Home ข่าวสาร สาระ เอกส า รสำคัญ 5 อ ย่ างถ้าห า ย ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย

เอกส า รสำคัญ 5 อ ย่ างถ้าห า ย ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย

11 second read
ปิดความเห็น บน เอกส า รสำคัญ 5 อ ย่ างถ้าห า ย ยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย
0

เห็นบ่นกันเยอะ เวลาทำเอกส า รห า ย แล้วต้องไปทำใหม่ แต่สิ่งที่ทุกคนไม่ชอบคือ ต้องเดินทางไปแจ้งความ ซึ่งทำให้เ สี ยเวลา ในการไปแจ้งความ ต่อไปเอกส า รห า ยไม่ต้องแจ้งความแล้ว ส.น.ตำรวจพญาไทฝากประชาสัมพันธ์ เอกส า รห า ย ไม่ต้องแจ้งความ เพื่อนๆ เคยมีปัญหากังวลกับเอกส า รสำคัญ อาทิ บัตรประชาชน บัตรประกันสังคม ใบขั บขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ ที่ออ กโดยราชการ ห า ยหรือไม่ ส่วนใหญ่เป็นกังวล นอ กจากจะต้องเ สี ยเวลาไปทำใหม่แล้ว ยังต้องเ สี ยเวลาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ปัญหานี้มีทางออ กแล้ว สามารถดำเนินการได้ต ามนี้

1 ใบขั บขี่

ใบขั บขี่ หรือ ใบอนุญาตขั บขี่ คือเอกส า รสำคัญสำหรับผู้ขั บขี่รถต ามกฎหมายทุกคน เพราะพรบ. จราจรทางบก ฉบับล่าสุดซึ่งเพิ่งมีการประกาศออ กมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เอง ระบุไว้ว่า ในการขั บขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน

ผู้ขั บขี่จะต้องพกใบขั บขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย เมื่อทำใบขั บขี่ห า ย ผู้ขั บขี่ควรที่จะต้องรีบดำเนินการให้ได้ใบขั บขี่ใหม่ เพื่อที่จะสามารถใช้รถในการเดินทางได้อ ย่ างถูกต้องต ามกฎหมาย

ทั้งนี้เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกระบุไว้ว่าในการขอใบแทนใบขั บขี่ กรณีใบอนุญาตเดิมสูญห า ย จะต้องใช้หลักฐานประกอบคือ เอกส า รบันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทว่าต ามข้อมูลจาก

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111 ได้ให้รายละเอียดว่า หากเป็นกรณีการขอใบอนุญาตขั บรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ และสามารถยื่นคำขอทำใบขั บขี่ใหม่ได้เลยที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

2 ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านห า ย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การเตรียมเอกส า ร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน

3 ป้ายทะเ บี ย นรถ

ทั้งนี้ หากเจ้าของรถพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนหลุดห า ย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิ ดชอบได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อ ย่ างใด โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บ า ท และค่าคำขอ 5 บ า ท หลักฐานที่ต้องใช้ขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

4 บัตรประกั นสัง ค ม

บัตรประกันสังคมห า ย หรือ หมดอายุ ต้องทำอะไร บัตรประกันสังคมมีอายุเพียง 1 ปี และหากห า ยหรือชำรุด แล้วต้องการบัตรใหม่จริง ๆ ให้ติดต่อ กับ HR บริษัทของคุณก่อน แต่หากไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทให้ติดต่อ กับทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน นอ กจากนี้ยังดาวน์โหลดบัตรประกันสังคมผ่านช่องทางอ อ น ไล น์ บนเว็บไซต์ sso.go.th ได้อีกด้วย

5 บัตรประช าชน

หากเราทำบัตรประชาชนของเราห า ย ไม่ต้องไปแจ้งความครับ แต่เราสามารถไปทำใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ซึ่งการขอทำบัตรประชาชนใบใหม่นั้นต้องทำภายใน 60 วันและมีค่าธรรมเนียม 20 บ า ท ซึ่งหากเกินกำหนดจะต้องเ สี ยค่าธรรมเนียม 100 บ า ท

เอกส า รต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เอกส า รที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออ กให้ เช่น ใบอนุญาตขั บขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง หากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

ที่มา  sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า

ในปัจจุบันเ งิ นตราได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงของชีว … …