Home ข่าวสาร สาระ เกษตรกร โอนรอบ 2 วันไหนได้เงิน

เกษตรกร โอนรอบ 2 วันไหนได้เงิน

6 second read
ปิดความเห็น บน เกษตรกร โอนรอบ 2 วันไหนได้เงิน
0

เกษตรกรโอนรอบ 2 วันไหนได้เงิน

คืบหน้าเยี ย วย าเกษตรกร นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกร รมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ที่ ธ.ก.ส.สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อ มบอ กว่า ตอนนี้ จ่ า ยเงินเยี ย วย าให้เกษตรกรกลุ่มแรกแล้ว 3,222,952 คน เป็นเงิน 16,115 ล้านบาท โดยที่จังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรได้รับเงินเยียวย าแล้ว 13,881 คน คิดเป็นเงินกว่า 69.4 ล้านบาท

โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว เป็นกลุ่มที่ผ่านการตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐ เช่น การเยียวย าผู้ประกอบอาชีพอิสระต ามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน, กลุ่มข้าราชการบำนาญ, ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่น ๆ รวมถึงผู้เ สี ย ชี วิ ตแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอ กว่า ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย า แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อ ยละ 97

ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิตรวจสอบสิทธิ และแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินในเว็บไซต์ เยี ย วย าเกษตรกร.com โดยเร็ว

และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อ มูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 ให้ ธ.ก.ส. อีก 3,519,434 คน ซึ่งได้วางแผนจ่ายเงินตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ค.) ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อ ยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อ มูลทะเบียนเกษตรกร

และการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรฯ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้โดยเร็ว

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

เกิ ด 5 วันนี้ การเงินดี ชีวิตดีรา บรื่น โช คลาภถามหา

เกิ ด 5 วันนี้ การเงินดี ชีวิตดีรา บรื่น โช คลาภถามหา ว … …