Home ข่าวสาร สาระ ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน

ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน

11 second read
ปิดความเห็น บน ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน
0

ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ให้ กู้เงินฉุกเฉิน

ข่ า วดีสำหรับคนอ ย ากกู้เงิน วันที่ 22 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่ า วรา ยงานว่า ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดช่องทางใหม่ สำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระห นี้ดี (ชั้น A ขึ้นไป)

เป็นลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส. ที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากต ามเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส.กำหนด

วิ ธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

ธ.ก.ส. จะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63 เป็นต้นไป

ท่านที่ได้รับแจ้ง สามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาฯ ผ่าน LINE Official BAAC Family ต ามขั้ นต อนที่กำหนด.

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

เกิด 4 วันนี้เตรีย มตัวจับเงินล้าน หลังผ่านเค ราะห์กร รม

เกิด 4 วันนี้เตรีย มตัวจับเงินล้าน หลังผ่านเค ราะห์กร ร … …