Home ไม่มีหมวดหมู่ เปิ ด 5 ขั้ นต อน รับเงินชดเชย ประกั นสังคม ระรอ กใหม่

เปิ ด 5 ขั้ นต อน รับเงินชดเชย ประกั นสังคม ระรอ กใหม่

14 second read
ปิดความเห็น บน เปิ ด 5 ขั้ นต อน รับเงินชดเชย ประกั นสังคม ระรอ กใหม่
0

เปิด 5 ขั้น ตอน รับเงินชดเชย ประกั นสังคม ระรอ กใหม่

สำหรับการแพ ร่กระจ่ายระรอ กใหม่นี้ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้ทำการประเมินผลกระทบจาก ระลอ กใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐต้องสั่งหยุดกิจการกว่า 6,098 แห่ง ทำให้มีลูกจ้างต้องหยุดงานกว่า 103,800 คน

ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินประกันว่างงานเยียวย าให้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท รวมไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินเยียวย ากว่า 2,321 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นเอ กสาร รับเงินชดเชย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าไปดา วน์โหล ด แบบฟอร์มคำร้อง

1 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2 นายจ้างต้องออ กหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือ กร ณีกั กตัว และบันทึกในระบบ e-service แล้วส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

3 ประกันสังคม พิจารณาข้อ มูลถูกต้องครบถ้วน

5 โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างภายใน 5 วันทำการ

และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอ ด 24 ชั่วโมง

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ไม่มีหมวดหมู่
Comments are closed.

Check Also

10 สิ่งที่ผู้หญิงเผลอทำ หนุ่มๆเขามองว่าน่ารักดี

สาวๆรู้ไหมว่านอ กจากความสวย ความน่ารักที่มาจากหน้าต าแล … …