Home ข่าวสาร สาระ หล า ยคนไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุก ปี เบิกเงินได้ 3 แสน

หล า ยคนไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุก ปี เบิกเงินได้ 3 แสน

15 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุก ปี เบิกเงินได้ 3 แสน
0

หลายคนไม่รู้ ต่อ พ.ร.บ. ทุก ปี เบิกเงินได้ 3 แสน

พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้รถต้องทำ เป็นการปร ะ กันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำปร ะ กัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถ

เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจาก ‘อุบั ติเห ตุ’ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบั ติเห ตุ เหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่

หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีโท ษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และเจ้าของรถต้องเก็บ รั กษ าหลักฐานการมีปร ะ กันนี้ไว้พร้อ มแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วย หลายคนก็คงอ ย ากจะรู้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการจ่ายเงินให้กับส่วนนี้ วันนี้เราจะมาบอ กประโยชน์ของการทำ พ.ร.บ. ให้ทุกคนได้ทราบกัน

การคุ้มครองนั้นมีหลายกรณี และครอบคลุมสามารถใช้เบิกได้ดังนี้

1. ค่ารั กษ าพย าบาลจากการบาดเจ็บ ซึ่งจะมีการจ่ายต ามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. การเสี ยชี วิ ตหรือสูญเสี ยอวัยวะหรือ ‘ทุพพลภ าพ’ อย่างถาวร จะได้รับเงิน 35,000 บาท/คน และถ้าหาก เสี ยหายจากข้อ 1 ข้อ 2 นั้นและจะต้องได้ไม่เกิน 65,000 บาท/คน

โดยทั้งหมดนี้ คือ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้ค้ำปร ะ กันนั้นจะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ปร ะ กันไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดต ามกฎ หมายแต่อย่างใด

นอ กจากนี้จะมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่า เสี ยหาย เบื้องต้นกรณีเป็นฝ่ายถูก ดังนี้

1.สำหรับค่า รั กษ าพย าบาลจากการบาดเจ็บนั้นจะได้สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน

2.การเสี ยชี วิ ตหรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาท/คน

3.สำหรับการสูญเสี ยอวัยวะ

3.1ซึ่งถ้าหากมีการ สูญเสี ยตั้งแต่ข้อ มือหรือแขนหรือเท้าหรือตั้งแต่ข้อเท้าหรือขาวหรือ ต าบอ ดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันเป็น 2 กรณีขึ้นไปจะได้รับเงินประมาณ 300,000 บาท

3.2 สูญเสี ยมือตั้งแต่ข้อ มือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสา ยต า หรือ หูห นวก เป็นใบ้ หรือเสี ยความสามารถในการพูดหรือลิ้น ขา ดสูญเสี ยอวัยวะ สืบพัน ธุ์หรืออวัยวะอื่นใด จะได้รับเงิน 250,000 บาท

3.3 สำหรับผู้สูญเสี ย นิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วได้หรือหลากหลายนิ้ว จะได้รับเงิน 200,000 บาท

4. ค่าชดเชยการ รั ก ษาตัวกรณีผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท

5. จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท

6. วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบั ติเห ตุ แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง

7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่อ อุบั ติเห ตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

สำหรับเอ กสารที่ต้องใช้เวลาในการเครม พ.ร.บ. ก็จะมีดังนี้

1. ในกรณีบา ดเจ็บ

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกรณีเบิกค่าชดเชยหรือ ผู้ป่วยใน

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการ รั ก ษาตัวเป็นผู้ ป่วยใน

2.ในกรณี ทุพพลภาพ

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ

-สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสี ยหาย จากการประสบภัยจากรถ

3.ในกรณี เสี ยชี วิต

-สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบ อุบั ติเห ตุ

-ใบม ร ณะบัตร

-สำเนาบัตรประชาชนทาย าทสำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้น เสี ยชี วิ ต จากการประสบภัย จากรถ

เมื่อ มีการเตรียมเอ กสารเสร็จแล้ว สามารถนำไปยื่นเรื่องขอเบิกเงินได้จาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภั ยจากรถยนต์จำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและทำการจ่ายเงินคืนภายใน 7 วัน โดยพรบคุ้มครองผู้ เสี ยหาย ในส่วนของคนเท่านั้น

ในส่วนของทรัพย์สินเชื่อรถยนต์นั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์ควรจะทำปร ะ กันภั ยรถยนต์ไว้สำหรับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น 3 ต ามแต่ความสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงในค่าจ่ายใช้ และการคุ้มครองรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของท่าน หากเกิด อุบั ติเห ตุ

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

7 ลักษณะของบ้าน ที่ไม่ถูกต้องต ามหลัก อยู่แล้วจน ทำอะไรก็ไม่เจริญ

คงไม่มีใครอย าก จน ทุกคนก็คงอย ากร ว ย มีอิสระทางการเงิ … …