Home ข่าวสาร สาระ เยีย ว ย าเก ษ ตรก ร เช้ านี้ห ลา ยค นได้รั บเงิ น 5,000 บา ทแ ล้ ว

เยีย ว ย าเก ษ ตรก ร เช้ านี้ห ลา ยค นได้รั บเงิ น 5,000 บา ทแ ล้ ว

12 second read
ปิดความเห็น บน เยีย ว ย าเก ษ ตรก ร เช้ านี้ห ลา ยค นได้รั บเงิ น 5,000 บา ทแ ล้ ว
0

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยยังมีการช่วยเหลืออีกทางก็คือกลุ่มของเกษตร ที่ใช้ลงทะเบียนผ่านเว็บ เยียว ย าเกษตรกร  ล่าสุด นายอนันต์

สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่ารอรับผลการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร

ประมาณ 3.4 ล้านคน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์

ช่วยเหลือเยี ย ว ย าจากมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่า สศค.จะส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 21 พ.ค. 2563

ดังนั้น ทันทีที่ข้อมูลมาถึงจะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

ชุดนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2563 โดยตามแผนงานที่วางไว้จะจ่ายครบวันที่ 25 พ.ค. 2563 จากนั้น เตรียมรับรายชื่อของ

เกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. ซึ่งมีประมาณ 1.57 ล้านคน ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง

ตามเกณฑ์เดียวกัน หากได้รับรายชื่อที่คัดกรองแล้ววันที่ 27 พ.ค. จะจ่ายเงินวันที่ 30-31 พ.ค. 2563 สำหรับผู้ที่ไม่ได้

รับเงินเยี ย ว ย าสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

ที่มา thairath

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

ช ะตาค นเกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ลุ้ นรั บ จับเงินก้อนโต ร า ว กับฟ้ามาโปรด

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมา … …