Home ไม่มีหมวดหมู่ ป ระ กั นสังคม ทุกมาตรา ต้องรู้ ได้เยีย วย าอะไรบ้าง

ป ระ กั นสังคม ทุกมาตรา ต้องรู้ ได้เยีย วย าอะไรบ้าง

10 second read
ปิดความเห็น บน ป ระ กั นสังคม ทุกมาตรา ต้องรู้ ได้เยีย วย าอะไรบ้าง
0

จากมาตรการเยีย วย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การ ระ บ า ด ระรอ กใหม่นี้ สำหรับผู้ป ระ กั นตน ป ระ กั นสังคม 3 มาตรา 33 39 40 จะได้เยีย วย าในโครงการไหนบ้าง

ป ระ กั นสังคม มาตรา 33

ผู้ป ระ กั นตนภาคบังคับในกลุ่มนี้ คือ “พนักงานบริษัทเอ กชนทั่วไป” ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอ ยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่ำตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ป ระ กั นตนภาคบังคับ มาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเ สี ยชี วิ ต กรณีคลอ ดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

สำหรับมาตรการเยีย วย ากรณีสถานการณ์โ ค วิ ด มีดังนี้

– รับสิทธิ การลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนป ระ กั นสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อ ยละ 3 ตั้งแต่ จาก ร้อ ยละ 5 ตลอ ด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

– ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อ ยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

– ว่ างงานจากการลาออ ก ได้รับเงินชดเชย ร้อ ยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

– ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ได้รับเงินเยีย วย า 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

– โครงการ “เราชนะ” เยีย วย า 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ, มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562, มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 รวมทั้ง ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อ ยู่ในระบบป ระ กั นสังคม มาตรา 33 สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อัตโนมัติ หากรายได้น้อ ยต ามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ป ระ กั นสังคม มาตรา 39

ผู้ป ระ กั นตนภาคสมัครใจในกลุ่มนี้ “เคยเป็นพนักงานแต่ลาออ ก” หมายความว่า บุคคลที่เคยทำงานอ ยู่ในบริษัทเอ กชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออ ก แต่ต้องการ รักษาสิทธิป ระ กั นสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิป ระ กั นสังคมในมาตรา 39 แทน การสมัครป ระ กั นสังคมในกลุ่มนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ป ระ กั นตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และออ กจากงานไม่เกิน 6 เดือน อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ป ระ กั นตนต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ป ระ กั นตนภาคสมัครใจต ามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเ สี ยชี วิ ต กรณีคลอ ดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

สำหรับมาตรการเยีย วย ากรณีสถานการณ์โ ค วิ ด มีดังนี้

– โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เยีย วย า 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

– โครงการ “คนละครึ่ง” เป็นรูปแบบอาศัย วิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) รัฐช่วย 50% ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่าย 50% เพื่อนำไปใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป แต่ไม่รวมประเภทล็อ ตเต อรี่ เครื่องดื่ มแอล กอฮอล์ ย าสูบ และการบริการ โดยแต่ละวันสามารถใช้ได้ไม่ไม่เกิน 100 บาทต่อคน ทั้งนี้หากรวมหมดของโครงการจะได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

โครงการ “เราชนะ” เยีย วย า 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ, มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562, มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62

ป ระ กั นสังคม มาตรา 40

ผู้ป ระ กั นตนภาคสมัครใจในกลุ่มนี้ “อาชีพอิสระ/แรงงานนอ กระบบ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอ กชนต ามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ป ระ กั นตนในมาตรา 39 สำหรับผู้ที่จะสมัครป ระ กั นสังคมในมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอ กระบบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครสามารถเลือ กสิทธิประโยชน์ได้ ซึ่งมีให้เลือ ก 2 ชุด

ความคุ้มครอง 3 กรณี – จ่าย 100 บาท ต่อเดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐบาลสมทบ 30 บาท) ผู้ป ระ กั นตนจะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเ สี ยชี วิ ต

ความคุ้มครอง 4 กรณี – จ่าย 150 บาท ต่อเดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท) ผู้ป ระ กั นตนจะได้รับความคุ้มครอง คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเ สี ยชี วิ ต และกรณีชราภาพ

สำหรับมาตรการเยีย วย ากรณีสถานการณ์โ ค วิ ด มีดังนี้

– โครงการ “คนละครึ่ง” เป็นรูปแบบอาศัย วิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) รัฐช่วย 50% ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่าย 50% เพื่อนำไปใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป แต่ไม่รวมประเภทล็อตเ ตอรี่ เครื่องดื่ มแอล กอฮอล์ ย าสูบ และการบริการ โดยแต่ละวันสามารถใช้ได้ไม่ไม่เกิน 100 บาทต่อคน ทั้งนี้หากรวมหมดของโครงการจะได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

– โครงการ “เราชนะ” เยีย วย า 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ , ไม่เป็นผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากราชการ, มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562, มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทใน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ไม่มีหมวดหมู่
Comments are closed.

Check Also

ขั้ น ต อ นและค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดิน คน มีที่ดินควรรู้ไว้

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จัก การขอรังวัดที่ดิน ว่า … …