Home ความเชื่อ ดวง บุญกุศล 9 อย่าง จากการใส่บาตรตอนเช้า

บุญกุศล 9 อย่าง จากการใส่บาตรตอนเช้า

8 second read
ปิดความเห็น บน บุญกุศล 9 อย่าง จากการใส่บาตรตอนเช้า
0

บุญกุศล 9 อย่าง จากการใส่บาตรตอนเช้า

ตอนเช้านั้นเราจะเห็นพระออ กมาเดินบิณฑบาทผ่านหน้าบ้านในทุกๆเช้า เพื่อให้เรานั้นได้ทำบุญนั่นก็คือ การใส่บาตรนั่นเอง หล า ยคนคงจะรู้แค่ว่าใส่บาตรได้บุญ แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าการใส่บาตรตอนเช้านั้น เป็นบุญกุศลที่ใหญ่แค่ไหน

ไท ยเรา นับว่าเป็นเมืองที่มีโชค ที่ทุกวันนี้เราได้มีโอกาส ได้เห็นสมณะออ กเดินบิณฑบาตในตอนเช้าเสมอๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้ ด้วยความที่สังคมมีการแข่งขัน รีบเร่งมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

จึงทำให้ชาวพุทธแบบเราเอง ยิ่งออ กห่างจากประเพณีอันดีงาม อย่ างการตักบาตรพระในตอนเช้านั่นเองและวันนี้เราจะมาดู คุณประโยชน์ของการใส่บาตร ว่ามีมากมายหล า ยประการขนาดไหน

1. เป็นการต่อบุญ ต่อลาภให้ตนเองเพราะการใส่บาตรนั้น เป็นการเสริมทาน บารมีโดยตรง คือเป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวันได้นั้น กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่ างต่อเนื่อง และก็สามารถพ้นความย ากจนได้

2. จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิต ให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้เพราะเมื่อตื่นขึ้น มา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งนี่แหละที่เรียกว่าเป็นสังฆ านุสติเพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติ เพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ นับเป็นบุญการเจริญพระกร ร ม ฐานถึง 2 กองด้วยกัน

3. เป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์ สามเณร ต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ หากว่าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหาร และเมื่อไม่มีอาหารนั้น ก็ย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ ต่อไปพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบันก็เป็นได้

4. เป็นการอุทิศ ส่วนกุศลให้กับบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ล่ วงลั บไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีคุณของเรา

5. รั ก ษ าขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราไว้ เพื่อความงดงาม และความมีเสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

6. ลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มเย็น เป้าหมายหลักของการให้ทาน ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือเพื่อ กำ จั ด ความตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และรู้จักการเสียสละ

7. ได้เป็นแบบอย่ างการส่ งต่อ ความดีจากรุ่นสู่รุ่นให้ลูกๆ หลานๆ มีแบบอย่ างในการทำความดีสืบไป เพราะหากคนเป็นพ่อแม่ ไม่ทำตัวอย่ างไว้ลูกๆ หลานๆ ก็ไม่มีตัวอย่ างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะทำไม่เป็น หรือจะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม อันดีงามของเราก็จะสูญไปในที่สุดนั่นเอง

8. ได้เป็นที่รัก ของผู้คนทั้งหล า ยคนดี คน มีปัญญา ผู้คนย่อมต้องการคบค้ าสมาคมด้วย มีชื่อเสียงดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม จากโล กนี้ไปแล้ว ก็ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเอง

9. เป็นการสร้างความปรองดอง ให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิก ฤ ต ความศรัทธา เพราะหากชาวพุทธทุกบ้าน พร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นและพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสุข ความสามัคคีของห มู่คณะนั้น ย่อมทำให้เกิดสุข

ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็งขึ้น และสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุ สามเณร ทั้งหล า ยไม่ให้ออ กนอ กลู่นอ กทางได้แล้วเราในฐานะชาวพุทธ จะยอมปล่อยให้ ความสุข ความดีงาม เช่นนี้ ห า ยไปหรือเปล่าล่ะ

ที่มา  pakwanja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่นผ่านเว็บ

เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่น … …