Home ข่าวสาร สาระ ห้า มจับใบขับขี่หมดอ ายุ

ห้า มจับใบขับขี่หมดอ ายุ

8 second read
ปิดความเห็น บน ห้า มจับใบขับขี่หมดอ ายุ
0

ห้า มจับใบขับขี่หมดอ ายุ

โดยตามที่กรมขนส่งทางบก ประกาศ งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด

ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระ บ า ด นายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้นโยบ ายกับกรมขนส่งทางบกให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งช าติ

ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบี ยบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาติขับรถหมดอ ายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดื อ ดร้อน ประกาศผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอ ายุนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งช าติ

กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อ ยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิ ดการแพร่ระ บ า ด อย่ างรวดเร็ วและก่อให้เกิ ดผลเสี ยห าย อย่ างร้ ายแร งต่อสาธารณชน

จึงเป็นเห ตุจำเป็นอันไ ม่ได้เกิ ดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉินและไ ม่ใช่ความผิ ดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้ นสุดอ ายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการ ในสถานก ารณ์ฉุ กเ ฉิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานก ารณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอ ความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่ งการให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ คำสั่ งใดให้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถต ามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต ามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาค ม 2564 อย่ างไรก็ต าม ในช่วงนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้งดต่อและทำใบขับชี่ใหม่ จึงมีประกาศผ่อนผันสำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอ ายุ

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

นิสัยที่คนฉลาดมักทำ อาจจะดูแปลกแต่ประสบความสำเร็จได้

ในความเข้าใจของเพื่อนๆ คิดว่าคนแบบไหนกันที่ฉลาด คนที่เร … …