Home ไม่มีหมวดหมู่ น้ำผึ้ งม ะนา ว ดื่ ม เป็นป ร ะจำทุกวั นยิ่ งส่ งผ ล ดี

น้ำผึ้ งม ะนา ว ดื่ ม เป็นป ร ะจำทุกวั นยิ่ งส่ งผ ล ดี

9 second read
ปิดความเห็น บน น้ำผึ้ งม ะนา ว ดื่ ม เป็นป ร ะจำทุกวั นยิ่ งส่ งผ ล ดี
0

น้ำผึ้งผสมมะนาว นอ กจากจะมีรสชาติที่อร่อย ดื่มตอนร้อนๆ แล้วช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นแก้อาการเ จ็ บค อแล้ว มันก็ยังอุดม

ไปด้วยวิต ามินซี สารต้านอนุมูลอิสระและ Flavonoids ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยน้ำผึ้ งม ะน าว เป็นเหมื อน

สู ต ร ธร รมดาที่หล า ยคน ก็ไม่ค่อ ยจะได้ทานกัน หรือไม่ก็ มองข้ามไปเลย แต่รู้ไหมว่า น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งมันดีมากเ ล ย

นะหากทานบ่อ ย จะดีต่อสุ ข ภา พ ร่ า งกาย ซึ่งเอาจริง มะนาวนั้น ก็ทานทั้งเปลือ กได้ เหมือนกันนะ สำหรับคนที่อ ย า กจะ

ลองทำทา นเอง แม้ไม่เคยทำมาก่อน ก็ทำได้เหมื อ น กั นนะ เป็นสู ต รที่ ทำง่าย มาดูพร้อ มกันเลย

วัตถุดิ บ ที่ต้อ งเตรียม

1. น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา

2. มะนาว 1 ลูก

3. น้ำเปล่า 1 แก้ว

4. เกลือ

ขั้นตอนในการทำ

1. พอเตรียมสิ่งของ พร้อ มแล้วก็มาทำกันเลยโดยเราจะใ ช้ น้ำ เ ปล่า ต้มสุกเตรียมไว้ 1 แก้ว

2. จากนั้นก็รอให้อุ่น จากนั้น เอาน้ำมะนาว 1 ลูกลงไป ต ามด้วยน้ำผึ้ง 1 ช้อนชา

3. เติมด้วย เกลือเล็กน้อ ย คนให้เข้ากัน

4. จากนั้นดื่ มเลย จะเช้าหรือก่ อ น น อ น ก็ได้

ประโยชน์ของการ ดื่ มน้ำผึ้งมะนาว

1. ทำให้ ร่ า งกาย มีพลั ง ง าน และผิ ว ดีขึ้นแน่นอนว่า สา ย สุ ข ภ า พอ ย ากให้ผิวดี สุ ขภ า พดีการดื่ มน้ำผึ้งมะนาว 1 แก้ว

ต่อวันนั้นทำให้เขามีสุ ขภ า พ ผิ วดีมาก เลยนะ เ พ ร าะว่าใน มะนาว มีวิต ามินซี เยอะมากนั่นเอง

2. ทำให้ระบบย่อ ยอาหา ร ทำ งานดี และช่วยล ด ไ ข มั นด้วยซึ่งมะนาวนั้น จะช่วย ทำให้ร ะ บ บ ย่ อ ยอาหาร ทำงาน

ได้ดีมากโดยเฉพาะใคร ที่อาหาร ไม่ย่อ ย ขั บ ถ่ า ยไม่สะดวกลองเลย วันละ 1 แก้ว เท่านั้น ช่ว ย คุณ ได้

3. ล้างสิ่งต ก ค้ าง ใน ร่ า งก า ยออ กไปในร่ า งกายของเรานั้น มักจ ะ มี อ ะไรต กค้ า งอ ยู่จากอาหาร ที่เราทานซึ่งเราจัดการ

ได้ด้วยการ ดี ท็ อ กซ์ ง่ายมาก ซึ่ง ก็ คื อ ใช้น้ำผึ้ งม ะนาวนั่นเอง ดื่ มแล้วจะ ดี ท็ อ ก ซ์เอง ไม่ต้องพึ่งอาห า ร เ ส ริ มเลย

4. เพิ่มค ว า มหอ ม ของลมห า ยใจสำหรับคนที่มีปัญหา เ รื่ อ งก ลิ่ นปาก การดื่ มน้ำมะนาวจ ะ ช่ ว ยให้ก ลิ่น ปากห า ยไป

และมีลมห า ยใจ หอ มสดชื่น ได้นั่นเองบ า งค นจะดื่ มตอนเช้าห รือเราจะดื่ มน้ำผึ้งมะนาวต อ น ไ ห นก็ได้ต ามสะ ด วก

ดื่ มก่อนนอนยิ่งดี พอต อ น เช้ามา จะทำให้เราขั บ ถ่ า ยสะดวก เป็นเว ล า ทุ ก วันเลยอย่างไรก็ต าม น้ำผึ้งก็เป็นน้ำต าล

ชนิดหนึ่งนะคะ ดังนั้นหากจะดื่มน้ำผึ้งมะนาวก็อย่าดื่มหล า ยแก้วต่อวัน หรือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำผึ้งก่อนเข้านอนก็จะดีกว่า

อีกทั้งอย่าลืมว่าเพื่อสุ ข ภ า พที่ดี เราควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออ กกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย

ที่มา kasetpost

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ไม่มีหมวดหมู่
Comments are closed.

Check Also

ช ะตาค นเกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ลุ้ นรั บ จับเงินก้อนโต ร า ว กับฟ้ามาโปรด

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมา … …