Home ข่าวสาร สาระ เรื่องที่ควรรู้ ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน ความแตกต่างของสีครุฑบนโฉนดที่ดิน

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน ความแตกต่างของสีครุฑบนโฉนดที่ดิน

8 second read
ปิดความเห็น บน เรื่องที่ควรรู้ ก่อนซื้ อข า ยที่ดิน ความแตกต่างของสีครุฑบนโฉนดที่ดิน
0

สำหรับที่ดินเป็นสิ่งที่เป็นท รั พ ย์สินที่มีร า ค า ฉนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินเราก็ต้องทำความรู้จักที่ดินให้ดี เพื่อไม่ให้โดนหลอ ก โดยเฉพาะการซื้ อข า ย วันนี้เราจึงจะพาคุณไ ปหาความรู้ของที่ดิน ที่คุณนั้นอย ากที่จะซื้ อข า ย ไปดูกันว่าโฉนดที่ดินแต่ละโฉนดนั้น มีความแตกต่างกันอย่ างไรบ้าง

ก่อนจะทำการซื้ อข า ยที่ดินทุกครั้ง ควรทำการศึกษาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นประเ ภ ทของโฉนดที่ดิน หรือความหมายของสีครุฑบนโฉนดที่ดิน ว่าแตกต่างกันอย่ างไร

เพราะโฉนดที่ดิน มีทั้งแบบครอบคร องได้ต ามกฏหมาย และแบบที่ไม่สามารถครอบครอง ซื้ อข า ย หรือโอนได้ รู้เอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโ ก ง

โฉนดที่ดิน มีทั้งหมด 7 ประเภท เเบ่งออ กได้ดังนี้

1 น.ส.2 หรือ ใบจอง เป็นหนังสือแสดงสิท ธิการครอบครองชั่ วคราว โดยทางราชการออ กให้ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน จำนองก็ไม่ได้ แต่สามารถส่งต่อโดย การโอนทางม ร ด กตกทอ ดแก่ทาย าทเท่านั้น และสิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินนี้ไม่ได้ทำปร ะโยชน์ติดต่อ กัน 3 ปี ทางราชการจ ะทำการยึดคืนได้

2 น.ส.3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2.1 ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีดำ เรียกง่ายๆ ว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นที่ดินที่ไม่มีรูปถ่ ายทางอากาศ เป็นเพียงแค่เอกส าร ไม่ใช่โฉนดที่ดิน

โดยเอกส ารจะถูกออ กโดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรอง แสดงถึงสิทธิ์การครอบครอง แต่ไม่มีก ร ร มสิทธิ ไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

หากไม่มีคนคัดค้านถึ งจะสามารถซื้ อข า ยได้ และต้องทำการซื้ อข า ยต่อหน้าเจ้าหน้ าที่ที่กรมที่ดิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบอย่ างละเอียดอีกครั้ง ว่าอยู่ในเขตหวงห้าม หรือพื้นที่ป่าหรือไม่

2.2 ประเภท น.ส.3 ก. จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีเขียว เป็นที่ดินที่ถูกยกระดับขึ้น มาจาก น.ส 3 โดยจะมีการรางวัด มีภาพถ่ายทางอากาศ ที่สำคัญสามารถนำไปจำนองได้

และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ย นเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่างชัดเจนกับ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. แต่ก็สามารถถูกยึดสิท ธิ์การครอบครองได้ ในกรณีที่ปล่อยที่ดินไว้ ไม่ทำประโยชน์อะไรในที่ดินนั้นๆ เลย

3 ที่ดิน น.ส.4 จะมีสัญลักษณ์ตัวแทนขอ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีแดง ซึ่งโฉนดที่ดินประเภทนี้ ผู้เป็นเจ้าของมีก ร ร มสิทธิในที่ดิน สามารถซื้ อ ข า ย โอน ได้ทั้งหมด แต่ในกรณีที่มีผู้อื่น มาสร้ างบ้านอาศัยอยู่อย่ างเปิดเผย หรือผู้อื่นครอบครองเ ป็นเวลาติดต่อ กัน 10 ปี ผู้ถือโฉนดที่ดินนี้ ก็จะหมดสิทธิลงทันที

4 ภ.บ.ท. 5 หรือ เอกส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้
เป็นแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอกส ารรับรองการเ สี ยภาษี ไม่ใช่เอกส ารสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน ยกเว้นตกทอ ดม ร ด ก หากซื้ อไปก็อาจจะสูญไปได้

ไม่สามารถนำไปอ้างในศาลได้ว่า เป็นเจ้าของที่ดินนั้น แบบนี้แหละที่โดนโ ก งกัน มาก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ที่ดินไปทับซ้อนพื้นที่ห้ามครอบครอง เช่น พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

5 น.ค.3 เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพ

6 ส.ท.ก. เป็นหนังสือสิทธิทำกินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบคร องเพื่อทำประโยชน์ แต่ไม่มีก ร ร มสิทธิ ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน ยกเว้นตกทอ ดม ร ด ก สิทธิจะหมดลงเมื่อ ไม่ทำประโยชน์ติดต่อ กัน 2 ปี ทางราชการจะทำการยึดคืนได้

7 ส.ป.ก หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม จะมีสัญลักษณ์ตัวเเทนข อ งโฉนดที่ดินเป็นครุฑสีน้ำเงิน เป็นสิทธิครอบครอง เพื่อทำประโยชน์ สิทธิในการทำเกษตรก ร ร ม ไม่ใช่ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน แค่เป็นสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ทำเกษตรก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน แต่จะมีสัญญาเช่า 99 ปี ซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย า ว ในส่วนนี้หล า ยคนยังไม่ทราบ ก็อาจจะโดนหลอ กได้

แต่ที่ดิน สปก. สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ โดยมีเงื่อนไข ถ้าหากว่ารัฐบาลต้ องการยึดที่ดินคืน ก็ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ ไม่สามารถออ กเป็นโฉนดได้

สิทธิจะหมดลงเมื่ อข า ดคุณสมบัติ หรือฝ่าฝืนระเบียบที่ตั้งไว้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจทำการซื้ อข า ยที่ดิน ควรจะดูให้ดีๆ ก่อนว่า โฉนดที่ดินพื้นนั้น เป็นก ร ร มสิทธิของเจ้าของ

สามารถซื้ อข า ยได้ต ามกฏหมายหรือไม่ เพราะโฉนดที่ส ามารถซื้ อข า ยเป็นก ร ร มสิทธิเจ้าของนั้น มีเพียงแบบเดียว คือ น.ส.4 ซึ่ง น.ส.4 บางประเภท ก็ไม่สามารถซื้ อข า ยได้

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …