Home ความเชื่อ ดวง เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน หมั่นทำบ่อยๆชีวิตพบแต่ความเจริญ

เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน หมั่นทำบ่อยๆชีวิตพบแต่ความเจริญ

8 second read
ปิดความเห็น บน เทวดาประจำตัวมีกันทุกคน หมั่นทำบ่อยๆชีวิตพบแต่ความเจริญ
0

ความเชื่อเป็นสิ่งที่หล า ยคนใช้เป็นสิ่งจรรโลงจิตใจถึงแม้ว่าผลนั้นจะดีขึ้นหรือป่าวเพียงแต่ได้ลองก็ถือว่าจะสบายเช่นเดียวกันกับการแก้ก ร ร มสะเ ด าะเ ค ร าะห์เป็นการทำพิธีต ามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถส่งเสริมด ว งชะต าให้ดีขึ้น มักรวมไปถึงการต่ออายุ หรือแก้ไขสิ่งเ ล วร้ า ยให้กล า ยเป็นดี

การบูชาเทวด าประจำตัวนั้น เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะเทวดานั้น มีร่ างเป็นกายทิพย์ ทำให้ท่านไม่สามารถทำบุญได้เช่น ม นุ ษ ย์ เพราะท่านไม่มีกายเนื้อ และการที่ท่าน มีกายทิพย์อยู่ในเทวโลกได้

ก็เพราะในตอนที่เป็น มนุษย์ท่านได้บำเพ็ญความดีงามจนได้ไปเกิดเป็นเทวดา ซึ่งก็ต่างจากม นุ ษย์ตรงที่ ไม่สามารถทำบุญเพิ่มได้ การที่มนุษย์อ ย่ างเราสวดมนต์ และอุทิศให้กับเหล่าเทวด านั้นจึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือเทวดาอ ย่ างสูง นอ กจากการสวดมนต์แล้ว เรายังต้องดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรมเสมอ แล้วเหล่าเทวดาจะคอยช่วยเหลือและค้ำจุนชีวิตของเรา โดยบทสวดเพื่ออุทิศแก่เทวดาประจำตัว มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ หลังจากนั้นสวดบทต่อไปนี้

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณี สิทธิ มาจาปิตุโร อะโร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า อานุภาพของพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าฯ ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

ข้าฯ ขออุทิศบุญนี้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าฯ ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าฯ กิจการค้ า ข า ยของข้าฯ หากท่านตกทุ กข์ขอให้พ้นจากทุ กข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป

ขอมีความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่าน มีภพภูมิที่สูงขึ้น เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขออโหสิกร รมแก่ข้าฯ และจงขออนุโมทนาบุญกับข้าฯ ขอจงดลบันดาลให้ข้าฯ มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอ ดภั ยจากอั น ต ร า ยทั้งหล า ย

ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การค้ า ข า ย ขอให้เอาชนะศั ต รูห มู่ ม า ร ขอให้ข้าฯ เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ย ขอให้ข้าฯ มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในทุกก ารงานด้วยเทอญ สาธุ

การบูชาเทวดาก็เป็นเหมือนก ารแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราต้องทำการปฏิบัติบูชาด้วยการทำความดีให้มาก และหลังจากทำบุญแล้วก็ควรเชื่อมบุญถึงท่าน ในตอนที่กรวดน้ำก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์ของเราด้วย

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า

ในปัจจุบันเ งิ นตราได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงของชีว … …