทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายจึงสำคัญ เ งิ นเข้ามาเท่าไร จ่ายออ กไปกับอะไรบ้างอ ย่ าลืมบันทึกไว้ให้ดี มีรูรั่วตรงไหนจะได้อุดทัน คอยระวังอ ย่ าให้ร า ยจ่ายเกินร า ยรับไปเด็ดข า ด

ออมเ งิ นแยกเป็นส่วน ๆ

ออมเพื่อเป็นค่าคลอ ด ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่ารั ก ษ า พ ย า บ า ล ฯลฯ ส ารพัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกควรประเมินจำนวนเอาไว้คร่าว ๆ ล่วงหน้า และเก็บเ งิ นแยกเป็นส่วน ๆ ไว้ต ามวัตถุประสงค์ ถึงเวลาต้องจ่ายจริงจะได้ไม่ขัดสน

ทำประกั น

หัวหน้าครอบครัว ควรวางแผนทำประกันอ ย่ างเหมาะสม เช่น ประกันชีวิต ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น มา คนข้างหลังจะได้ก้าวต่อไปได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ปลูกฝังวินัยการใช้เ งิ นให้ลูก

ต่อให้พ่อแม่ประหยัดแค่ไหน แต่ถ้าลูกยังใช้เ งิ นเป็นกระดาษ ก็อาจพาครอบครัวสู่ความลำบากได้สักวันฉะนั้น อ ย่ าลืมสอนให้ลูกใช้เ งิ น อ ย่ างชาญฉลาดด้วยและเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้ลูกดู สม่ำเสมอเพื่อ สุ ข ภ า พ ทางการเ งิ นที่ดีของครอบครัวในวันนี้ และเพื่ออนาคตของลูกเองในวันหน้า

ล งทุ นให้เหมาะสม

มองหาช่องทางล งทุ นอื่น นอ กเหนือจากเ งิ นฝาก เช่น ล งทุ นในหุ้น กองทุน สลากออมสิน ฯลฯ อ ย่ างไรก็ต ามไม่ควรทุ่มเ งิ นล งทุ นในหลักท รั พ ย์ที่ความ เ สี่ ย ง สูง ในจำนวน มากเกินไป เพราะมีครอบครัวต้องดูแลอาจจะไม่สามารถรับความ เ สี่ ย ง ได้เท่ากับคนโสด เน้นความมั่นคงในระยะย าวจะดีกว่า

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด

ถึงจะหาเ งิ นได้มาก แต่ถ้าเอาเ งิ นไปจ่ายกับสิ่งไม่จำเป็น ก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นอ ย่ าลืมตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออ กไปด้วยและคอยมองหาช่องทางประหยัดเ งิ น สม่ำเสมอ เช่น น้องรับช่วงต่อ ของใช้จากพี่ ไม่ยึดติดกับสินค้ าแบรนด์ดังทำอ าห า รกินเองที่บ้านแทนการออ กไปกินข้างนอ ก เป็นต้น

ที่มา P a r e n t s O n e  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …